دانلود پایان نامه

واحد رودهن

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی

عنوان:

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
2-1) بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
4-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
5-1) فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
6-1) تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
1-2) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
3-2) تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
4-2) مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
1-4-2) نظریه های شناختی و راهبردهای نظری ……………………………………………………………………………………………….. 16
الف) آلبرت الیس و نظریه درمانی عقلانی- عاطفی ……………………………………………………………………………………………… 17
ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 19
ج) یانگ و طرحواره درمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
د) باور و مدل راه اندازی عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27
ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور ……………………………………………………………………………………………………………. 28
2-4-2) رویکرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 29
الف) حافظه و بخش های مرتبط با آن ………………………………………………………………………………………………………………… 36
ب) مدل های حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3-4-2) فراشناخت و فراحافظه ………………………………………………………………………………………………………………………… 49
5-2) میزان شیوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62
6-2) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63
7-2) جمع بندی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71
فصل سوم: روش پژوهش
1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
2-3) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 76
4-3) ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77
5-3) مراحل اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
1-4) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
2-4) توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83
3-4) تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84
فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته ها
1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
2-5) بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
3-5) محدویت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92
4-5) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
5-5) ملاحظات اخلاقی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 93

چکیده:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید