دانلود پایان نامه

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده
تاثیر مصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی خون
زمینه : آترواسکلروز علت عمده مرگ در جهان پیشرفته است .  اختلال در لیپوپروتئین های پلاسما و متابولیسم چربی ها، بیش از سایر عوامل در بروز آترواسکلروز نقش دارد. لذا کنترل و درمان هیپرلیپیدمی، امری لازم و اساسی به نظر می رسد.
هدف : گرایش عمومی جوامع به طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی در طی سال ها  اخیر رو به افزایش بوده است، نقش گیاهان مختلف در کاهش چربیهای خون و در نتیجه کاهش بیماریهای قلبی- عروقی شناخته شده است. در این زمینه می توان به شنبلیله، شوید و برگ درخت گردو اشاره نمود. مطالعات انسانی نشان دهنده اثر گیاه شنبلیله بر چربی خون در ایران محدود بوده ، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیرمصرف خوراکی پودر تخم شنبلیله بر پروفایل لیپیدی طراحی گردید.
 
روش مطالعه: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روی 49 بیمار هایپرلیپیدمیک که داروهای کاهنده چربی خون مصرف              نمی کردند صورت گرفت ،بیماران بطور تصادفی بین دو گروه مداخله وکنترل تقسیم شده (24نفر مداخله و 25 نفر کنترل)و هر دو گروه آموزش های تغذیه ای لازم در زمینه تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی دریافت نمودند. همچنین گروه مداخله روزانه 5 گرم پودر دانه شنبلیله بصورت ساشه های بسته بندی شده به مدت 8 هفته همراه غذا دریافت می کرند.
میزانhigh-density lipoprotein(HDL)  low – density lipoprotein(LDL), triacylglycerol (TG), Fasting Blood Sugare (FBS) و Total Cholesterol(Tchol) بیماران در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری و با بهره گرفتن از آزمون t زوجی مقایسه شد.
یافته ها :نتایج این بررسی حاکی از کاهش معنی داری  (p<0.05)در میزان FBS,TG,Tchol,LDL  در گروه مداخله بود.     HDL   بیماران درهر دو گروه در طول مطالعه تغییر معنی داری نداشت.
 
نتیجه گیری :
مطالعه اخیر نشان داد که مصرف پودر دانه شنبلیله در کاهش چربی های خون بیماران هایپر لیپیدمیک موثر می باشد.
کلید واژه ها :شنبلیله، چربی خون، هایپیرلیپیدمی
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید