دانلود پایان نامه

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی (M.A )

گرایش فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان:

تبیین مبانی انسان­شناختی مفهوم مسئولیت پذیری در مکتب اگزیستانسیالیسم و نقد دلالت­های آن در تعلیم و تربیت

استاد راهنما :

     دکتر فهیمه انصاریان

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1      مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2    بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….3
1-3     اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن …………………………………………………………………5
1-4     هدفهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-5    سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6
1-6    تعریف متغیرها و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………..7
1-6-1  تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………….7
1-6-2  تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………9
1-7     نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………10
1-8     قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………10
1-9    جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………….10
فصل دوم: ادبیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………12
2-1    بخش اول: مفهوم شناسی……………………………………………………………………………13
2-1-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….14
2-1-2   مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………………………15
2-1-3   کی­یرکگور و مسئولیت………………………………………………………………………………………….17
2-1-4   بیماری به سوی مرگ……………………………………………………………………………………………17
2-1-5   ترس و لرز………………………………………………………………………………………………………….21
2-1-6   مفهوم دلهره…………………………………………………………………………………………………………26
2-1-7   هایدگر و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….29
2-1-8   مرگ آگاهی…………………………………………………………………………………………………………30
2-1-9   ترس…………………………………………………………………………………………………………………..31
2-1-10 دلواپسی………………………………………………………………………………………………………………32
2-1-11 سارتر و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………34
2-1-12 دلهره…………………………………………………………………………………………………………………..34
2-1-13 وانهادگی……………………………………………………………………………………………………………..38
2-1-14 ناامیدی………………………………………………………………………………………………………………..40
2-2    بخش دوم: مبانی انسان شناختی……………………………………………………………..43 2-2-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….44
2-2-2   ضرورت شناخت انسان…………………………………………………………………………………………45
2-2-3   هستی و وجود……………………………………………………………………………………………………..47
2-2-4   انسان شناسی سنتی……………………………………………………………………………………………….49
2-2-5   تقدم وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………………………….50
2-2-6   خدای اگزیستانسیال………………………………………………………………………………………………53
2-2-7   دو مکتب اگزیستانسیالیستی……………………………………………………………………………………54
2-2-8   اراده……………………………………………………………………………………………………………………56
2-2-9   ارادۀ آزاد……………………………………………………………………………………………………………..57
2-2-10 آزادی………………………………………………………………………………………………………………….60
2-2-11 آزادی دیگران……………………………………………………………………………………………………….62
2-2-12 ارزش و آزادی……………………………………………………………………………………………………..62
2-2-13 آزادی و موفقیت…………………………………………………………………………………………………..64
2-2-14 آگاهی………………………………………………………………………………………………………………….66
2-2-15 هستی فی نفسه…………………………………………………………………………………………………….69
2-2-16 هستی لنفسه…………………………………………………………………………………………………………72
2-2-17 آگاهی از دیگران…………………………………………………………………………………………………..75
2-2-18 انتخاب………………………………………………………………………………………………………………..77
2-2-19 انتخاب و اخلاق…………………………………………………………………………………………………..81
2-2-20 انتخاب دیگران……………………………………………………………………………………………………..82
2-2-21 مسئولیت……………………………………………………………………………………………………………..83
2-2-22 اراده و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..84
2-2-23 آزادی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………86
2-2-24 آگاهی و مسئولیت…………………………………………………………………………………………………89
2-2-25 انتخاب و مسئولیت……………………………………………………………………………………………….92
2-2-26 ارزش­ها و مسئولیت………………………………………………………………………………………………95
2-2-27 فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………………….98
2-2-28 اجتماعی بودن مسئولیت………………………………………………………………………………………103
2-2-29 هستی، نیستی و مسئولیت…………………………………………………………………………………….109
2-3 بخش سوم: دلالتهای تربیتی……………………………………………………………………111
2-3-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..112
2-3-2   هستی و دانش……………………………………………………………………………………………………113
2-3-3   فلسفه تعلیم و تربیت از دیدگاه وجودگرایان…………………………………………………………..113
2-3-4   آراء تربیتی و فلاسفه اگزیستانسیال………………………………………………………………………..114
2-3-5   تقدم وجود بر ماهیت در تعلیم و تربیت………………………………………………………………..115
2-3-6   اراده و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….116
2-3-7   اراده و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………….117
2-3-8   آزادی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….118
2-3-9   آزادی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..119
2-3-10 آزادی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..120
2-3-11 آگاهی و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………….121
2-3-12 آگاهی بعنوان هدف تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..122
2-3-13 آگاهی و مواد برنامه درسی…………………………………………………………………………………..123
2-3-14 آگاهی و مسئولیت در تعلیم و تربیت……………………………………………………………………..124
2-3-15 انتخاب و تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………126
2-3-16 انتخاب و روش تدریس………………………………………………………………………………………126
2-3-17 کلاس درس باز………………………………………………………………………………………………….127
2-3-18 انتخاب و مواد برنامه درسی………………………………………………………………………………….128
2-3-19 مسئولیت و تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………129
2-3-20 واقع گرایی تعلیم و تربیت……………………………………………………………………………………130
2-3-21 مسئولیت بعنوان فرض معرفت شناسی تعلیم و تربیت……………………………………………..131
2-3-22 مسئولیت و روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….132
2-3-23 مسئولیت مربی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………….132
2-3-24 مسئولیت و فردگرایی در تعلیم و تربیت…………………………………………………………………135
2-3-25 فردی بودن روش تدریس و یادگیری…………………………………………………………………….137
2-3-26 مسئولیت جمعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………………………..137
2-3-27 مسئولیت و انضباط اجتماعی در تعلیم و تربیت………………………………………………………139
2-3-28 اگزیستانسیالیسم و مسئولیت آموزش و پرورش معاصر…………………………………………….140
2-4    بخش چهارم: نقد دلالتهای تربیتی…………………………………………………………..142
2-4-1   مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..143
2-4-2   نقد اگزیستانسیالیست­های خدا باور………………………………………………………………………144
2-4-3  نقد وجود گرایان سکولار…………………………………………………………………………………….144
2-4-4   نقد در ماهیت…………………………………………………………………………………………………….145
2-4-5   نقد در انتخاب و مسئولیت…………………………………………………………………………………..147
2-4-6   نقد در انتخاب ارزشها…………………………………………………………………………………………148
2-4-7   نقد در مسئولیت آموزه­های اخلاقی……………………………………………………………………….149
2-4-8   نقد در مسئولیت…………………………………………………………………………………………………153
2-4-9   نقد در مسئولیت ادبیات……………………………………………………………………………………….156
2-4-10 نقد در فردی بودن مسئولیت…………………………………………………………………………………158
2-4-11 نقد پژوهشگر……………………………………………………………………………………………………..159
2-4-11-1 نقد در آزادی…………………………………………………………………………………………………159
2-4-11-2 نقد در آگاهی………………………………………………………………………………………………..160
2-4-11-3 نقد در انتخاب ارزش­ها………………………………………………………………………………….161
2-4-11-4 نقد در آسیب­شناسی اجتماعی تعلیم و تربیت…………………………………………………….162
فصل سوم: روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………166
3-1     روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..167
3-2     جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….168
3-3     حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………….168
3-4     ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..168
3-5     روش تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………….168
فصل چهارم: یافته­های پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….170
4-1     تبیین مفهوم مسئولیت از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………………………………171
4-2     مبانی انسان­شناختی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم……………………………176
4-3     آثار تربیتی مسئولیت­پذیری در انسان از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم………………………….180
4-4     نقد دلالتهای تربیتی مسئولیت­پذیری از منظر مکتب اگزیستانسیالیسم…………………………..185
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………190
5-1    نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………….191
5-2    پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..195
5-3    پیشنهادات برای محققین……………………………………………………………………………………….197
5-4    محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………..198
فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………199
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید