دانلود پایان نامه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست
مقدمه. 1
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی.. 4
1- کلیات.. 4
1-8-  پرسش های فرعی پژوهش… 8
1-9- فرضیه های پژوهش… 9
1-10- پیش فرض های پژوهش… 9
1-11- اهداف پژوهش… 10
1-12- روش گرد آوری اطلاعات.. 10
1-13- نتایج علمی و عقلی تحقیق.. 10
2- مفهوم شناسی.. 11
2-1- معنای لغوی تفسیر. 11
2-2- معنای اصطلاحی تفسیر. 12
2-3- معنای لغوی و اصطلاحی قواعد. 14
2-4- تعریف قواعد تفسیر. 15
2-5- انواع قواعد تفسیر. 17
فصل دوم: نگاهی به زندگی ملا فتح الله و تفسیر منهج الصادقین.. 19
الف: زیست نامه ملا فتح الله کاشانی.. 19
ولادت و رشد. 19
استادان.. 21
شاگردان.. 22
آثار. 23
وفات.. 27
نسبت زنده شدن پس از مرگ… 28
ب) نگاهی گذرا به تفسیر منهج الصادقین.. 29
انگیزه نوشتن و وجه تسمیه منهج الصادقین.. 30
مباحث مقدماتی.. 32
منابع تفسیری.. 34
شیوه طرح مباحث در منهج الصادقین.. 41
1-3- فرهنگ عامه عصر نزول. 78
2- توجه به وجود معانی مختلف در لفظ.. 81
3- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 82
4- روش ملا فتح الله کاشانی در کشف و تبیین واژه ها 83
4-1- استناد به آیات دیگر. 83
4-2- استناد به روایات پیامبر9و امامان معصوم:. 85
4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول(اشعار و متون عرب معاصر نزول). 87
4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت.. 89
4-5- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ.. 90
4-6- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها 91
5- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات.. 92
فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبیات عرب در فهم و تفسیر قرآن.. 98
1- ادله اهمیت توجه به ادبیات عرب در تفسیر قرآن.. 98
1-2- روایات معصومان:: 101
1-3- سخنان مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی.. 104
2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب.. 105
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله کاشانی در توجه به قواعد ادبیات عرب.. 110
3-1- امتیازات.. 110
3-2- کاستی ها 110
3-2-1- ذکر احتمالات در ترکیب آیات بدون تعیین و ترجیح. 110
3-2-2- عدم ذکر برخی نکات ادبی.. 111
فصل ششم: توجه به قراین تفسیر در منهج الصادقین.. 114
4- سبب نزول.. 126
4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول.. 129
5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شأن نزول.. 135
6- توجه به فرهنگ زمان نزول.. 137
8- روش ملا فتح الله در استفاده از آیات دیگر به عنوان قرینه. 141
9- استفاده از روایات به عنوان قرینه. 147
10-2- کاستی ها 156
فصل هفتم: در نظر گفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین.. 161
2- روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 169
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به اقسام دلالت ها 173
3-1- امتیازات.. 173
نتایج.. 175
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید