دانلود پایان نامه

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد 

عنوان پایان نامه:

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه 1  شهرداری تهران

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر جمیله توکلی نیا

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر مظفر صرافی

جناب آقای دکتر حمید قربانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………….  1
فصل 1. کلیات تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………  1
1_1 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………  2
2_1 سؤالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………….  3
  3_1 فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….  3
4_1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….  3
5_1 جنبه جدید بودن تحقیق ………………………………………………………………………………………………..  4
6_1 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………  4
7_1 جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………  5
8_1 موانع و محدودیت ………………………………………………………………………………………………………….. 
5 9_1 روش تحلیل اطلاعات و داده ها ………………………………………………………………………………………  5
10_1 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………  5
1-10-1  پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 5
2-10-1  گزارش های حاصل از طرح های پژوهشی ………………………………………………………………. 9
11-1 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………..  11
11_1 واژگان کلیدی …………………………………………………………………………………………………………….  12
فصل 2. مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 13
1-2 مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………..  14
1-1-2 توسعه پایدار شهری …………………………………………………………………………………………………  14
2-1-2 مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………  14
3-1-2 محله …………………………………………………………………………………………………………………………  16
4-1-2 مدیریت محلی ………………………………………………………………………………………………………….  18
5-1-2 برنامه ریزی محله محور …………………………………………………………………………………………..  20
6-1-2 تقسیمات محله ای (محله بندی) …………………………………………………………………………….  22
2-2 مکاتب ………………………………………………………………………………………………………..  23
1-2-2 مکتب ساختارگرایی …………………………………………………………………………..  23
3-2 رویکردها ………………………………………………………………………………………………  26
1-3-2 رویکرد توسعه پایدار شهری …………………………………………………………………………………….  26
1-1-3-2 حکمروایی خوب شهری ………………………………………………………………………………………  30

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید