دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

موضوع:

رابطه مهارت های هیجانی و امنیت عاطفی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین شهر رودان

استاد راهنما:

دکتر سید عبدالوهاب سماوی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 2
1-1. بیان مسئله. 3
1-2.اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6
1-3. اهداف تحقیق.. 7
1-4. سوالات تحقیق.. 7
1-5. فرضیه های تحقیق.. 7
1-6. تعاریف مفهومی متغیرها 8
1-6. تعاریف عملیاتی متغیرها 9
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 .موضع گیری های نظری در خصوص کیفیت زندگی زناشویی.. 11
2-1-1. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 11
2-1-2. تاریخچه کیفیت زندگی زناشویی.. 12
2-1-3. اجزای تشکیل دهنده کیفیت زندگی زناشویی.. 17
2-1-3-1. عشق  18
2-1-3-2. همدلی.. 18
2-1-3-3. محبت… 19
2-1-3-4. صمیمیت  19
2-1-3-5. تعهد. 20
2-1-3-6. احساس مسئولیت… 21
2-1-3-7. وفاداری و جانب داری  21
2-1-3-8. اعتقاد و اعتماد. 21
2-1-4. عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زناشویی.. 22
2-1-4-1. عوامل فردی  22
2-1-4-2. عوامل ارتباطی.. 26
2-1-4-3. عوامل خارجی.. 29
2-1-5. کیفیت زندگی زناشویی مطلوب… 30
2-1-6. کیفیت زندگی زناشویی نا مطلوب… 31
2-1-7. نظریه های کیفیت زندگی زناشویی.. 32
2-1-7-1. دیدگاه برادبوری  32
2-1-7-2. دیدگاه بیورز. 34
2-1-7-3. دیدگاه السون. 35
2-1-7-4. دیدگاه سه محوری تسنگ و مک درموت  35
2-1-7-5. دیدگاه مک مستر. 36
2-1-7-6. دیدگاه فرایند کارکرد رابطه زناشویی.. 39
2-2. موضع گیری های نظری درخصوص مهارت های هیجانی.. 40
2- 2-1. تعریف مهارت های هیجانی.. 40
2-2-2. تعریف هیجان. 40
2-2-3. ابعاد هیجان. 40
2- 2-4. تاثیر مهارت های هیجانی بر وضعیت روانشناختی.. 42
2-2-5. تقویت مهارت های هیجانی.. 43
2-2-6. نظریه های مهارت های هیجانی.. 44
2-2-6-1. نظریه مایر و سالووی  44
2-2-6-2. رویکرد مختلط.. 45
2-2-6-3. مدل مهارت های هیجانی گلمن.. 45
2-2-6-4. مدل مهارت های هیجانی بار-آن. 47
2-3. موضع گیری های نظری در خصوص امنیت عاطفی.. 49
2-3-1. مفهوم امنیت… 50
2-3-2. مفهوم امنیت عاطفی.. 52
2-3-3. عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی.. 53
2-3-3-1. ویژگی های شخصیتی 54
2-3-3-2. ارتباط.. 54
2-3-3-3. حل تعارض…. 55
2-3-3-4. مسائل مالی.. 55
2-3-3-5. فعالیت اوقات فراغت… 56
2-3-3-6. رابطه جنسی.. 56
2-3-3-7. نقش های مربوط به برابری زن و مرد. 56
2-3-4. دیدگاه های مطرح شده پیرامون امنیت عاطفی.. 57
2-3-4-1. دیدگاه رشدی فارمن.. 57
2-3-4-2. دیدگاه ترکیبی وارینگ… 59
2-3-4-3. دیدگاه دلبستگی جانسون و ویفن.. 60
2-3-4-4. دیدگاه ترکیبی جسلسن.. 62
2-3-4-5. دیدگاه تعاملی باگاروزی.. 65
2-4. یافته های پژوهشی در قلمرو موضوع مورد بررسی.. 66
فصل سوم: روش  تحقیق
3-1. مقدمه. 71
3-2. روش تحقیق 71
3-3. جامعه تحقیق.. 73
3-4. نمونه تحقیق  و روش نمونه گیری.. 73
3-5. روش گرداوری اطلاعات… 73
3-6. داده های مورد نیاز و ابزار تحقیق.. 73
3-7. پایایی ابزار تحقیق.. 75
3-8. روش تجزیه و تحلیل داده ها 75
فصل چهارم: نتایج
4-1. یافته های توصیفی.. 77
4-2. تحلیل رگرسیون چند متغیری.. 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 80
5-1. بحث و نتیجه گیری… 81
5-2. محدودیت های تحقیق.. 86
5-3. پیشنهادات کاربردی.. 87
5-4. پیشنهادات تحقیق 88
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………
منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست ها .
چکیده انگلیسی.. 96
چکیده

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید