دانلود پایان نامه

واحـد   دامـغـان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ” M.A “

رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان:

جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر محمدجواد  باقی زاده

 

پاییز 139

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه
چکیده  ………………………………………………………………………… 10
مقدمه ………………………………..………………………………………… 11
بیان مسئله………………………………………………………………………   13
سوالات تحقیق ………………………………………………………………………15
فرضیات- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………… 15
روش پیشینه تحقیق ………………………………..………………..……….…… 15
سوالات پژوهش …………………………………………………………………… 15
فرضیات پژوهش  ………………………………..…………………..……….…… 15
ساختار تحقیق ………………………………..……………………….…….…… 16
 
فصل اول :
کـلیـات  تحقیق

 • شهادت در لغت و اصطلاح……………………………..………………………. 18
  • معنی لغوی شهادت……………………………..…………………………… 18
  • معنای اصطلاحی شهادت……………………………..……………………….19
  • دلایل شرعی شهادت……………………………..………….………………. 21

1-3-1-سنت……………………………..…………………….….…………. 21
1-3-2- اجماع……………………………..…………………………………. 21
1-3-3-روایات ……………………………..……………………..…….……. 21

 • شهادت حق است یا تکلیف؟ ……………………………..………….………. 21
 • از منظر فقه ……………………………..……………………….…….….22
 • از منظر قانون ……………………………..………………………..……. 22
 • مواد قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………..……………..….22

1-8-     مواد قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………..………………….22

 • مواد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکم جنائی ………….………….23
 • قانون امور حسبی ……………………………..…………………………. 23

عنوان                                                                                              صفحه

 • آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت …………………………..………… 23

1-12-سابقه تاریخی ……………………………..……………………………..…. 23
1-13-شرایط شهادت(شاهد) ……………………………..…………………………. 24
1-13-1- شرایط شاهد به استناد مواد قانونی…………………………………..……… 24
1-13-2-شرایط شاهد از نظر فقها ……………………………..……………….……. 26
1-13-2-1- بلوغ  ……………………………..………………………….……. 26
1-13-2-2- عقل ……………………………..…………..……………………. 28
1-13-2-3-ایمان ……………………………..………….……………………. 29
1-13-2-4- عدالت ……………………………..……….…………..…………. 29
1-13-2-5- طهارت مولد( حلال زاده بودن) …………………..….………..…………. 30
1-13-2-6- انتفای تهمت در شهادت  ……………………..……..………………….31
1-13-2-7- موارد جلب منفعت ……………………………..……………………. 31
1-13-2-8-موارد دفع ضرر به وسیله شهادت …………………………….………….   31

 • شهادت زنان در قوانین مدنی ……………………………..…………………. 32
 • کیفیت شهادت ……………………………..………………………………. 32

1-15-1-منطبق بودن شهادت با دعوی ……………………………..……………….33

 • توافق شهادت شهود در معنا ……………………………..……………………. 33
 • نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی …………………………..….……….33
 • شهادت بر شهادت زنان ……………………………..……….………………. 34
 • مقایسه با کنوانسیون حقوق زنان ……………………………..…………………. 35

فصل دوم:
وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی
2ـ وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی ………………………………..…… 37
2-1- شهادت زنان در قوانین جزایی ……………………………..………………….…. 37
2-2- بررسی ارزش شهادت زنان در قوانین ……………………………..…………….…. 37
2-3- شهادت زن در نظریه رایج فقها ……………………………..……………………. 38
عنوان                                                                                                     صفحه
2-4- وضعیت شهادت زن در قرآن کریم  …………………………..………………..… 41
2-5- شهادت زن در روایات …………………………..……………..……………… 43
2-6- حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد ……………………………..……………… 47
2-7- دلیل وجوب شهادت …………………………..……………..…………….… 51
فصل سوم:
عدد شهود و جنسیت در شاهد
3- عدد شهود و جنسیت در شاهد …………………………..………………..……… 54
3-1- مواردی که فقط شهادت مردان پذیرفته است …………………………..….………54

 • مواردی که شهادت مردان و زنان با همدیگر پذیرفته می شود …………………….… 54

3-3- شهادت سه مرد و دو زن …………………………..…………….………….… 55
3-4- شهادت دومرد و چهار زن …………………………..…………….………….… 55
3-5- شهادت یک مرد و دو زن …………………………..……………..………….…56
3-6- مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود …………………………….……56
3-6-1-شهادت دو زن …………………………..…………….…………..…..… 56
3-6-2- شهادت یک زن …………………………..…………………………….… 57
3-7-موارد استثناء از عدم پذیرش شهادت زنان در حدود ………………………………… 57
3-7-1- استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن …………………………..………..……… 57
3-8- دلیل پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در اجرای رجم …………………..…..….……57
و….
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید