دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات فارسی و زبان­های خارجی

پایان ­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی ­زبانان

موضوع: رابطه بین درک شنیداری و به­ کارگیری راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی بر اساس عملکرد فارسی­ آموزان غیرایرانی

استاد راهنما: سرکار خانم دکتر شهلا رقیب­دوست

استاد مشاور: آقای دکتر ضیاءالدین تاج­الدین

تیر 88

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل 1. 1
مقدمه پژوهش… 1
-1-1 مقدمه. 2
-1-2 بیان مسئله. 3
-1-3 شیوه­های سنجش راهبردهای زبان آموزی.. 8
-1-4 طبقه­بندیِ راهبردهای زبان­آموزی.. 9
-1-5  اهمیت مسئله. 10
-1-6 اهداف پژوهش… 11
-1-7 متغیرهای پژوهش… 12
-1-8 پرسش­ها و فرضیه­های پژوهش… 12
-1-9 جامعه مورد مطالعه. 14
-1-10 مفاهیم و اصطلاحات تخصصی.. 14
فصل 2. 16
مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 16
-2-1 مبانی نظری.. 17
-2-1-1 مقدمه. 17
-2-1-2 فراگیری مهارت های زبان دوم از دیدگاه شناختی.. 17
-2-1-3مهارت شنیدن در زبان اول و دوم. 19
-2-1-4 اهمیت شنیدن در فراگیری زبان دوم. 20
-2-1-5اهمیت فراشناخت در درک شنیداری.. 21
-2-1-6 الگوهای پردازشی شنیدن. 26
-2-1-6-1 پردازش بالا به پایین: دانش پیشین.. 26
-2-1-6-2 دانش پیشین: دانش طرحواره ای و بافتی.. 27
-2-1-6-3 دانش پیشین: سازمان دهنده ی مقدم. 28
-2-1-6-4 پردازش پایین به بالا: دانش زبانی.. 30
-2-1-6-5 تعامل دانش زبانی و دانش پیشین در جبران کاستی های د رک شنیداری.. 31
-2-1-7 شنیدن تعاملی و غیرتعاملی.. 32
-2-1-8 تفاوت متون کتبی و شفاهی: تفاوت ها و دشواری ها 34
-2-2راهبردهای زبان­آموزی.. 36
-2-2-1 مقدمه. 36
-2-2-2تعاریف راهبردهای زبان آموزی.. 37
-2-2-3راهبردهای زبان آموزی از دیدگاه شناختی.. 39
-2-2-4شیوه های یادگیری و راهبردهای زبان آموزی.. 41
-2-2-5 طبقه بندی راهبردهای زبان آموزی.. 42
-2-2-6 عوامل تأثیرگذار به کارگیری راهبردها 44
-2-2-6راهبردهای شنیداری.. 46
-2-2-7 راهبردهای فراشناختی، شناختی و اجتماعی- عاطفی.. 51
-2-2-8 روش های سنجش راهبردهای شنیداری.. 54
-2-2-8-1 راهکارهای مبتنی بر گذشته (پرسشنامه ها، مصاحبه ها) 54
-2-2-8-2 مشاهده 55
-2-2-8-3 شیوه بلند فکر کردن. 56
-2-2-8-4 شیوه روزنگاری.. 57
-2-2-8-5 فناوری رایانه ای.. 58
-2-2-9 جمع بندی مطالب بخش راهبردهای زبان آموزی.. 58
-2-3پیشینه. 59
-2-3-1 مقدمه. 59
-2-3-2 رابطه بین درک شنیداری و راهبردهای شنیداری.. 59
-2-3-2 به کارگیری راهبردهای شنیداری، تفاوت ها و رفتارها 64
-2-3-3 راهبردهای شنیداری و دانش پیشین.. 66
-2-3-4 آموزش راهبردهای شنیداری و درک شنیداری.. 72
-2-3-5 تعامل راهبردها در درک شنیداری.. 77
فصل 3. 80
روش پژوهش… 80
-3-1 مقدمه. 81
-3-2 آزمودنی­ها 81
-3-3 طرح پژوهش… 81
-3-4 ابزار پژوهش… 82
-3-4-1 آزمون شنیدن. 83
-3-4-1-1  انتخاب متن شنیداری.. 83
-3-4-1-2 انتخاب متون واقعی.. 83
-3-4-1-3 موضوع متن شنیداری.. 84
-3-4-1-4 ضبط کردن از رادیو و تلویزیون. 85
-3-4-1-5 زبانِ آزمون. 85
-3-4-1-6 آزمون کتبی.. 85
-3-4-1-7 پاسخ­های چندگزینهای.. 86
-3-4-1-8 زمانِ آزمون. 86
-3-4-1-9 دو بار شنیدن. 86
-3-4-1-10 پایایی آزمون. 88
-3-4-2 پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 88
-3-4-2-1پایایی پرسشنامه شنیدن. 90
-3-5 روش اجرای آزمون و گردآوری داده­ها 90
-3-6 روش تحلیل داده­ها 91
فصل 4. 93
تحلیل داده ها 93
-4-1 مقدمه. 94
-4-2 تحلیل داده­ها 94
فصل 5. 111
بحث و نتیجه­گیری.. 111
-5-1 مقدمه. 112
– 5 -2 بحث.. 112
-5-3 فرضیه­های پژوهش… 116
-5-4 یافته­های پژوهش… 119
-5 -5 پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 121
کتابنامه. 122
پیوست… 128
واژنامه فارسی به انگلیسی.. 129
واژنامه انگلیسی به فارسی.. 133
آزمون شنیدن. 137
پرسشنامه راهبردهای شنیداری.. 141
 
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید