دانلود پایان نامه

واحد تفت

دانشکده معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

عنوان:

طراحی پارک موزه علوم و فناوری معماری با رویکرد صرفه جویی انرژی

استاد راهنما:

 خانم دکتر ناهید صادقی پی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست اجمالی

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده 1………………………………………………………………………………………

فصل اول: کلیات تحقیق

11 مقدمه…………………………………………………………………………………2

12 بیان مساله………….…………………………………………………………………3

13 پرسش اصلی تحقیق……………..………………………………………………….4

14 اهداف تحقیق…………………………………………………………………5

 -5-1روش تحقیق…..………………………………………………………………….         5

فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )

21مقدمه ……………………………………………………………………………..         6

22 صرفه جویی انرژی………………………………………………………………          7

23 انرژی خورشیدی………………………………………………………………..          9

-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………..       45

25 ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..      49

26 نتیجه گیری……………………………………………………………………….          61

فصل سوم: نمونهای موردی

31 نمونه های موردی داخلی……………………………………………………….         63

32 نمونه های موردی خارجی……………………………………………………..         73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

4 -1-تعریف موزه ……………………………………………………………………..         97

42 دلیل وجود موزه و جایگاه آن…………………………………………………          98

4-3- تاریخچه و روند تحولات موزه ……………………………………………….          102

4-4- اهداف و نقش موزه……………………………………………………………..          104

-5-4 انواع موزه ها…………………………………………………………………….          106

-6-4 معماری موزه  ………………………………………………………………….. 109

-7-4 تئوری های جدید موزه سازی ……………………………………………….          111

8-4 شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان………………………….         116

-9-4 سازمان اداری موزه………………………………………………………………          121

-10-4 تاسیسات………………………………………………………………………..         127

-11-4 نور در موزه…………………………………………………………………….          130

فصل پنجم: بستر طرح

 -1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران………………………………………………………        134

-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………….         136

 -3-5بررسی سایت……………………………………………………………………..         147

 -4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه………………………………………………         151

5-5 روند طراحی……………………………………………………………………..          157

-6-5 تاسیسات موزه……………………………………………………………………          166

 منابع  168………………………………………………………………………………………….

پیوست  ………………………………………………………………………………… 171

چکیده :

یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان  به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.

اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره برداری مناسب از منابع و انرژی های تجدیدناپذیر مانند سوخت های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با بهره گرفتن از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها،       سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتی    که بر یکدیگر می گذارند، تأثیر فرم پلان و … مورد بررسی قرار گرفته است .

 

واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیک

این پایان نامه از روی سایت حذف شده است