دانلود پایان نامه

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی فرهنگ و زبان های باستان

خورشید یشت و ماه یشت

استاد راهنما:

دکتر مهـشـید میـرفخـرایی

استاد مشاور :

دکتر محمد تقی راشد محصل

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
خورشید یشت ششمین یشت از اوستای موجود و شامل هفت بند در توصیف و ستایش خورشید است. در اوستا نام خورشید هِوَرِ خشَئِته(hvarə. xšaēta-)  و در گاهان تنها هِوَر(hvar-) آمده است. در جاهایی خورشیـــد و مهر یکی انگاشته شده اند، بند پنجم از خورشیـــد یشت نیز درباره ی مهر و روز یازدهم هر ماه هم، متعلق به خورشید است. ماه یشت، یشت هفتم در توصیف و ستایش ماه و در هفت بند است. همانطور که نطفه ی کیومرث در خورشیـــد پالوده شد، نطفه ی گاوِ نخستین هم به مـــاه رفته و در آنجا پالوده شده است. روز دوازدهم هر ماه متعلق به اوست. این گزارش شامـــل پنج فصل می شود. فصل اول:کلیات فصل دوم: متن اوستایی- حرف نویسی متن اوستایی- برگردان فارسی فصل سوم: یاداشتهای برگردان فارسی فصل چهارم: واژه نامه فصل پنجم: نتیجه گیری.
کلید واژگان: اوستا- یشتها- خورشید یشت- ماه یشت.
فهرست مطالب
چکیده فارسی …………………………………………………………………………………………………..5
کوتاه نوشت ها و نشانه ها ………………………………………………………………………………….10
فصل اول
کلیات……………………………………………………………………………………………………………11
1-1 : مقدمه …………………………………………………………………………………………………12
1-2 : بیان مساله …………………………………………………………………………………………….12
1-3 : پرسش ها …………………………………………………………………………………………….13
1-4 : اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………13
1-5 : پیشینه ی پژوهش ………………………………………………………………………………….14
1-6 : روش کار ……………………………………………………………………………………………14
فصل دوم
متن اوستایی – حرف نویسی متن اوستایی – برگردان فارسی ……………………………16
فصل سوم
یادداشتهای برگردان فارسی ……………………………………………………………………………. 29
فصل چهارم
واژه نامه اوستایی – فارسی ……………………………………………………………………………….43
فصل پنجم
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..77
کتاب نامه …………………………………………………………………………………87
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید