دانلود پایان نامه

دانشکده : هنر و معماری گروه شهرسازی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش برنامه ریزی منطقه ای

عنوان:

شناسایی وتحلیل محورهای گردشگری جاذب تاریخی فرهنگی و طبیعی باکاربرد روش تحلیل شبکه ای  (نمونه موردی شهرستان کاشان)

استاد راهنما:

دکتررضا احمدیان

استاد مشاور:

 دکترحسین کلانتری خلیل آباد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
مقدمه………………………………. ………………………………………………………………………………………1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1 بیان مساله ی پژوهش…………………………………………………………………………………………..2    
      1-2 اهمیت مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………….3            
     1-3  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………4
1-4  سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………5
1-5  تعریف اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………..6
1-6 ساختار پایان نامه…………………………………………………………………………………………..7
فصل دوم: مفاهیم و دیدگاه های نظری مرتبط
2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………9
2-2 تعاریف و مفاهیم گردشگری…………………………………………………………………………………………10
2-2-1 اقسام گردشگری…………………………………………………………………………………………………….11
2-2-2 گونه های گردشگری……………………………………………………………………………………………….12
2-3 بررسی نظریه ها و متون مربوط به موضوع گردشگری……………………………………………………….13
2-3-1 گردشگری در طبیعت(طبیعت گردی)…………………………………………………………………………13
2-3-2 گردشگری و محیط…………………………………………………………………………………………………13
2-3-3 توانهای محیط طبیعی………………………………………………………………………………………………….14
2-3-4 منابع و جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………….16
2-3-4-1 جاذبه……………………………………………………………………………………………………………………17
2-3-4-2 طبقه بندی جاذبه ها از نظر گارتنر……………………………………………………………………………..18
2-3-4-3 جاذبه های طبیعی……………………………………………………………………………………………………19
2-3-4-4 نفوذ(حیطه عملکرد جاذبه)……………………………………………………………………………………….19
2-3-5 نظریه های گردشگری………………………………………………………………………………………………….20
2-3-5-1 بعد اقتصادی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………21
2-3-5-2 بعد محیطی صنعت گردشگری…………………………………………………………………………………..25
2-3-5-3 بعد فرهنگی- اجتماعی گردشگری……………………………………………………………………………..27
2-3-5-4 بعد سیاسی گردشگری(نقش دولت در گردشگری)………………………………………………………..31
2-3-5-5  دیدگاه ها در مورد ورود گردشگران به کشور………………………………………………………………33
2-4 بررسی پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………..34
2-4-1 سابقه ی تشکیلات گردشگری در ایران…………………………………………………………………………..34
2-4-2 آمایش سرزمین…………………………………………………………………………………………………………..36
 2-4-3 طرح جامع توسعه گردشگری ایران 1352………………………………………………………………………37
2-4-4 برنامه ملی گردشگری ایران…………………………………………………………………………………………..37
 2-4-5 بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش……………………………………………….38
2-4-6  بررسی پژوهشهای مشابه موضوع مورد پژوهش………………………………………………………………40
2-4-7 نقد و بررسی پژوهشهای انجام شده (استنتاج کلی در ارتباط با مساله پژوهش)……………………..41
2-5 اهمیت شناسایی محورهای جاذب در توسعه ی گردشگری…………………………………………………….44
2-6 مدلهای مورد استفاده در شناسایی و تحلیل محورهای گردشگری جاذب…………………………………..45
2-6-1 نظریه وابستگی……………………………………………………………………………………………………………46
2-6-2 نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………47
2-6-3 نظریه مرکز پیرامون……………………………………………………………………………………………………..47
2-6-4 نظریه مراکز رشد………………………………………………………………………………………………………..48
2-6-5 نظریه کارکردهای شهری در توسعه روستایی…………………………………………………………………..49
 2-6-6 نظریه اگروپلیتن…………………………………………………………………………………………………………50
2-6-7 راهبرد توسعه یکپارچه ای منطقه ای…………………………………………………………………………………52
2-6-8 راهبرد شبکه منطقه ای…………………………………………………………………………………………………..52                                         
2-7 نظریه ها و مدلهای متداول در محیط GIS و تحلیل شبکه……………………………………………………..54
2-7-1 مدل سطح جاذبه………………………………………………………………………………………………..54
2-7-2 مدل دایره ای یا شعاعی……………………………………………………………………………………..55 
2-7-3 تکنیک های آنالوگ…………………………………………………………………………………………55
2-7-4 تکنیک های رگرسیون……………………………………………………………………………..56
2-7-5 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction)…………………………………………………………….56
2-7-6 محدوده های سطوح بازاری و یا خدماتی………………………………………………………………………..57
2-7-7 تجزیه وتحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گرفتن از تابع نزدیکی و یا با فرینگ…………..58
2-7-8 تجزیه و تحلیل منطقه تجاری و خدماتی با بهره گرفتن از چند ضلعی های تیسن…………………59
2-7-9 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گرفتن از عملیات همسایگی…………………….60
2-7-10 عملیات همپوش لایه ها……………………………………………………………………………………..60
2-7-11 نقشه فشار………………………………………………………………………………………………………..60
2-7-12 قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………………………..61
2-7-13  مدلهای تخصیص – مکان یابی…………………………………………………………………………..61               
   2-7-14 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………65
2-8 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..65
فصل سوم : چارچوب روش تحقیق
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….71
3-2 تشریح مدلهای مفهومی مورد استفاده و نحوه عملیاتی نمودن آنها در پژوهش……………………….72
3-2-1 مدل سطح جاذبه…………………………………………………………………………………………………72
3-2-2 تجزیه و تحلیل سطوح تجاری و خدماتی با بهره گرفتن از عملیات همسایگی…………………….75
3-2-3 قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………………………….77
3-2-4 مدل اثر متقابل فضایی :(Spatial Interaction)………………………………………………….82
3-2-5 عملیات همپوشی لایه ها………………………………………………………………………………………85
  3-2-6 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………..86
3-3 چارچوب پژوهش…………………………………………………………………………………………………..89
3-3-1 فضا چیست؟………………………………………………………………………………………………………90
3-3-2 شبکه چیست؟…………………………………………………………………………………………………….91
3-3-3  توپولوژی و ساختار آن در محیط شبکه………………………………………………………………….91
3-3-4  مدل شبکه…………………………………………………………………………………………………………92
3-3-5 عناصر شبکه……………………………………………………………………………………………………….93 
3-3-6  مراکز و مشخصات آنها……………………………………………………………………………………….95
3-3-7 جریان شبکه……………………………………………………………………………………………………….95
3-3-8 منابع و نقاط جذب …………………………………………………………………………………………….96
3-3-9 جریان نامشخص…………………………………………………………………………………………………96
3-3-10 جریان منقطع…………………………………………………………………………………………………….97  
 3-4 رویکرد،نوع و روش پژوهش…………………………………………………………………………………….98
3-5 تعریف جامعه و نمونه ی آماری………………………………………………………………………………..99
3-6 ابزارهای اندازه گیری (روشهای گردآوری داده ها)……………………………………………………..100
3-7 تعیین روش های برداشت داده ـ نقشه………………………………………………………………………101
3-8 طرح پژوهش ـ روش (های) تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………103
3-9 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..107
فصل چهار : یافته های پژوهش شناخت و تحلیل (نمونه موردی)
4-1  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….107
4-2 تعیین شاخص های گردشگری شهرستان کاشان……………………………………………………………..109 
4-3 توصیف وضعیت(با بهره گرفتن از جدول ها، نمودارها، نقشه ها و ارائه مشخصه های آماری)…………111
4-3-1 موقعیت جغرافیایی شهرستان کاشان……………………………………………………………………………..111
4-3-2 تاسیسات زیرساختی(آب، برق و راه)……………………………………………………………………………114
4 -3-3 خدمات رفاهی………………………………………………………………………………………………………..115    
 4-3-4 خدمات اقامتی…………………………………………………………………………………………………………116
  4-3-5 تقسیمات سیاسی شهرستان کاشان………………………………………………………………………………..116
4-3-6  معرفی ویژگی های اقلیمی چهار بخش شهرستان کاشان…………………………………………………..118
4-3-7 موقعیت تاریخی فرهنگی شهرستان کاشان……………………………………………………………………..119  
  4-3-8 موقعیت ارتباطی شهرستان کاشان…………………………………………………………………………………121
4-3-9 شبکه ی ارتباطات سلسله مراتبی شهرستان کاشان…………………………………………………………..123
4-4  تحلیل داده ها (انجام آزمونهای آماری یا تحلیلهای نقشه ای در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه) براساس مدل مفهومی ـ عملیاتی ارائه شد در فصل متدولوژی……………………………………………………..130
4-4-1 تعیین مکان های گردشگری و تاسیسات اقامتی شهرستان کاشان مبتنی بر جاذبه های تفریحی تاریخی-فرهنگی، طبیعی، مذهبی…………………………………………………………………………………………….130
4-4-2 تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)…………………………………………………………………………………………………………….133
4-4-3 تحلیل های مکانی براساس مدل سطح جاذبه………………………………………………………………… 141
4-4-4 تحلیل با بهره گرفتن از عملیات همسایگی………………………………………………………………………… 144
4-4-5 مدلسازی و تحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………………145
4-4-6 مدل اثر متقابل فضایی(Spatial Interaction) و عملیات همپوشی لایه ها……………………………….146
4-4-7 مدلسازی هندسی شبکه………………………………………………………………………………………………147
4-5  سایر یافته های پژوهش (نتایج فرعی پژوهش)………………………………………………………………….14                                                                                               
فصل پنج : نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادهای کاربردی
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..151    
  5-2  بیان مسئله (براساس چارچوب فصل اول)………………………………………………………………………..152
5-3  توصیف روشهای بکار گرفته شده و بیان نتایج حاصل………………………………………………………..153
5-3-1  نتایج نهایی حاصل از تحلیل های مکانی-فعالیتی براساس نقشه های توصیفی وضعیت گردشگری (بر اساس سه عارضه نقطه، خط و پلیگون)……153
5-3-2  نتایج حاصل ازتحلیل با بهره گرفتن از عملیات همسایگی…………………………………………………….154
5-3-3 نتایج حاصل ازتحلیل قابلیت دسترسی………………………………………………………………………….161
5-3-4 نتایج حاصل از مدل سطح جاذبه…………………………………………………………………………………171  
5-3-5 نتایج حاصل از مدل اثر متقابل فضایی………………………………………………………………………….172
5-3-6 نتایج حاصل از مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………182
5-4 استفاده از یافته های پیشین و ترکیب آن با نتایج پژوهش……………………………………………………..187
5-5  پیشنهادها و کاربرد نتایج پژوهش (ارائه طرح پیشنهادی در صورت لزوم)……………………………..187
5-6 نتیجه گیری( خلاصه ای از مساله، روشها و یافته های پژوهش به عنوان جمع بندی)…………………191
پیوست ها و ضمائم
پیوست الف: پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….193
الف-1 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….193
الف-2 پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….198
ب پیوست الگوریتم های محاسبه ی مرکز جاذبه هر بخش از شهرستان کاشان……………………………….200
ج پیوست محاسبات لازم به منظور اجرای تحلیل با بهره گرفتن از عملیات همسایگی ، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار………………………………………………………………………………………………………………..203
ج-1 محاسبات لازم به منظور ترسیم دوایرهمسایگی با شعاع و مختصات دقیق، همراه با ترسیم الگوریتم روند کار…………………………………………………………………………………………………………………………….203
ج-2 الگوریتم مراحل کلی روش تحلیل عملیات همسایگی…………………………………………………………205
ج-3 الگوریتم مراحل کلی تعیین فواصل دسترسی از مرکز هر بخش به هر کدام از گردشگاهها………..206
د پیوست الگوریتم ترسیم مراحل کلی روش تحلیل قابلیت دسترسی…………………………………………….207
ه پیوست مراحل کلی مدلسازی هندسی شبکه…………………………………………………………………………..208
و پیوست مراحل کلی عملیات Georeferencing………………………………………………………………….212
ز پیوست جداول محاسبات مرکز جاذبه…………………………………………………………………………………..216
ح پیوست جداول محاسبات قابلیت دسترسی……………………………………………………………………………221
ط پیوست طبقه بندی و توزیع جغرافیایی گردشگاه ها………………………………………………………………..227
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………..230
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….233
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید