دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی آموزشی

موضوع:

شناسایی و ارزیابی مهارتهای اشتغال زای زنان شاغل در صنعت (مطالعه موردی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان)

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم صالحی عمران

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه و بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………….2
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………6
سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….7
تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………….8
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………11
مفهوم شایستگی …………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1- نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………..15
2- 1- 1- فوردیسم …………………………………………………………………………………………………………………..15
2- 1- 2- فرافوردیسم ……………………………………………………………………………………………………………….17
2- 1- 3- شایستگی های بازار کار در نظریه فرافوردیسم ………………………………………………………………….18
2- 1- 4- ملاحظات و جمع بندی نظریه فرافوردیسم ……………………………………………………………………….19
2- 2- نظریه سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………21
2- 2- 1- مؤلفه ها و ابعاد نظریه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………23
2- 2- 2- جایگاه نظریه سرمایه اجتماعی در مباحث اقتصادی و مدیریت سازمانی …………………………………24
2- 2- 3- بررسی و نقدی بر نظریه سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………26
2- 3- اقتصاد دانش محور …………………………………………………………………………………………………………..29
2- 3- 1- اقتصاد دانش محور چیست …………………………………………………………………………………………..29
2- 3- 2- مشخصه بازار کار و اشتغال در اقتصاد دانش محور ……………………………………………………………32
2- 3- 3- شایستگی های نیروی انسانی در اقتصاد دانش محور ………………………………………………………….34
2- 3- 4- بحث و بررسی نظریه اقتصاد دانش محور ………………………………………………………………………..35
2- 4- نظریه جهانی شدن ……………………………………………………………………………………………………………39
2- 4- 1- بازار کار و شایستگی های نیروی کار ……………………………………………………………………………..43
2- 4- 2- نقدی بر شایستگی های مورد نیاز بازار کار در نظریه جهانی شدن ………………………………………..47
2- 5- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..51
2- 5- 1- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………….51
2- 5- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………..68
2- 6- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..74
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………83
3- 1- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….83
3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری پژوهش ………………………………………………………..83
3- 3- روش های جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………84
3-3-1- پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………….84
3-3-2- مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………………87
3-3-3- اسناد مدارک ………………………………………………………………………………………………………………88
3- 4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………..88
فصل چهارم: تحلیل داده ها
4- 1- تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ……………………………………………………………………………………….92
4-1-1- بررسی شایستگی های زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از دیدگاه مدیران با توجه به دو متغیر سابقه کار و تحصیلات چگونه می تواند باشد؟ …………………………………………………………………………92
4-1-2- دیدگاه مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در رابطه با شایستگی های اساسی زنان و مردان چگونه است؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………95
4- 2- تحلیل داده های پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………104
4- 3- آیا بین نظرات مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد شایستگی ها با اسناد موجود اختلافی وجود دارد؟…………………………………………………………………………………………………………………………………….113
4- 4- آیا میان برنامه های آموزشی موجود در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مدلهای شایستگی زنان و مردان تطابقی وجود دارد؟ ………………………………………………………………………………………………………………..125
4-5- کدام یک از مدلهای نظری ارائه شده در مورد شایستگی ها، در شرکت فولاد مبارکه اصفهان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ ………………………………………………………………………………………………………..131
4-6- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..137
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………139
5- 1- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….139
5- 2- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………150
5- 3- مشکلات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………151
فهرست منابع و مآخذ
الف: منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………….152
ب: منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….159
ضمائم          
الف: سوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….161
ب: سوالات مصاحبه ………………………………………………………………………………………………………………..164
چکیده انگلیسی
فهرست شکل ها                                                                                                   
شکل 4- 1- الگوی شایستگی های مرجع مدیران شرکت فولاد مبارکه اصفهان ………………………………..114
شکل 4- 2- الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………115
شکل 4- 3- الگوی شایستگی مدیران تولید فولاد مبارکه اصفهان ……………………………………………………116
شکل 4- 4- الگوی شایستگی مدیران تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………….117
شکل 4- 5- الگوی شایستگی مدیران خرید فولاد مبارکه اصفهان …………………………………………………..118
شکل 4- 6- الگوی شایستگی مدیران فروش فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….119
شکل 4- 7- الگوی شایستگی مدیران اقتصادی و مالی فولاد مبارکه اصفهان …………………………………….120
شکل 4- 8- الگوی شایستگی مدیران توسعه فولاد مبارکه اصفهان ………………………………………………….121
فهرست جداول                  
جدول شماره 2- 1- شایستگی های مورد نیاز جهت اشتغال در بازار کار جهانی ………………………………….47
جدول شماره 2-2 دانش، مهارتها و شایستگی های لازم برای اشتغال ……………………………………………….. 52
جدول شماره 2- 3- دانش، مهارتها و شایستگی های دانش آموختگان دانشگاهها ……………………………….52
جدول شماره 2- 4- شاخص های رفتاری شایستگی های پروژه دانشگاه میشیگان ……………………………….58
جدول شماره 2- 5- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco ………………………………………64
جدول شماره 2- 6- شایستگی های کلیدی انتخاب شده در پروژه DeSeco نقل از ریچن و تیانا …………. 65
جدول 2-7- چارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………….81
جدول شماره 3- 1- بیان مهارتها و ارائه شرحی از آنها …………………………………………………………………….86
جدول شماره 4-1- خلاصه داده های حاصل از مصاحبه ………………………………………………………………..103
جدول شماره 4- 2- میانگین میزان اهمیت مهارتهای اشتغال زا برای زنان شاغل در شرکت فولاد مبارکه..104
جدول شماره 4- 3- میانگین میزان اهمیت مهارت کار با رایانه ………………………………………………………..106
جدول شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106
جدول 4- 4- میانگین میزان اهمیت مهارت مشتری مداری ……………………………………………………………..107
جدول 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ………………………………………………………..107
جدول 4- 5- میانگین میزان اهمیت مهارتهای مربوط به کار گروهی ………………………………………………..108
جدول 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارتهای مربوط به کار گروهی …………………………………………..108
جدول 4- 6- میانگین میزان اهمیت مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………………109
جدول 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات ……………………..109
جدول 4- 7- میانگین میزان اهمیت توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ………………………….110
جدول 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی توانایی تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط …………………….110
جدول 4- 8- میانگین میزان اهمیت مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ………………………………111
جدول 4- 8- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان …………………………111
جدول 4- 9- میانگین میزان اهمیت مهارت حل مساله ……………………………………………………………………112
جدول 4- 9- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ………………………………………………………………112
فهرست نمودارها                                                                                                      
نمودار شماره 4- 1- توزیع فراوانی و درصدی مهارت کار با رایانه …………………………………………………..106
نمودار شماره 4- 2- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مشتری مداری ……………………………………………….107
نمودار شماره 4- 3- توزیع فراوانی و درصدی مهارت مربوط به کار گروهی ……………………………………..108
نمودار شماره 4- 4- توزیع فراوانی و درصدی مهارت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات …………….109
نمودار شماره 4- 5- توزیع فراوانی و درصدی مهارت تفکر خلاقانه و ایجاد نوآوری در محیط ……………110
نمودار شماره 4- 6- توزیع فراوانی و درصدی مهارت درک اهداف و سیاست های سازمان ……………….111
نمودار شماره 4- 7- توزیع فراوانی و درصدی مهارت حل مساله ……………………………………………………..112
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید