دانلود پایان نامه

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه(رساله)برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان تحقیق

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5
پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5
فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5
سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6
فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه
1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………8
1-1-1گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….8
1-1-1-1قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-1-1-2حدود………………………………………………………………………………………………………………………….10
1-1-1-3درء……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-1-1-4شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………16
1-1-1-5جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-1-3گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….29
1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….29
1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32
1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33
1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33
1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33
1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34
1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41
1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44
1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45
1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51
1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51
1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58
1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..62
1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65
1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65
1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66
1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68
فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء
2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71
2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71
2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73
2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78
2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79
2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80
2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82
2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82
2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83
2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84
2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86
2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86
2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99
منابع………………………………
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  


دیدگاهتان را بنویسید