دانلود پایان نامه

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع تحقیق

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدجواد باقی زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر مهدی ذوالفقاری

 
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده …………………………………. 1
مقدمه …………………………………. 2
بیان مساله …………………………….. 4
پیشینه مطالعاتی تحقیق …………………… 5
سوالات تحقیق ……………………………. 7
فرضیه تحقیق ……………………………. 7
هدف تحقیق ……………………………… 7
روش تحقیق ……………………………… 7
فصل اول:کلیات
مبحث اول: شناخت موسیقی و تاریخ پیدایش آن
گفتار اول: تعریف موسیقی از نظر لغوی و اصطلاحی 10
موسیقی چیست؟ و تعریف آن از نظر موسیقی دانان به معنای عام 10
گفتار دوم: پیدایش موسیقی ……………….. 14
گفتار سوم: پیشینه تاریخی موسیقی در اقوام و ملل گوناگون (ایران ، اعراب، یونان)………………………….. 18
مبحث دوم: شناخت واژگان مرتبط
گفتار اول: غنا ………………………… 26
غنا جز کدامین مقوله است کلام است یا صوت؟ ….. 27
گفتار دوم: غنا از منظر فقهای شیعه………… 30
گفتار سوم: طرب و مطرب ………………….. 32
گفتار چهارم: لهو و لعب………………….. 35
گفتار پنجم: لغو ……………………….. 36
گفتا ششم: سماع ………………………… 37
گفتار هفتم: ترجیع ……………………… 38
گفتار هشتم: حداء ………………………. 39
گفتار نهم: قول زور …………………….. 39
فصل دوم: نظریه حرمت موسیقی و غنا و بررسی دلایل آن
مبحث اول: دلایل حرمت غناء و موسیقی
گفتار اول: شناخت غناء از راه عرف…………. 43
گفتار دوم: فرق بین غناء و موسیقی ………… 44
گفتار سوم: آیات شریفه قرآن ……………… 45
روایات معصومین(ع)………………………. 49
«قول زور» و «لهو الحدیث» به عنوان مصادیق غناء 51
باطل بودن غناء از نظر عرف ………………. 51
اجماع…………………………………. 52
گفتار چهارم: دلایل حرمت لهو و لعب ………… 54
آیات شریفه قرآن ……………………….. 54
روایات معصومین(ع)………………………. 56
تلازم …………………………………. 57
گفتار پنجم: دلایل حرمت لغو از روایات معصومین(ع) 58
گفتار ششم: دلایل حرمت باطل از روایت معصومین(ع) 59
گفتار هفتم: دلایل حرمت آلات موسیقی…………. 60
روایات مناهی از آلات موسیقی……………… 60
روایاتی که از عذاب شخص نوازنده دلالت دارند .. 61
اجماع…………………………………. 62
فصل سوم: بررسی نظریه حلیت موسیقی و فروعات و احکام آن
مبحث اول: دلایل حلیت موسیقی
گفتار اول: اقوال فقهای پیشین و فقهای معاصر در حلیت موسیقی    67
گفتار دوم: دلایل و مستندات حلیت موسیقی ……. 73
انصراف………………………………… 73
روایاتی که موید صوت زیباست………………. 74
و…..
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید