دانلود پایان نامه

                                                واحد علوم تحقیقات                                     

دانشکدهنر ومعماری،گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته مهندسی معماری(M.A )

عنوان:

طراحی سرای سالمندان شهر ایلام بارویکردرضایتمندی

استاد راهنما:               

دکتر عبدالحمیدقنبران  

                                   استادمشاور یا استادان مشاور:                     

 1- دکتر ابراهیم مرادی             2-دکتر محمد شوهانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         شماره صفحه
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………….َ. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………….5
1-4- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………7
1-5-سئوالات وفرضیه ها…………………………………………………………………………………………..9
    1-5-1- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………..9
    1-5-2-فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………..9
1-6-مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..9
   1-6-1-تعریف پیری…………………………………………………………………………………………….9
    1-6-2-سن پیری………………………………………………………………………………………………..10
   1-6-3-فرهنگ پیری……………………………………………………………………………………………11
   1-6-4-مفهوم سالمندی………………………………………………………………………………………..12
   1-6-5-سن سالمندی…………………………………………………………………………………………..12
   1-6-6-مفهوم سرپناه……………………………………………………………………………………………12
   1-6-7-آسایشگاه………………………………………………………………………………………………..12
   1-6-8-آسایشگاه سالمندان…………………………………………………………………………………..13
   1-6-9-آسایشگاه معلولین جسمی…………………………………………………………………………13
   1-6-10-آسایشگاه روانی…………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1- رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………….15
   2-1-1-مفهوم رضایتمندی ………………………………………………………………………………….15
   2-1-2-رضایتمندی سکونتی………………………………………………………………………………..15
   2-1-3-رویکرد سنجش میزان رضایتمندی سکونتی………………………………………………..16
   2-1-4-عوامل و متغیرهای تاثیر گذار بر رضایتمندی سکونتی………………………………….18
      2-1-4-1-رضایت از کیفیت بخش ها و عوامل فیزیکی………………………………………18
      2-1-4-2-تاثیرات شخصی و رضایت………………………………………………………………19
      2-1-4-3-تاثیرات اجتماعی و رضایت……………………………………………………………..19
      2-1-4-4-تأثیرات فرهنگی و رضایت………………………………………………………………19
      2-1-4-5-تاثیر طبیعت بر رضایت……………………………………………………………………20
2-2- سرای سالمندان…………………………………………………………………………………21
   2-2-1-پیدایش و تجربه سراهای سالمندان در جهان……………………………………………..21
   2-2-2-پیدایش سراهای سالمندان در ایران…………………………………………………………..23
   2-2-3-انواع سرای سالمندان در ایران………………………………………………………………….24
2-3-مخاطب شناسی………………………………………………………………………………..26
   2-3-1-دیدگاه عمومی از پیری…………………………………………………………………………..26
   2-3-2-دیدگاه سالمند موفق(بیلتز 1990) ……………………………………………………………27
   2-3-3-نظریات مرتبط با سالمندان……………………………………………………………………..28
      2-3-3-1- نظریه مک کئون…………………………………………………………………………..28
      2-3-3-2- نظریه استرهلر……………………………………………………………………………..28
      2-3-3-3-نظریه آشوف………………………………………………………………………………..29
      2-3-3-4- نظریه کولاژن………………………………………………………………………………29
      2-3-3-5- نظریه اسکلروز……………………………………………………………………………29
      2-3-3-6- نظریه تاثیر عوامل محیطی در پیدایش مکانیزم پیری…………………………29
   2-3-4-بیماری های روانی سالمندان و و رکود فعالیت های ذهنی…………………………29
      2-3-4-1-دلیریوم یا روان آشفتگی ………………………………………………………………..30
      2-3-4-2-دمانس ……………………………………………………………………………………….30
      2-3-4-3-آلزایمر………………………………………………………………………………………..30
      2-3-4-4-اختلالات افسردگی در سالمندان…………………………………………………….30
   2-3-5-اختلالات جسمی در سالمندان………………………………………………………………31
      2-3-5-1-اختلالات خواب………………………………………………………………………….31
      2-3-5-2-اختلال بینایی و کاهش اطمینان ……………………………………………………..31
      2-3-5-3-اختلال شنوایی و بویایی……………………………………………………………….32
   2-3-6 -تحولات روحی در سالمندان……………………………………………………………….32
      2-3-6-1-سلامت عاطفی ………………………………………………………………………….33
      2-3-6-2-نشانه هایی از خویشتن، هویت در آینده ……………………………………….33
      2-3-6-3-احساس تنهایی ………………………………………………………………………….33
   2-3- 7- عوامل موثر بر رضایتمندی سالمندان ………………………………………………….33
      2-3-7-1-نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت از آن…………………………………….33
      2-3-7-2-ارتباط سبک زندگی مطلوب و رضایت از زندگی……………………………34
      2-3-7-3-ارتباط معنویت در دوران سالمندی و رضایت از زندگی……………………35
      2-3-7-4-ارتباط مشارکت در اجتماع و رضایت از زندگی………………………………35
      2-3-7-5-ارتباط موسیقی بر افزایش رضایت…………………………………………………35
      2-3-7-6-ارتباط خودکارآمدی و رضایتمندی………………………………………………..36
      2-3-7-7-آفرینش رویدادهای مثبت با محیط جهت رضایتمندی سالمندان…………37
   2-3-8-نارضایتی شناختی سالمندان در محیط ……………………………………………………38
      2-3-8-1-آشنایی محیط ……………………………………………………………………….38
      2-3-8-2-حفظ تمرکز در محیط ………………………………………………………………….39
      2-3-8-3-مسیریابی…………………………………………………………………………39
   2-3-9-مشخصات فضایی مطلوب  در جهت رضایتمندی و سلامت سالمندان……….40
      2-3-9-1- بخش ها و تجهیزات ضروری در سرای سالمندان ………………………….40
      2-3-9-2-آسایش حرارتی و برودتی سالمندان……………………………………………….41
      2-3-9-3-نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان……………..43
      2-3-9-4-فضای سبز……………………………………………………………………45
   2-3-10-مشخصات بصری و روانی مطلوب محیط برای رضایت سالمندان………….46
      2-3-10-1-راه یابی و دسترسی………………………………………………………………….46
      2-3-10-2-ایمنی و امنیت ………………………………………………………………………..46
      2-3-10-3-آسایش ………………………………………………………………………………….46
      2-3-10-4-پویایی و جذابیت…………………………………………………………………….47
      2-3-10-5-هم آوایی با طبیعت………………………………………………………………….47
      2-3-10-6-رمز گرایی و ابهام…………………………………………………………………….47
      2-3-10-7-هویت ……………………………………………………………………………………48
      2-3-10-8-آزادی …………………………………………………………………………………….48
      2-3-10-9-رویداد پذیری…………………………………………………………………………..48
      2-3-10-10-بوم گرایی………………………………………………………………………………49
      2-3-10-11-وحدت………………………………………………………………………………….49
      2-3-10-12-نظم…………………………………………………………………………… ………..49
      2-3-10-13-خاطره ذهنی…………………………………………………………….. ………….49
2-4-تحقیقات انجام گرفته……………………………………………………………………. ………….50
2-5-مصادیق خانه سالمندان در جهان………………………………………………….. ……………51
   2-5-1-تسهیلات جشنواره شهر خورشید……………………………………………. ………….51
   2-5-2-طراحی خانه سالمندان در چارلتون ماساچوست…………………………. ……….54
      2-5-2-1-آنالیز سایت پلان…………………………………………………….. ……………….55
      2-5-2-2- پلان های ساختمان…………………………………………………. ………………58
      2-5-2-3-معرفی فضاها…………………………………………………………….. …………….58
   2-5-3-  خانه سالمندان کانادا…………………………………………………………… ………….59
   2-5-4- کریک ویو هوس……………………………………………………………… …………….60   
   2-5-5- خانه سبز……………………………………………………………………………. ………….61
   2-5-6- مقایسه کلی مصادیق……………………………………………………………. ………….62
      2-5-6-1-  سایت پلان های خانه سالمندان……………………………………. ………….62
      2-5-6-2-  پلان و چیدمان سوئیت ها در خانه سالمندان……………………. ………..63
      2-5-6-3- پلان سوئیت ها در نمونه های کار شده……………………………. ………..64
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………66
3-2 – روش تحقیق…………………………………………………………………………………. ……..66
3-3 – مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………. …………67
3-4 – جامعه آماری ………………………………………………………………………… …………….68
3-5 –نمونه آماری …………………………………………………………………………………. ……..69
3-6 – ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. …………69
3-7- مشخصات پرسشنامه…………………………………………………………………… ………..70
   3-7-1-مشخصات سؤال های پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق…… …………70
3–8 – روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………… ……….70
   3-8-1- روایی………………………………………………………………………………….. …….70
   3-8-2 –اعتبار یا پایایی………………………………………………………………….. ………..71
3-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………71
3-10- تعریف متغیرها………………………………………………………………………… ……….71
3-11-استفاده از استانداردهای طراحی…………………………………………………….. …….73
   3-11-1-استاندارد درها……………………………………………………………………. ……..73
   3-11-2-راه پله و سطوح شیب دار……………………………………………………. ……..74
   3-11-3-میله های دستگرد……………………………………………………………… ………..76
   3-11-4-حمام و دستشویی………………………………………………………….. ………….76
   3-11-5-استاندارد حمام برای سالمندانی که نیاز به کمک دیگران دارند.. ……….77
   3-11-6-پنجره ها………………………………………………………………………….. ………77
   3-11-7-آسانسورها……………………………………………………………………. ………….78
   3-11-8-دسترسی ها…………………………………………………………………….. ……….79
   3-11-9-تابلوها ……………………………………………………………………………… …….79
   3-11-10-راهروها و گذرگاه ها……………………………………………………… ……….79
   3-11-11-آشپزخانه و غذاخوری ها………………………………………………… ………80
   3-11-12-استاندارد تراس ها و فضای سبز………………………………………. ………81
   3-11-13-روشنایی…………………………………………………………………………81
   3-11-14-فضاهای تجمع……………………………………………………………. ……….82
   3-11-15-اتاق های خواب………………………………………………………….. ……….82
   3-11-16-اتاق کارکنان و مدیران…………………………………………………… ………82
   3-11-17-اتاق درمان……………………………………………………………………. ……..83
   3-11-18-ورودی ها………………………………………………………………………… ….83
   3-11-19-راه یابی در خانه سالمندان برای مبتلایان به آلزایمر……………… …….84
   3-11-20-طراحی محیط های عمومی برای سالمندان…………………………. …….85
      3-11-20-1-مسیر های عابر پیاده سالمندان در محیط……………………. ……..85
      3-11-20-2-پارکینگ ها……………………………………………………………. ……..86
      3-11-20-3-شیب ها……………………………………………………………… ………..87
      3-11-20-4-سرویس های بهداشتی عمومی…………………………………… ……87
3-12-فضاهای فیزیکی اماکن مراقبت شبانه روزی از سالمندان…………………. …..88
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. ……92
4-2-تاریخچه ایلام…………………………………………………………………………….. …….92
   4-2-1-نگاهی به پیشینه تاریخی فرهنگی ایلام………………………………………. …92
   4-2-2-تاریخچه پیدایش و رشد شهر ایلام…………………………………….. ……….92
4-3- موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………. ……….93
   4-3-1-موقعیت جغرافیایی استان ایلام…………………………………………….. …….93
   4-3-2-موقعیت جغرافیایی شهر ایلام……………………………………………. ………94
   4-3-3-ویژگی های اقلیمی ………………………………………………………. ………..95
   4-3-4-شرایط آب و هوایی……………………………………………………. ……………95
   4-3-5-بارندگی………………………………………………………………………… ……….97
   4-3-6-تابش آفتاب………………………………………………………………. ……………98
   4-3-7-وزش باد……………………………………………………………………… …………99
4-4-جمعیت شناسی سالمندان …………………………………………………….. …………99
4-5- تجزیه وتحلیل اطلاعات توصیفی پرسشنامه…………………………….. ……….100
4-6-بررسی اطلاعات غیر طیفی پرسشنامه……………………………………….. ………104
 4-7-آزمون فرضیات…………………………………………………………………….. ………107  
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………. ………….113
5-2- نتایج حاصل از مطالعات کتابخانه ای……………………………………. ………..113
5-3- نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه……………………………………………. ………114
5-4- تحلیل سایت………………………………………………………………………. ………115
   5-4-1-کاربری های اطراف سایت…………………………………………….. ………115
   5-4-2-دسترسی های اطراف سایت……………………………………….. ………….116
   5-4-3-بررسی جهت بادهای غالب، نور مناسب و آلودگی صوتی…. ………117
   5-4-4-دیدهای اطراف سایت……………………………………………………. …….119
5-5- روند طراحی………………………………………………………………………. ……..120
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………..127
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………..129
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید