دانلود پایان نامه

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده 
فرهنگ مدرسه عامل پیوند دهنده ای است که معلمان، والدین و مدیران برای نگاهی هماهنگ به شیوه ها و سنت های محلی( منطقه ای) خود، نیازمند آن هستند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ مدرسه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با نقش تعدیل کنندگی اندازه مدرسه بود. مطالعه حاضر با روش همبستگی اجرا شد. کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین جامعه ی آماری این مطالعه را تشکیل می دادند (605N =). شرکت کنندگان 220 معلم( 88 مرد،132 زن) بودند که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. همه ی آنها پرسشنامه ی فرهنگ مدرسه را تکمیل کردند. داده ها با مدل رگرسیون چندگانه و تکنیک جانسن- تایمن تحلیل شدند. یافته ها نشان داد از بین مؤلفه های فرهنگ مدرسه صرفاً مؤلفه ی روابط همکاران پیش بینی کننده ی معنادار پیشرفت تحصیلی بود. همچنین، یافته ها حاکی از این بود که در مدارس با حجم کوچک رابطه ی پبشرفت تحصیلی با مؤلفه ی روابط همکاران مثبت و معنادار بود ولی در مدارس با اندازه ی بزرگ این رابطه مشاهده نشد. یکی از مؤلفه های افزایش پیشرفت تحصیلی توجه به فرهنگ مدرسه است. در مدرسه ها ی با اندازه ی کوچک این مؤلفه نقش مؤثری در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی ایفا می کند.
کلید واژه ها: فرهنگ مدرسه، پیشرفت تحصیلی، اندازه ی مدرسه، مقطع ابتدایی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.