دانلود پایان نامه

دانشکده پزشکی

 پایان نامه :

پایان نامه جهت دریافت درجه دکترای تخصصی در رشته داخلی

 عنوان :

مقایسه اثربخشی دو هفته ای و سه هفته ای درمان با پردنیزولون در بیماران پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک بیمارستان خوانساری

 

استاد راهنما :

دکتر علی آرش انوشیروانی

(فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی،استادیار  دانشگاه علوم پزشکی اراک)

اساتید مشاور :

دکتر کامران مشفقی

(فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک)

دکتر محمد رفیعی

(دکترای آمار حیاتی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اراک)

سال 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
 
فصل اول : مقدمه
1-1- بیان مسئله. 2
1-2- کلیات… 5
1-2-1- پلاکت… 5
1-2-2- ترومبوسیتوپنی.. 6
1-2-3-  رویکرد به بیمار ترومبوسیتوپنی.. 7
1-2-4- ترومبوسیتوپنی ناشی از عفونت… 9
1-2-5- ترومبوسیتوپنی ناشی از دارو. 10
1-2-6- پورپورای ایمنی ترومبوسیتوپنیک (ITP) 10
1-2-7-  علائم ITP. 11
1-2-8- تشخیص ITP. 12
1-2-9- درمان ITP. 13
1-2-9-1- انتخاب بیماران. 15
1-2-9-2- گلوکوکورتیکوئیدها 17
1-2-9-3- روگام. 17
1-2-9-4- IV IgG.. 17
1-2-9-5-رتیوکسی ماب… 18
1-2-9-6- اسپلنکتومی.. 18
1-2-9-7- آگونیست گیرنده TPO.. 18
1-2-10- پردنیزولون. 19
1-2-10-1- موارد استفاده 20
1-2-10-2- عوارض جانبی پردنیزولون. 21
1-2-10-3- کنتراندیکاسیونهای پردنیزولون. 22
1-2-10-4- تداخلات… 22
1-3- اهداف… 23
1-3-1- هدف اصلی.. 23
1-3-2- اهداف ویژه 23
1-3-3- اهداف کاربردی.. 23
1-4- سئوالات… 24
1-5- فرضیات… 24
1-6- تعریف واژه ها 25
 
فصل دوم : بررسی متون
2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 28
فصل سوم : مواد و روش کار
3-1- نوع مطالعه و جامعه مورد آزمون…. 34
3-2- روش نمونه گیری.. 34
3-3- زمان و مکان مطالعه. 35
3-4- روش و تکنیک کار. 36
3-5- مشکلات و محدودیتها 37
3-6- راه حل رفع مشکلات… 37
3-7- روش آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات… 37
3-8- جدول متغیرها 38
3-9- ملاحظات اخلاقی.. 39
فصل چهارم : یافته ها
4-1- نتایج.. 41
4-2- جداول. 44
 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-2- نتیجه گیری.. 50
5-3- پیشنهادات… 51
 
فهرست جداول
عنوان ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
جدول 4-1 : توزیع میانگین پلاکت در درمان دو هفته ای و سه هفته ای با پردنیزولون. 44
جدول 4-2 : توزیع میانگین سنی در گروه درمان 2 هفته ای و 3 هفته ای با پردنیزولون. 45
جدول 4-3 : توزیع فراوانی جنسی بیماران مورد مطالعه در گروه درمان 2 هفته ای با پردنیزولون  46
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید