دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته حقوق(   M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

 

عنوان :

مطالعه تطبیقی قسامه در حقوق ایران و فقه اسلامی


استاد راهنما

جناب آقای دکتر مجیدی

 

سال تحصیلی 1393 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
الف ) اهمیت موضوع  ………………………………………………………………………………………………………………….3
ب ) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….3
ج) پرسش های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………3
د ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..4
و ) روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….4
هـ ) سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………4
ی) ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4
فصل اول
مفاهیم ، مبانی و شرایط تحقق لوث درقسامه
مبحث نخست : مفاهیم و پیشینه تاریخی  …………………………………………………………………………………………..5
گفتار اول : واژه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………5
الف) قسامه  ……………………………………………………………………………………………………………………………….6
ب) قسم ……………………………………………………………………………………………………………………………………11
ج) لوث ……………………………………………………………………………………………………………………………………12
د) ظن ………………………………………………………………………………………………………………………………………15
گفتار دوم : پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………18
الف ) در ادیان قبل از اسلام ………………………………………………………………………………………………………..19
ب ) در دین اسلام ……………………………………………………………………………………………………………………..20
مبحث دوم : مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………23
گفتار اول: مبانی شرعی ……………………………………………………………………………………………………………….23
الف) آیات ………………………………………………………………………………………………………………………………..24
ب) روایات ………………………………………………………………………………………………………………………………24
ج) اجماع …………………………………………………………………………………………………………………………………26
د) عقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….27
گفتار دوم : مبانی حقوقی …………………………………………………………………………………………………………….28
الف ) درقانون حدود و قصاص ……………………………………………………………………………………………………28
ب) درقانون مجازات اسلامی سابق ……………………………………………………………………………………………….29
ج ) درقانون مجازات اسلامی جدید ……………………………………………………………………………………………..30
مبحث سوم : شرایط و عوامل تحقق و اسقاط لوث ……………………………………………………………………………32
گفتار اول: شرایط تحقق لوث ……………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم : عوامل اسقاط کننده لوث …………………………………………………………………………………………….35
فصل دوم
قلمرو قسامه و تشریفات آن
مبحث نخست : قلمرو قسامه ………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار اول : قسامه در قتل عمد ……………………………………………………………………………………………………..41
گفتار دوم : قسامه درقتل غیرعمد ………………………………………………………………………………………………….43
گفتار سوم : قسامه دراعضاء و جوارح….. ………………………………………………………………………………………45
مبحث دوم : تشریفات قسامه ………………………………………………………………………………………………………….57
گفتار اول: مرجع صالح جهت اقامه قسامه ………………………………………………………………………………………57
گفتار دوم : حد نصاب قسامه ……………………………………………………………………………………………………….61
الف ) درقتل عمد ……………………………………………………………………………………………………………………..61
ب) در قتل های شبه عمد و خطای محض …………………………………………………………………………………….62
ج) درجراحات ………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : شرایط قسم خورندگان ………………………………………………………………………………………………64
الف) جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………………………65
ب) رابطه خویشاوندی ………………………………………………………………………………………………………………..66
ج) معین کردن قاتل و مقتول ……………………………………………………………………………………………………….66
د) عالم بودن قسم خورندگان ……………………………………………………………………………………………………….66
هـ ) شرط عقل و بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………..66
گفتار سوم : ادای سوگند ……………………………………………………………………………………………………………..67
الف –  شرایط سوگند …………………………………………………………………………………………………………………67
ب –  مسائل سوگند ……………………………………………………………………………………………………………………68
ج –  شرایط مدعی ……………………………………………………………………………………………………………………..69
د –  شرایط سوگند خورندگان ………………………………………………………
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید