دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 
پایان نامه
جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
دررشته ی مدیریت آموزشی
 
عنوان:
مطالعه ی اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده
 
استاد راهنما:
دکترمحمد حسن پرداختچی
 
استاد مشاور:
دکترمحمود حقانی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
 
چکیده پژوهش
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………….  3
بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………  4
مبانی و چهارچوب نظری تحقیق ……………………………………………………………….  5
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………….  7
سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………..  7
تعاریف نظری متغیرها ………………………………………………………………………….  8
تعاریف عملیاتی متغیرها  ……………………………………………………………………….  9
جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق ……………………………………………………………..  10
اهداف کاربردی واستفاده کنندگان ازنتایج پایان نامه ……………………………………………..  11
 
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه …………………………………………………………………………………………….  13
بخش اول: سازمان
تعریف سازمان …………………………………………………………………………….  15
ماکس وبر ………………………………………………………………………………….  15
استیفن رابینز ………………………………………………………………………………  16
تعریف مفهومی …………………………………………………………………………….  17
انواع سازمان ………………………………………………………………………………  18
اتزیونی …………………………………………………………………………………….  20
مینتزبرگ ………………………………………………………………………………….  21
طبقه بندی سازمانها برمبنای تئوری وعمل ………………………………………………..  22
تئوری سازمان …………………………………………………………………………….  22
استیفن رابینز………………………………………………………………………………. 25
ریچارد دفت ……………………………………………………………………………….  27
ساختارسازمانی …………………………………………………………………………….  28
ابعاد سازمانی ………………………………………………………………………………  29
انواع ساختارنظری سازمانی ………………………………………………………………  30
انواع ساختارعملی سازمانی ……………………………………………………………….  31
سازمان های افقی …………………………………………………………………………..  33
تیم های خودگردان ………………………………………………………………………….  34
ساختارشبکه ای پویا ………………………………………………………………………..  35
بخش دوم: یادگیری
تعریف یادگیری ……………………………………………………………………………  38
نظریه های یادگیری ………………………………………………………………………..  40
تفاوت بین یادگیری و آموزش ……………………………………………………………..  41
انواع سازمان ازنظر توجه به یادگبری وعمل …………………………………………….  42
یادگیری سازمانی ………………………………………………………………………….  44
ضرورت یادگیری سازمانی ……………………………………………………………….  45
انواع یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………  46
الف- یادگیری تک حلقه ای، دوحلقه ای، سه حلقه ای …………………………………..  47
ب- ادگیری انطباقی، پیش گیرانه، عملی ……………………………………………..  49
ج- انواع یادگیری ازدیدگاه شاین ………………………………………………………  50
سطوح یادگیری سازمانی ………………………………………………………………….  51
فرایند یادگیری سازمانی ……………………………………………………………………  52
مهارت های یادگیری سازمانی ……………………………………………………………..  53
تفاوت یادگیری سازمانی وسازمان یادگیرنده ………………………………………………  54
 
بخش سوم: سازمان یادگیرنده
تعریف سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………..  57
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه پیترسنج ………………………………………………………..  58
سازمان یادگیرنده ازدیدگاه ریچارد دفت ……………………………………………………  67
سازمان یادگیرنده ازدیگاه مایکل مارکوارت ……………………………………………….  72
1- مدل سیستمی سازمان یادگیرنده …………………………………………………….  72
2- پروانه نمونه ی یک سازمان یادگیرنده ……………………………………………..  76
روند نبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده ……………………………………………..  77
سازمان یادگیرنده ی زایشی وانطباقی  ……………………………………………………..  81
مولفه های استراتژیک سازمان یادگیرنده …………………………………………………..  83
اهداف سازمان یادگیرنده …………………………………………………………………..  85
تفاوت سازمان های سنتی با سازمان های یادگیرنده …………………………………………  85
بخش چهارم:
پژوهش های انجام شده در ایران …………………………………………………………..  87
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران …………………………………………………  90
 
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………….  94
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………..  95
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری پژوهش ……………………………………………………..  95
روش و ابزارجمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………  96
روایی و اعتبارپرسش نامه ………………………………………………………………………  98
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………  98
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه …………………………………………………………………………………………….  101
ارائه ی یافته ها براساس آمار توصیفی …………………………………………………………..  102
الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه ………………………………………………….  102
ب- تجزیه وتحلیل آماری سوالات پژوهش ………………………………………………….  107
تجزیه وتحلیل استنباطی سوالات پژوهش ………………………………………………………  114
بررسی معنی دار بودن تفاوت بین پاسخ اعضای گروه نمونه به گویه های پرسش نامه برحسب
مشخصه های فردی با استفاده ازآزمون تحلیل واریانس یک راهه ………………………………  120
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………………………….  126
خلاصه یافته های پژوهش ……………………………………………………………………….  126
خلاصه ی یافته های سوالات پژوهش ……………………………………………………………  127
بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 134
پیشنهادها ………………………………………………………………………………………..  138
پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………….  138
پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………..  140
محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………..  141
فهرست منابع  …………………………………………………………………………………..  143
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..  143
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………  146
پیوست …………………………………………………………………………………………..  147
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                               صفحه
 
 
جدول ٢-١: نوع شناسی روابط اطاعت ………………………………………………………….  20
جدول ٢-٢: چهاردیدگاه استنلی و ون دو ون درباره ی تئوری سازمان ………………………….  24
جدول ٢-٣: طبقه بندی تئوریهای سازمان براساس روند تاریخی شکل گیری آنها……………….. 25
جدول ٢-۴: ابعاد نظری تئوری سازمان ………………………………………………………..  26
جدول ٢-۵: مقایسه ی الگوی سازمانی نوگرا و پسانوگرا ……………………………………….  28
جدول ٢-۶: رابطه ی بین متغیرهای محتوایی و ساختار………………………………………… 31
جدول ٢-٧: انواع ساختارسازمانی با توجه به متغیرهای ساختاری …………………………….  31
جدول ٢-٨: ساختارسازمانی براساس نظریات مینتزبرگ و مقایسه ی آن با ابعاد ساختار………. 32
جدول ٢-٩: تفاوت یادگیری و آموزش ………………………………………………………….  41
جدول ٢-١٠: تفاوت ویژگی های یادگیری و آموزش ……………………………………………  42
جدول ٢-١١: طبقه بندی انواع سازمان …………………………………………………………  43
جدول ٢-١٢: تفاوت بین یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده ………………………………..  56
جدول ٢-١٣: ویژگیهای سازمان یادگیرنده ی زایشی و انطباقی …………………………………  82
جدول ٢-١۴: تفاوت سازمان یادگیرنده با سازمان سنتی ………………………………………..  87
جدول ٢-١۵: ویژگیهای سازمان یادگیرنده به دست آمده از تحقیق زارعی متین ……………….  88
جدول ٣-١: حجم جامعه و نمونه ی مورد بررسی پژوهش ………………………………………  96
جدول ٣-٢: تعداد و شماره ی سوالات مربوط به ابعاد سازمان یادگیرنده ………………………..  97
جدول ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت …………………………….  102
جدول ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات …………………..  103
جدول ۴-٣: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه ی خدمت ……………………..  104
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه ی اداری ………………………  105
جدول ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن …………………………………  106
 
جدول ۴-۶: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد مبادله ی اطلاعات براساس
نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………..  107
جدول ۴-٧: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد فرهنگ قوی براساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  109
جدول ۴-٨: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد رهبر متفکربراساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  110
جدول ۴-٩: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد قابلیت فردی براساس نتایج
بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………………  111
جدول ۴-١٠: توزیع فراوانی، درصد و میانگین سوالات مربوط به بعد آرمان مشترک براساس
نتایج بدست آمده از پاسخ اعضای گروه نمونه …………………………………..  113
جدول ۴-١١: نتایج آزمون T درمورد سوال اصلی پژوهش ……………………………………  114
جدول ۴-١٢: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی اول پژوهش ………………………………  115
جدول ۴-١٣: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی دوم پژوهش ……………………………….  116
جدول ۴-١۴: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی سوم پژوهش ………………………………  117
جدول ۴-١۵: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی چهارم پژوهش ……………………………. 118
جدول ۴-١۶: نتایج آزمون T درمورد سوال فرعی پنجم پژوهش ………………………………  119
جدول ۴-١٧: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد جنسیت …………….  120
جدول ۴-١٨: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه ی بین جنسیت و پاسخ
اعضای نمونه به سوالات پرسش نامه ……………………………………………..  120
جدول ۴-١٩: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد میزان تحصیلات …..  121
جدول ۴-٢٠: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه ی بین میزان تحصیلات و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش نامه ……………………………………….  121
جدول ۴-٢١: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد سابقه ی خدمت …….  122
جدول ۴-٢٢: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه ی بین سابقه ی خدمت و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش نامه ……………………………………….  122
جدول ۴-٢٣: توزیع فراوانی، میانگین وانحراف استاندارد مربوط به بعد سن …………………  123
جدول ۴-٢۴: نتایج تحلیل واریانس یک راهه درمورد بررسی رابطه ی بین سن و پاسخ اعضای
نمونه به سوالات پرسش نامه………………………………………………………… 123
جدول ۴-٢۵: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد مربوط به بعد شاخه ی اداری …….  124
جدول ۴-٢۶: نتایج تحلیل واریانس یک راهه در مورد بررسی رابطه ی بین شاخه ی اداری و
پاسخ اعضای نمونه به سوالات پرسش نامه…………………………………………. 124
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                               صفحه
 
 
نمودار ۴-١: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت ……………………………  102
نمودار ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات ………………….  103
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سابقه ی خدمت …………………….  104
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب شاخه ی اداری ……………………..  105
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب سن ………………………………..  106
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                               صفحه
 
 
شکل ٢-١: تعامل ابعاد محتوایی و ساختاری سازمان …………………………………………..  30
شکل ٢-٢: ساختارشبکه ای پویا …………………………………………………………………  36
شکل 2-3: ارتباط بین یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای ……………………………………..  48
شکل ٢-4: یادگیری سه حلقه ای …………………………………………………………………  49
شکل ٢-5: اصول سازمان یادگیرنده ازدیدگاه سنج ……………………………………………..  59
شکل ٢-6: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده ……………………………………………………..  73
شکل ٢- 7: زیرسیستم یادگیری …………………………………………………………………  73
شکل ٢-8: زیرسیستم سازمان …………………………………………………………………..  74
شکل ٢-9: زیرسیستم افراد ……………………………………………………………………..  74
شکل ٢-10: زیرسیستم دانش …………………………………………………………………..  75
شکل ٢-١1: زیرسیستم فن آوری ……………………………………………………………….  75
شکل ٢-١2: مراحل تبدیل شدن سازمان یک سازمان یادگیرنده ………………………………..  78
شکل ٢-١3: الگوی ایجاد سازمان یادگیرنده …………………………………………………….  80
شکل ٢-١4: مقایسه ی جریان یادگیری درسازمان یادگیرنده و سازمان سنتی  ………………….  85
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید