دانلود پایان نامه

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده­ ی علوم تربیتی و روان شناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مقایسه ­ی سبک­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان عادی و ناتوان یادگیری

استاد راهنما:

دکتر ناصر صبحی قراملکی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2- سؤالات اصلی پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3- هدف (اهداف) پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………..6
1-4- ضرورت و اهمّیت پژوهش:……………………………………………………………………………………………………………………………7
1-5- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………8
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
2-1- اختلالات یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-2- الف- دوران بنیادی تاریخچه اختلالات یادگیری (1800-1940)…………………………………………………………………….12
2-3- ب- دوره انتقالی تاریخچه اختلالات یادگیری (1940-1963)…………………………………………………………………………14
2-4- ج- دوره سوم (از سال 1963 به بعد) دوران هماهنگی:…………………………………………………………………………………15
2-5- میزان شیوع ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………17
2-6- دیدگاه­های روان شناختی ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………….22
2-7- انواع ناتوانی­های یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………25
2-8- سبک­های یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………60
2-9- ویژگی­های شخصیتی……………………………………………………………………………………………………………………………………7

فصل سوم: مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
3-2- روش­شناسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……….85
3-2- برای جمع­آوری دادها از ابزار زیر استفاده شده است: ………………………………………………………………………………………8
فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش
1-4- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
2-4- یافته­های جمعیت شناختی…………………………………………………………………………………………………………………………..90
3-4- یافته­های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………..90
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
فهرست جدول­ها
جدول 2-1- ملاک­های تشخیص اختلال ریاضی بر اساس DSM- IV- TR………………………………………………….43
جدول 2- 2 ملاک تشخیصی ناتوانی ریاضی در ICD-10……………………………………………………………………………….43
جدول2-3- آزمون­های پیشرفت تحصیلی همراه با با بخش­های حساب………………………………………………………………..55
جدول 4 – 1- وضعیت اقتصادی خانواده دانش­آموزان…………………………………………………………………………………………91
جدول 4 – 2- سابقه بیماری دانش­آموزان………………………………………………………………………………………………………….91
جد­­­­ول4-3- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………..92
4-4- نتایج میانگین، انحراف استاندارد و تعداد آزمودنی­ها در متغیرهای تحقیق……………………………………………………..93
جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) بر سبک­های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و سبک های
یادگیری دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری…………………………………………………………………………………………………94
جد­­­­ول 4-5- نتایج حاصل از اثرات مقایسه متغیرهای تحقیق بین دو گروه از دانش­آموزان……………………………………..95
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید