دانلود پایان نامه
 • بررسی دوره های آموزشی صفحه گسترده در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی از نگاه دبیران
 • بررسی دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • بررسی دوره های آموزشی سیستم عامل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • مقایسه میزان اثر بخشی دوره های مختلف ICDL  بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 • سؤالات تحقیق :

  • آیا دوره های آموزشی صفحه گسترده بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
  • آیا دوره های آموزشی پاورپوینت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
  • آیا دوره های آموزشی اکسل بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
  • آیا دوره های آموزشی اکسس بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
  • آیا دوره های آموزشی اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مؤثر است ؟
  • آیا دوره های آموزشی سیستم عامل در فراگیری علم رایانه دبیران مؤثر است ؟
  • آیا میزان اثر بخشی دوره های آموزشی ICDL در مردان و زنان متفاوت است ؟
  • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی صفحه گسترده از پاورپوینت بیشتر است ؟
  • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اکسل از اکسس بیشتر است ؟
  • آیا میزان اثربخشی دوره آموزشی اینترنت از سیستم عامل بیشتر است ؟
  • میزان اثربخشی کدام دوره از کل دوره ها بیشتر است ؟

   برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


  دیدگاهتان را بنویسید