دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته فقه و مبانی حقوق

عنوان:

تقسیم اموال مشترک و شیوه های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه. 2
بیان مسئله. 4
اهمیت و ضرورت تحقیق. 4
روش انجام تحقیق. 4
پیشینه تحقیق. 5
سوالات و فرضیه ها 5
ساماندهی و ساختار تحقیق. 6
فصل نخست: مفهوم شناسی و شیوه های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی و فتاوی مشهور فقها 7
1-1-مفهوم شناسی.. 8
1-1-1- واژگان اصلی.. 8
1-1-1-1- مال. 8
1-1-1-2- مال منقول وغیر منقول. 14
1-1-1-3- مال مشاع و مال مفروز. 19
1-1-1-4- حق عینی و حق دینی.. 21
1-1-1-5- اموال مادی واموال غیر مادی.. 28
1-1-1-6- تقسیم اموال مشاع. 30
1-1-2- واژگان مرتبط.. 40
1-1-2-1- امور حسبی.. 40
1-1-2-2- قاعده لاضرر. 47
1-1-2-3- رد زائد در تقسیم. 54
1-1-2-4- قلع ماده نزاع. 57
1-2- شیوه های مشترک تقسیم اموال در حقوق مدنی وفتاوی مشهور فقهای امامیه. 58
1-2-1- تقسیم به تراضی.. 59
1-2-1-1- ماهیت تقسیم به تراضی.. 61
1-2-1-2- امکان فسخ تقسیم با تراضی توسط یکی از طرفین.. 63
1-2-1-3- اقاله تقسیم با تراضی از سوی طرفین.. 65
1-2-1-4- عیوب رضا وتاثیر آن بر تقسیم با تراضی.. 68
1-2-1-5- ادعای جهل به قیمت یا خصوصیات دیگر و تاثیر آن در تقسیم با تراضی.. 69
1-2-2- تقسیم به اجبار حاکم. 70
1-2-2-1- اموال قابل افراز بدون نیاز به رد و اجبار حاکم به تقسیم. 72
1-2-2-2- موانع اجبار به تقسیم از سوی حاکم. 77
1-2-2-2-1- از مالیت افتادن تمام یا قسمتی از مال تقسیم شده 77
1-2-2-2-2- متضمن ضرر بودن تقسیم به اجبار. 78
فصل دوم: شیوه های اختصاصی و نوآورانه حقوق مدنی ایران برای تقسیم اموال مشترک.. 81
2-1- تقسیم بر اساس نظر کارشناس با رد پول طبق قانون امور حسبی.. 82
2-1-1- ضرورت و توجیه تقسیم با رد پول یا اموال از لحاظ فقهی و حقوقی.. 85
2-1-2- امتناع از پذیرش رد پول یا اموال توسط هر یک از تقسیم کنندگان. 87
2-1-3- اختلاف در تعیین حصه (سهم) و شیوه حل آن. 89
2-2- تقسیم از طریق اجبار به فروش… 91
2-2-1- تحلیل موضوع در آموزه های فقهی.. 93
2-2-2- شیوه تقاضا و کیفیت ارزیابی اموال برای فروش… 94
2-2-3- کیفیت انجام مزایده وامکان جلوگیری از آن توسط هر یک از شرکاء. 96
نتیجه گیری.. 98
پیشنهادها 101
فهرست منابع. 102
پیوست.. 105
چکیده انگلیسی.. 113
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید