دانلود پایان نامه

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دکترعلی ­اکبر اسماعیلی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5
1-4 اهداف پژوهش…. 5
1-5 فرضیه­های پژوهش…. 5
1-6  تعریف واژه­ها و مفاهیم.. 5
 
فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ی تحقیق.. 1
2-1 عقب ماندگی ذهنی.. 9
2-2 عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9
2-3 ویژگی­های کودک استثنایی.. 9
2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 10
2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 10
2-6  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا 11
2-7 اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا 12
2-8 اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا 12
2-9 ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا 1
2-10   زندگی کامل.. 13
2-10-1- زندگی لذت بخش… 14
2-10-1-1-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. 14
2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14
2-10-2-1-  توانمندی­ها و فضیلت­ها 15
2-10-3- زندگی با معنی.. 16
2-11   بهزیستی روان­شناختی.. 16
2-12   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. 19
2-13   نظریه­ های بهزیستی روانی.. 20
2-13-1- نظریه­ی فرانکل.. 20
2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان. 20
2-13-3- نظریه­ی ریف.. 20
2-14   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. 21
2-15   امید به زندگی.. 21
2-16   رضایت زناشویی.. 23
2-16-1- تعریف رضایت زناشویی.. 23
2-16-2- عوامل تعیین کننده­ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23
2-17   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. 33
2-17-1-  پژوهش­های انجام شده در کشور 33
2-17-2- پژوهش­های خارجی.. 37
 
فصل سوم:  روش تحقیق.. 1
3-1 مقدمه. 40
3-2 نوع طرح پژوهش…. 40
3-3 جامعه­ی آماری.. 40
3-4 نمونه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه.
3-4-1- گروه نمونه. 40
3-4-2- روش نمونه­گیری.. 40
3-5 ابزار اندازه­گیری.. 40
3-6  اجرا و  روش جمع­آوری داده­ها 45
3-7 روش­های آماری.. 46
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 1
4-1 مقدمه. 48
4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده­های گردآوری شده 48
4-2-1- توصیف نمونه­ی آماری.. 48
4-2-2- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش… 49
4-2-3- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل. 51
4-3 آمار استنباطی.. 54
4-4 آزمون فرضیه­های تحقیق.. 54
4-4-1- آزمون فرضیه­ی اول. 54
4-4-2- آزمون فرضیه­ی دوم. 56
4-4-3- آزمون فرضیه­ی سوم. 58
 
فصل پنجم:  نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادات.. 1
5-1 مقدمه. 63
2-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 63
5-2-1- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی اول. 63
5-2-2- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی دوم. 64
5-2-3- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی سوم. 65
5-3 محدودیت­های تحقیق.. 66
5-4 پیشنهادات… 67
5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 67
5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 67
پیوست­ها  1
پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. 70
پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان.. 72
پرسشنامه­ی بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… 74
منابع و مآخذ  75
فهرست جدول­ها
جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. 41
جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 42
جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. 42
جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 43
جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. 44
جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 44
جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی.. 45
جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 48
جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش…. 49
جدول شماره (4-3):توصیف نمره­ی متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. 51
جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 54
جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین.. 54
فهرست جدول­ها
جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. 55
جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 56
جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  57
جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین.. 57
جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. 57
جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 58
جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  59
جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین.. 59
جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. 60
جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 60
جدول5-1: خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق.. 63
جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 69
ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 70
جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 71
ادامه­ی جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 72
جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 73
ادامه­ی جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 74
فهرست نمودارها
نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 49
نمودار شماره (4-2): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  52
نمودار شماره (4-3): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  53
نمودار شماره (4-4): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  53
فهرست شکل­ها
عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه
شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از کرد تمینی (1384) 1
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید