دانلود پایان نامه

دانشکده معماری و شهرسازی

 پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری داخلی

عنوان

طراحی داخلی خانه معاصر با نگاهی به خانه های تاریخی اصفهان

استاد راهنما

جناب آقای دکترعلیرضا مستغنی

استاد مشاور 

جناب آقای مهندس محمدرضا حائری مازندرانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانه، اولین و مهم ترین فضایی است که آدمی احساس تعلق به مکان را در آن تجربه می کند. خانه مأمن تعامل روح و جسم آدمی است. هنگامی زندگی با تمامی ابعادش در خانه شکوفا می شود که امکان تحقق تجربه های گوناگون برای حضور انسان در فضا فراهم شود. در خانه به فضاهایی با کیفیت های مختلف احتیاج است تا این امکان را برای انسان میسر سازد که انواع احساس فضایی از قبیل خلوت، جمع، خصوصی، عمومی، تاریک، روشن، باز، بسته، صمیمی، باشکوه و… را در انواع فضاهای خانه و ترکیب های حاصل از آن درک نماید. اینگونه است که علاوه بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی انسان در خانه تامین می شود.

حال آنکه سازماندهی اغلب خانه های معاصر از چنین غنا و تنوع فضایی برخوردار نیست و از پاسخگویی مناسب و درخور نیازهای روح و جسم آدمی عاجز است. ساماندهی ثابت فضاهای خانه و تخصیص عملکرد خاص به فضاهای محدود و عدم بهره جستن از عوامل معماری داخلی چون نورو ارتفاع و ابعادوتناسبات و…، از دلایل عدم حضور تنوع درون فضاهای خانه معاصر است. همچنین در نظرگرفتن مبلمان و عناصر ثابت برای هرمکان امکان طراحی فضاهای چند عملکردی ومتنوع را ازخانه های معاصر گرفته است.

معماری تاریخی ایران، پاسخ نیازهای مادی و معنوی انسان را درون فضاهای خانه از طریق راه حل های معمارانه یافته و ارائه نموده است.در خانه ایرانی فضاها در خود بسته نمی شوند، دیوارها و سقف ها از طریق ارتباط با خود و طبیعت و چشم انداز، بسط می یابند و در این شرایط امکان تماس آدمی با آسمان و درخت و نور و سایه فراهم می شده و هم چنین ادراک تجربه های انواع خلوت و جمع برای وی میسر بوده است. از آنجا که طراحان و معماران گذشته این سرزمین در ارائه پاسخ فضایی مناسب برای ظرف زندگی، خانه، موفق بوده اند، آموختن از معیارها و روش های آنان در بهینه ساختن و افزایش کیفیت درون خانه معاصر، راه مناسبی به نظر می رسد. در واقع در این پژوهش تلاش می شود بهبود کیفیات فضایی درون خانه معاصر اصفهان از طریق آموختن از معیارهای سازماندهی داخلی فضا در خانه های تاریخی اصفهان، انجام پذیرد. به منظور یافتن پاسخ پرسش اصلی پژوهش که همانا چگونگی بهره بردن و معاصر سازی متناسب شیوه های معماری و طراحی داخلی خانه های تاریخی برای خلق خانه امروز است، نیاز به بررسی فضاها و عناصر وعوامل معماری داخلی خانه های تاریخی و نحوه تاثیر دو جانبه شیوه زندگی و فضاهای خانه می باشد که در این پژوهش از طریق تهیه و بررسی و تحلیل  نقشه ها و تصاویر و مطالب و مصاحبه با ساکنین انجام پذیرفته است.

آموختن از خانه های تاریخی برای طراحی خانه معاصر، آموختن از روش ها و شیوه های پاسخگویی فضایی آنها به نیاز جریان یافتن مظروف زندگی در ظرف خانه است و نه تکرار صرف فرم ها و عناصر معماری سنتی. در واقع شناخت و آگاهی تعاریف و مفاهیم موجود در فضاهای خانه های تاریخی، روایت و بیان تازه آن مفاهیم و افزودن بر غنای آنها بر اساس نیاز ها و امکانات معاصر است که باعث نیل به طراحی مناسب  خانه می شود. 

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل مقدماتی……………………………………………………………………………………………………………………..3

بیانمسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..3

پیشینهتحقیق/طرح……………………………………………………………………………………………………………….4

اهدافکلیوتفصیلی…………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیهویاسؤالاتکلیدیتحقیق…………………………………………………………………………………………..6

فصل یک : روایت خانه و سکونت………………………………………………………………………………………….7

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………7

بخش یک : سکونت…………………………………………………………………………………………………………….8

 • گفتار اول : درباره مفهوم مسکن و سکونت……………………………………………………………………7

بخش دو : خانه………………………………………………………………………………………………………………….10

 • گفتار اول : چیستی خانه…………………………………………………………………………………………..10
 • گفتار دوم: اجزای ارتباطی خانه………………………………………………………………………………..12

1-2-2-1: ارتباط با طبیعت………………………………………………………………………………………12

1-2-2-2: ارتباط باخود………………………………………………………………………………………….13

1-2-2-3: ارتباط با اطرافیان…………………………………………………………………………………….13

1-2-2-4: ارتباط با خدا………………………………………………………………………………………….13

 

بخش سه: تحولات سکونت و خانه در دوران معاصر…………………………………………………………………14

 • گفتار اول: مدرنیته و تحول فرهنگ خانه…………………………………………………………………….14
 • گفتار دوم : مقدمه ای بر سیر تحول مسکن معاصر در اصفهان………………………………………20

بخش چهار: خانه و شیوه زندگی…………………………………………………………………………………………..22

 • گفتار اول: پرسش از ساکنین خانه های تاریخی……………………………………………………………23
 • گفتار دوم: پرسش از ساکنین خانه های معاصر…………………………………………………………….30

فصل دو : روایت خانه تاریخی خلق خانه امروز……………………………………………………………………44

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..44

بخش یک : مفاهیم فضایی و سازماندهی کلی خانه های تاریخی ………………………………………………..46

 • گفتار اول : معرفی خانه های تاریخی و انواع فضاهای آن ها……………………………….46
 • گفتار دوم : نظام فضایی پرو خالی………………………………………………………………….69
 • گفتار سوم : گونه های فضایی……………………………………………………………………….72

بخش دو : مفاهیم طراحی داخلی خانه های تاریخی………………………………………………………………..77

 • گفتار اول : عوامل موثر در طراحی داخلی…………………………………………………….77

2-2-1-1: نور……………………………………………………………………………………………….77

2-2-1-2: رنگ و نقش…………………………………………………………………………………..90

2-2-1-3: تناسبات…………………………………………………………………………………………93

 • گفتار دوم : تاثیر عناصر معماری در طراحی داخلی…………………………………………105

2-2-2-1: کف……………………………………………………………………………………………..106

2-2-2-2: سقف……………………………………………………………………………………………108

2-2-2-3: دیوار…………………………………………………………………………………………….111

بخش سه : رهاورد مسیر تحلیل خانه های تاریخی…………………………………………………………………..116

 • گفتار اول : معیارهای سازماندهی فضا…………………………………………………………..116
 • گفتاردوم: رهنمودهایمعماریخانهتاریخیبرایطرحخانهامروز……………….119

فصلسه : معرفینمونههایموردی………………………………………………………………………..134

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134

بخشیک: بررسینمونههادرایران……………………………………………………………………………………135

3-1-1: مجتمعمسکونینگینجلفا…………………………………………………………………………135

3 -1-2: خانهکامرانیه……………………………………………………………………………………………138

3-1-3: مجموعهشوشترنو…………………………………………………………………………………….140

بخش دو: معرفی نمونه ها در خارج از ایران…………………………………………………………………………..144

معرفی راسم بدران………………………………………………………………………………………………..144

3-2-1: مجموعهاقامتگاهیکارمندانکارخانهسیمانسازی،شهرکفوهایس……………….146

3-2-2: مجموعهمسکونیوادیصالح…………………………………………………………………….148

خانههالاوا…………………………………………………………………………………………………………..151

فصل چهار: معرفی پروژه.……………………………………………………………………………….155

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………155

بخش یک : معرفی سایت………………………………………………………………………………..155

 • گفتار اول: معرفی محدوده سایت و دلایل انتخاب آن………………………………………………….155
 • گفتار دوم: معرفی پیشینه تاریخی و هویت عناصر شهری موجود در سایت………………………163

4-1-3-1: سواد شهر عباس آباد……………………………………………………………………………..163

4-1-3-2: خیابان چهارباغ……………………………………………………………………………………..164

4-1-3-3: نهر ( مادی) نیاصرم………………………………………………………………………………..166

بخش دو: ارائه طرح……………………………………………………………………………………………….169

پیوست تصویری……………………………………………………………………………………………..170

واژه نامه…………………………………………………………………………………………………………….180

کتابنامه……………………………………………………………………………………………………………..185

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………

این پایان نامه از روی سایت حذف شده است