دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز
دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی
شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )
 
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر محمد حسین کرمی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه ی پهناور ادب فارسی است، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه ی سرشار صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده است . برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه ی او ضروری است. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می آید ؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده است تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند شرح و توضیح گردد . شهرت شاعر شروان به قصیده سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب بندهای کم نظیر او گردیده است. خاقانی در ترکیب بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را بیان کرده است. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر ، شرح و توضیح بیشتری را برای آثار او می طلبد . در این پایان نامه سعی بر آن است که به شرح و توضیح هفت ترکیب بند شرح نشده ی خاقانی پرداخته شود و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه ها و افکار این شاعر بزرگ است . روش کار در این پایان نامه، توصیفی تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای است. ابتدا به آثاری که در باره ی خاقانی نوشته شده است مراجعه می کنیم و با بهره گرفتن از این منابع به شرح ترکیبات می پردازیم. این پایان نامه در چهار فصل تنظیم گردیده است .
فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه ، اهداف تحقیق ، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و روش تحقیق است.
فصل دوم: در بردارنده ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم است.
فصل سوم: به شرح و توضیح هفت ترکیب بند خاقانی اختصاص یافته است.
فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده است.
 
کلید واژه ها: خاقانی ، شرح، دشواری ها
 
 
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                             صفحه
 
فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات
۱-1-   اهداف تحقیق  …………………………………………………………………………………………….2
۱-2-   اهمیّت و ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………..2
۱-3-   فصل های پایان نامه  …………………………………………………………………………………….3
۱-4-   پیشینه ی تحقیق  ……………………………………………………………………………………….3
۱-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………..3
۱-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………….4
۱-4-3- تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………….5
۱-5-   روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………..6
 
فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم
۲- 1-  زندگی خاقانی  ……………………………………………………………………………………………8
2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….9
2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..10

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید