دانلود پایان نامه

دانشکده اصول الدین قم

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق

عنوان

تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

فرضیه ها: 3

اهداف تحقیق. 3

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 4

فصل اول: کلیات.. 5

1-1 مفاهیم. 5

1-1-1 مفاهیم اصلی.. 5

2-1-1 مفاهیم مرتبط.. 12

2-1 شرایط اعطای تسهیلات.. 15

1-2-1 بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی.. 16

2-2-1 بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن: 22

3-2-1 اخذ وثیقه و تضمین : 23

فصل دوم : انواع تضمینات تسهیلات بانکی.. 27

1-2 وثایق عینی.. 27

1-1-2 اموال منقول. 27

2-1-2 اموال غیر منقول. 34

2-2 وثایق دینی و تضمین اشخاص… 52

1-2-2 وثائق دینی.. 52

2-2-2 تضمین اشخاص… 74

فصل سوم : مضاربه. 83

1-3 مفهوم مضاربه: 83

1-1-3 علت نام گذاری.. 84

2-1-3 تعریف مضاربه در فقه. 86

3-1-3 تعریف مضاربه در حقوق مدنی ایران: 87

4-1-3 تعریف مضاربه در دستور العمل اجرایی مضاربه: 88

2-3 مستندات شرعی مضاربه. 89

1-2-3  قرآن. 90

2-2-3 سنت.. 91

3-2-3 اجماع. 92

4-2-3 بناء عقلاء. 93

3-3 ماهیت مضاربه. 93

4-3 ارکان مضاربه. 94

1-4-3 متعاقدین.. 94

2-4-3 صیغه. 97

3-4-3 عمل.. 98

4-4-3 سرمایه. 110

5-4-3 سود و شرایط آن. 117

5-3 خسارت و زیان در مضاربه. 121

6-3 فساد مضاربه. 122

7-3 انحلال مضاربه. 123

1-7-3 صورت های مختلف فسخ و آثار آن: 123

2-7-3 موارد بطلان یا انفساخ مضاربه. 125

8-3 کاربرد مضاربه در نظام بانکی ایران. 129

1-8-3 مثال کاربردی در نحوه عملکرد بانک ها: 130

2-8-3 انتهای مدت قرارداد. 131

3-8-3 تعیین نسبت و سهم سود مضاربه در بانک… 132

4-8-3 وثایق ماخوذه در تسهیلات بانکی بر مبنای عقد مضاربه. 133

فصل چهارم : چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات.. 135

1-4 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت.. 135

1-1-4 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء. 135

2-1-4 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت.. 138

2-4 شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی.. 146

1-2-4 شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک… 147

3-4  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات.. 148

1-3-4 تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.. 148

2-3-4 تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن. 153

3-3-4 آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.. 154

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 164

ضمیمهء 1. 170

آئین نامه / دستورالعمل اجرایی مضاربه. 170

فهرست منابع و مآخذ. 173

کتب.. 173

پایان نامه ها و مقالات.. 175

پایگاه های اینترنتی.. 176 

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید