دانلود پایان نامه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1)بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5
2-1)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
4-1)هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
5-1)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
فصل دوم:ادبیات پژوهش
2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
2-2تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18
2-4)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….21
2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..21
2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….22
2-4-3)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………23
2-4-4)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………….24
2-4-4-1)دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-4-4-2)دیدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-4-4-3)دیدگاه کویین و مک گرد…………………………………………………………………………………………………………………25
2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..26
2-4-5)الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-6)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها………………………………………………………………………………………………….28
2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….30
2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-10)کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………32
2-5 ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-6) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….38
2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….40
2-9-1)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..40
2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..41
2-9-3)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-9-4)احترام به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-9-5) رعایت و احترام نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………41
2-9-6)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-9-7)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..41
2-9-8)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
2-10 ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………42
2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………44
2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….45
2-14اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-15)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….50
2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..50
2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………52
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
3-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-4 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..54
6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..55
1-6-3 . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55
2-6-3. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58
4-2) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..58
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
5-2) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………77
5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….77
5-2-2)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………78
5-2-3)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82
ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست جداول
جدول -21: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. 48
جدول3-1سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………55
جدول 3-2 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….55
جدول (4-1)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. 58
جدول (4-2)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. 59
جدول (4-3)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..60
جدول (4-4)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. 60
جدول (4-5)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………61
جدول (4-6)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..62
جدول (4-7)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………62
جدول (4-8)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….63
جدول (4-9)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….64.
جدول (4-10)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و احترام گذاشتن به سازمان…………64
جدول (4-11)نتایج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………..65
جدول (4-12)نتایج تحلیل واریانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به سابقه مدیریت………………65
جدول (4-13)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به جنسیت…………………………………66
جدول (4-14)بررسی تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با توجه به تحصیلات………………………………67
جدول (4-15)خلاصه الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. 68
 
فهرست شکل ها
شکل2-1)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………19
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید