دانلود پایان نامه

پایات نامه کارشناسی ارشد رشته معماری 

عنوان :

تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
چکیده…………………………………………………………………….1
فصل اول : کلیات تحقیق………………………………………………………2
1-1-     مقدمه………………………………………………………………3
1-2-     بیان مسئله………………………………………………….4
1-3-     اهداف تحقیق…………………………………………………..5
1-3-1-   هدف اصلی از انجام پژوهش……………………………….5
1-3-2-  اهداف فرعی از انجام پژوهش……………………………….5
1-4-   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن………………………………5
1-5-    سوال پژوهش…………………………………………………6
1-5-1-  سوال / سوال های اصلی پژوهش…………………………………….6
1-5-2-   سوال فرعی پژوهش………………………………………………6
1-6-    فرضیه های پژوهش………………………………………………….6
1-6-1- فرضیه / فرضیه های اصلی پژوهش……………………….6
1-6-2- فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………..6
1-7-   متغیرهای پژوهش ………………………………………………6
1-8-  روش تحقیق………………………………………………………………7
1-8-1-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………..7
1-8-2- تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات………………………………………….8
1-9- قلمرو تحقیق(زمان، مکان، موضوع)………………………….8
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
1-10- محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………….8
1-11- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………9
1-12 دستاوردهای پژوهش………………………………………………………….9
1-13-  خلاصه تحقیق………………………………………………………………….11
فصل دوم :  ادبیات و مبانی نظری……………………………………………..12
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………13
2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………..14
2-2-1-   شهر……………………………………………………………………………..14
2-2-2-   برنامه……………………………………………………………………………14
2-2-3-   برنامه ریزی……………………………………………………………….15
2-2-4-   برنامه ریزی شهری……………………………………………………………..15
2-2-5- کالبد شهر……………………………………………………………………..15
2-2-6-   تقسیمات کالبدی شهر……………………………………………….16
2-2-7- کاربری اراضی شهری…………………………………………………..18
2-2-8-  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………….18
2-2-9- فضا………………………………………………………………………..19
2-2-10- فضای سبز شهری……………………………………………….19
2-2-11-   انواع فضای سبز…………………………………………………………20
2-2-12-   نقش و اهمیت فضای سبز در شهرها……………………………………..22
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
2-2-13-   اصول مدیریت فضای سبز شهری………………………………………….26
2-2-14-  پارک……………………………………………………………………………..29
2-2-15- اهمیت پارک های شهری………………………………………………….29
2-2-16-   سلسله مراتب پارکهای شهری……………………….30
2-2-17-   همجواری های سازگار و ناسازگار با کاربری فضای سبز شهری و پارک ها……………….31
2-2-18-  تجهیزات و تاسیسات فضای سبز و پارکها……………….33
2-2-19-  تعریف و هدف توسعه………………………………………………34
2-2-20-   توسعه پایدار و اهداف آن……………………………………..34
2-2-21-  سیاستهای اصولی توسعه پایدار……………………………………35
2-2-22-  توسعه پایدار شهری……………………………………………….36
2-2-23- شاخص های توسعه پایدار شهری……………………………………..39
2-2-24-   ارتباط کاربری فضای سبز در توسعه پایدار شهری…………………………………40
2-2-25 استراتژی توسعه شهر (CDS )…………………………………………….45
2-2-26- اهداف اصلی استراتژی توسعه شهر…………………………………..46
2-2-27- ارتباط کاربری فضای سبز با استراتژی توسعه شهر………………….47
2-2-28- آشنایی با تاریخچه فضای سبز شهری……………………..48
2-2-28-1- تاریخچه فضای سبز در جهان…………………………………….48
2-2-28-2-  تاریخچه فضای سبز در ایران………………………………………….49
2-2-29- شهر و باغ از دیدگاه اسلام………………………………………….53
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
2-2-30-  نظریه ها……………………………………………………………………54
2-2-31-  سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………………….58
2-2-32- خلاصه فصل………………………………………………………..61
فصل سوم :  بررسی  ویژگی های جغرافیا یی محدوده  تحقیق………………………………….62
3-1- مقدمه…………………………………………………………………..63
3-2- بخش اول: ویژگی های جغرافیای طبیعی محدوده تحقیق……………………..64
3-2-1- موقعیت جغرافیایی استان مازندران…………………………………..64
3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان عباس آباد……………………68
3-2-3- موقعیت جغرافیایی سلمانشهر………………………………………………66
3-2-4-  ژئومورفولوژی…………………………………………………………..70
3-2-5-  توپوگرافی………………………………………………………………73
3-2-6- بررسی مسائل اقلیمی……………………….73
3-2-6-1-  دما………………………………………………………..74
3-2-6-2-  بارندگی………………………………………….74
3-2-6-3-  رطوبت نسبی……………………………..74
3-2-6-4- باد……………………………………………………………….75
3-2-7-  منابع آب………………………………………………………..76
3-2-8- پوشش گیاهی……………………………………………....77
3-3- بخش دوم: ویژگی های جغرافیای انسانی محدوده تحقیق……………78
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
3-3-1- استان مازندران……………………………………………..78
3-3-2-  شهرستان عباس آباد…………………………………………….81
3-3-3- وجه تسمیه سلمانشهر…………………………………………………………………82
3-3-4-  تاریخچه و ایجاد  شهرسلمانشهر……………………………………………84
3-3-5-  جمعیت و تحولات آن……………………………………………………….85
3-3-6-  زمان دو برابر شدن جمعیت…………………………………………………88
3-3-7-  پیش بینی جمعیت و آینده نگری…………………………………………………….89
3-3-8- ویژگی های کالبدی سلمانشهر……………………………………………………90
3-3-9-  فضای سبز سلمانشهر…………………………………………………………95
3-3-9-1- فضاهای سبز عمومی سلمانشهر……………………………………………95
3-3-9-2- فضاهای سبز نیمه عمومی سلمانشهر……………………………………….98
3-3-9-3- فضاهای سبز خیابانی سلمانشهر…………………………………….98
3-3-10- ارزیابی پارک های سلمانشهر………………………………………………….99
3-3-10-1- پارک طلارود……………………………………………………………….99
3-3-10-1-1- موقعیت………………………………………………………………99
3-3-10-1-2-پوشش گیاهی………………………………….100
3-3-10-1-3- تجهیزات……………………………………………………..100
3-3-10-1-4- تاسیسات……………………………………………………….101
3-3-10-1-5- عناصر تزئینی…………………………………………………….101
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
3-3-10-1-6- دسترسی به پارک………………………………………………………….101
3-3-10-1-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………..101
3-3-10-2- پارک فجر…………………………………………………………103
3-3-10-2-1- موقعیت ………………………………………………..103
3-3-10-2-2- پوشش گیاهی………………………………………………103
3-3-10-2-3- تجهیزات………………………………………………….103
3-3-10-2-4- تاسیسات……………………………………………..104
3-3-10-2-5- عناصر تزئینی……………………………………………………….104
3-3-10-2-6- دسترسی به پارک……………………………………….104
3-3-10-2-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………….105
3-3-10-3- پارک گلستان………………………………………………….107
3-3-10-3-1- موقعیت…………………………………………………………107
3-3-10-3-2- پوشش گیاهی…………………………………………….107
3-3-10-3-3- تجهیزات………………………………………107
3-3-10-3-4- تاسیسات……………………………………………….108
3-3-10-3-5- عناصر تزئینی…………………………………………………108
3-3-10-3-6- دسترسی به پارک………………………………………….108
3-3-10-3-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………..108
3-3-10-4-  پارک شمشادی………………………………………………109
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
3-3-10-4-1- موقعیت……………………………………………………..109
3-3-10-4-2- پوشش گیاهی………………………………………..110
3-3-10-4-3-تجهیزات…………………………………………..110
3-3-10-4-4- تاسیسات……………………………………………………111
3-3-10-4-5- دسترسی به پارک………………………………..111
3-3-10-4-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………….111
3-3-10-5- پارک ساحلی جمشیدآباد……………………..113
3-3-10-5-1- موقعیت……………………………………………..113
3-3-10-5-2- پوشش گیاهی………………………………………113
3-3-10-5-3- تجهیزات…………………………………………………………….114
3-3-10-5-4- تاسیسات………………………………………………………115
3-3-10-5-5- دسترسی به پارک…………………………………………………………115
3-3-10-5-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………………….115
3-3-10-6- پارک یاسمن………………………………………………………………………..116
3-3-10-6-1- موقعیت………………………………………………….116
3-3-10-6-2- پوشش گیاهی……………………………………………116
3-3-10-6-3- تجهیزات……………………………………………………..117
3-3-10-6-4- تاسیسات و عناصر تزئینی………………………………………….117
3-3-10-6-5- دسترسی به پارک………………………………………………..118
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
3-3-10-6-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………….118
3-3-10-7- پارک کوثر…………………………………………………………………….119
3-3-10-7-1- موقعیت و دلایل انتخاب پارک کوثر به عنوان نمونه بررسی……………………119
3-3-10-7-2- پرسشنامه ……………………………………120
3-3-10-7-3- پوشش گیاهی…………………………………121
3-3-10-7-4-تجهیزات………………………………………………………………121
3-3-10-7-5- تاسیسات…………………………………..123
3-3-10-7-6- عناصر تزئینی…………………………………………………………….123
3-3-10-7-7- دسترسی به پارک…………………………………….124
3-3-10-7-8- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………….124
3-3-11- خلاصه فصل…………………………………………………………………….127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………………………130
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………….131
4-2- وضعیت فضای سبز در شهرهای کشور……………………….132
 4-3- سرانه فضای سبز سلمان شهر …………………………………………………..132
4-3-1- پیش بینی سرانه ، سطح پیشنهادی موردنیاز فضاهای سبز سلمان شهر…………………………134
4-4- روند توسعه کاربری فضای سبز سلمان شهر………………………………………….136
4-5- بررسی سابقه قوانین مرتبط با کاربری فضای سبز شهری……………………………..138
4-5-1- تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری………………….140
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                               صفحه
4-6- معیار های مکانی فضای سبز شهری……………………………………141
4-6-1- مرکزیت…………………………………………………141
4-6-2- سلسله مراتب…………………………………………141
4-6-3- دسترسی……………………………………………………..142
4-6-4- سازگاری با کاربری های مجاور……………………….142
4-6-5- مطلوبیت………………………………………………………………..142
4-7- ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای سبز شهری………………143
4-8- ویژگی های محدوده مورد مطالعه……………………………..145
4-8-1- محدوده سلمان شهر و توسعه آتی آن…………………………..145
4-8-2- محلات سلمان شهر…………………………………………149
4-8-3- سلسله مراتب شبکه دسترسی سلمان شهر……………………………………..152
4-8-4- نتایج بررسی پرسشنامه پارک کوثر…………………………………………155
4-9- بررسی و تحلیل محلات سلمان شهر ، جمعیت و مساحت فضای سبز پیشنهادی………..163
4-10- بررسی وضعیت کاربری فضای سبز سلمان شهر با توسعه پایدار شهری……………..168
4-11- تنگناها و مشکلات برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………………………173
4-12- فرصتها و تهدیدهای آتی برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………….174
4-13- خلاصه فصل…………………………………………….177
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….180
5-1- مقدمه……………………………………………………..181
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
5-2- اثبات فرضیه ها…………………………………………………….182
5-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………..182
5-2-2- فرضیه دوم………………………………………….182
5-3-  نتیجه گیری…………………………………………………184
5-4- پیشنهادات…………………………………………………..187
منابع و ماخذ………………………………….193
پیوستها……………………………………………………………………………..199
چکیده به زبان انگلیسی……………………………………..201
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید