دانلود پایان نامه
 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
  بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
  اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….5
   هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
  فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
   تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم …………………………………………………………………………………………………………………….7

  • فصل دوم: ادبیات تحقیق

  بخش اول:یادگیری سازمانی یادگیری……………………………………………………………………………………………………………13
    انواع یاگیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
   سطوح یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….16
    یادگیری فردی………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
   یادگیری تیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………17
   یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
   یادگیری سازمانی؛ تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………….18
   سیر تحول مفهوم یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………22
  اهمیت یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..23
  مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..25
   بهبود عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………………25
  بهبود خلاقیت و نوآوری در سازمان……………………………………………………………………………………………………………..26
    حفظ مزیت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………………27
    توسعه سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
   توسعه مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………..28
   مفاهیم مرتبط با یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………29
  . سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..29
    ویژگی سازمان یادگیرنده………………………………………………………………………………………………………………………….31
   تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………..34
   
  بخش دوم:جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………37
   مفهوم جو سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………….37
   تعاریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….38
  نظریه ها ومطالعات در زمینه جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………….41
   جو سازمانی از منظر استرن و استینهوف……………………………………………………………………………………………………43
  جو سازمانی از نگاه هاجتس………………………………………………………………………………………………………………………..44
   جو سازمانی از نگاه هریسون………………………………………………………………………………………………………………………44
   جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت…………………………………………………………………………………………………………..45
   مطالعات رنسیس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………………………….49
   رویکردهای جوّ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..50
  . رویکرد ساختاری………………………………………………………………………………………………………………………………………50
   رویکرد ادراکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
  رویکرد تعاملی……………………………………………………………………………………………………………………………………………51
   رویکرد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..52
  ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
   شاخص های جوّ سالم سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….56
   جو سازمانی چگونه عمل می کند………………………………………………………………………………………………………………..57
   تفاوت جو سازمانی با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………….58
  مراحل بهبود جو سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………59
  .بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62

  ………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازی

   پیشینه توانمندسازی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66
   دلایل توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….68
   فرهنگ توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………….70
   موانع توانمندسازی در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72
   موانع ساختاری توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………73
   موانع محیطی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………73
  موانع رفتاری توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………74
  رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی…………………………………………………………………………………….74
  بعد انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
  بعد شناختی و فراشناختی………………………………………………………………………………………………………………………….76
   مزایا ی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………..80
   مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
   مزایای فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
   
   پیامدهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………….82
  پیامدهای نگرشی توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………82
  پیامدهای رفتاری توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….84
  شاخصهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………85
    راهبردها، راهکارها و زمینه های توانمندسازی…………………………………………………………………………………………..86
   عوامل موثر بر توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………89
  برنامه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………89
   برنامه های توانمند سازی های کلیفورد……………………………………………………………………………………………………….89
   برنامه های توانمندسازی ریچارد دف…………………………………………………………………………………………………………..91
    برنامه های توانمندسازی بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………….92
   برنامه های توانمندسازی کانتر، باندورا و هاکمن……………………………………………………………………………………………93
   الزامات برنامه های توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….94
  مدل های توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………………….96
    مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………………………………………………………………96
  .مدل توانمند سازی باون و لاولر…………………………………………………………………………………………………………………..97
   مدل توانمند سازی اسپریتزر……………………………………………………………………………………………………………………..98
  مدل آرمانی توانمند سازی نولر……………………………………………………………………………………………………………………100
  مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر…………………………………………………………………………………………………………..101
  مدل توانمند سازی خود اثر بخشی آلفرد باندورا…………………………………………………………………………………………..102
   مدل فورد و فوتلر………………………………………………………………………………………………………………………………………103
   مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………………………………………………104
   مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگارمی……………………………………………………………………………………………………….106
   علایم توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..108
  بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق
  پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
  پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
  فصل سوم: روش تحقیق
   روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
  جامعه و نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
   روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..116
  ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….116
  روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….119
  شیوه اجرای ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..120
   روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..120
  فصل چهارم: یافته های تحقیق
   توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
  آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
  یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132
  یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133
   
   
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

  خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136

  فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
  فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
  .فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
  جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 152

   پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154

  پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156

  پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….158

  .

  .محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………160

   
   منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..164
  منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..168
   
   
   
  فهرست نمودار
  نمودار2-1. رودیکردها و ابعاد توانمندی……………………………………………………………………………………90
  نمودار 2-2. مدل توانمند سازی توماس و ولتهوس…………………………………………………………………….92
  نمودار 2-3. مدل توانمندسازی باون و لاولر……………………………………………………………………………..93
  نمودار 2-4. مدل توانمند سازی اسپریتزر…………………………………………………………………………………94
  نمودار 2-5 مدل توانمند سازی نوبلر………………………………………………………………………………………..95
  نمودار 2-6. مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر……………………………………………………………………97
  نمودار 2-7. مدل توانمند سازی فورد و فوتلر…………………………………………………………………………….97
  نمودار 2-8. مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………….98
  نمودار1-4: نمودار توزیع جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………….110
  نمودار2-4: نمودار توزیع وضعیت تاهل آزمودنی ها……………………………………………………………………………..111
  نمودار3-4: نمودار توزیع تحصیلات آزمودنی ها…………………………………………………………………………112
  نمودار4-4: نمودار توزیع گروه های سابقه کار آزمودنی ها…………………………………………………………………….114
  نمودار 5-4: نمودار توزیع وضعیت استخدامی آزمودنی ها…………………………………………………………………….115
  نمودار4-7 نمودار توزیع دسته فعالیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………..116
  .
   
  فهرست جداول
  جدول شماره (2-1): تعاریف یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………..16
  جدول (2-2).ویژگی های انواع جو سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………18
  جدول شماره(2-3)   : سیمای ویژگی های سازمانی……………………………………………………………………22
  جدول شماره (2-4) ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………………..25
  جدول 2-5 .سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………….27
  جدول 2-6. مقایسه فرهنگ سنتی با فرهنگ توانمندسازی…………………………………………………………28
  جدول 2-7. تلفیق مدلهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………..44
  جدول 3-1. تطبیق سوالات پرسشنامه یادگیری سازمانی با مولفه های آن…………………………………..110
  جدول1-4: توصیف جنسیت آزمودنی ها………………………………………………………………………………….113
  جدول2-4: توصیف وضعیت تاهل آزمودنی ها………………………………………………………………………….114
  جدول3-4: توصیف تحصیلات آزمودنی ها………………………………………………………………………………115
  جدول4-4: توصیف سابقه کار آزمودنی ها………………………………………………………………………………116
  جدول4-5: توصیف وضعیت استخدامی آزمودنی ها………………………………………………………………….117
  جدول 4-6: توصیف دسته فعالیت آزمودنی ها…………………………………………………………………………118
  جدول7-4: توصیف آماری نمرات خام متغیر جوّ سازمانی و ابعاد آن…………………………………………..120
  جدول 4-8: توصیف آماری نمرات خام متغیر یادگیری سازمانی و ابعاد آن………………………………….125
  فهرست شکل ها
   
  (شکل2-1 )  انواع یادگیری از دیدگاه ادگار شاین…………………………………………………………………….25
  شکل شماره ( 2-2) سطوح یادگیری سازمانی………………………………………………………………………….27
  شکل شماره(2-3) مزایای یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………..27
  شکل  (2-4): ویژگی سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………28
  شکل(2-5)مدل تعاملی ابعاد جو سازمانی………………………………………………………………………………….30
  شکل(2-6). الگوی نیاز – فشار…………………………………………………………………………………………………33
  شکل(2-7)عوامل مرئی و نامرئی جو سازمانی از نظر هاجتس……………………………………………………….35
  شکل (2-8). جو مدرسه به عنوان ترکیبی از رفتار مدیر و رفتارهای معلمان…………………………………………36
  شکل شماره(2-9).فرایند ایجاد سازمانی در رویکرد ساختاری…………………………………………………………37
  شکل (2-11).فرایند ایجاد جو سازمانی در رویکرد تعاملی…………………………………………………………….40
  شکل شماره(2-12) رویکرد فرهنگی به جو سازمانی…………………………………………………………………….42
  شکل شماره (2-13) پل جو سازمانی…………………………………………………………………………………………44
  شکل(2-13) مراحل بهبود جو سازمانی………………………………………………………………………………………46
   برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


  دیدگاهتان را بنویسید