دانلود پایان نامه

گروه آموزشی زبان و ادبیّات فارسی

 پایان­ نامه­­ برای دریافت درجه ­ی کارشناسی ارشد

در رشته ­ی زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیّات مقاومت و پایداری

 عنوان:

بررسی و تحلیل سبک­ شناسی آثار علیرضا قزوه

 استاد راهنما:

دکتر عسگر صلاحی

 استاد مشاور:

دکتر ابراهیم رنجبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
    عنـوان                    صفحـه
فصل اول: کلیّات پژوهش
1-1-بخش اول: کلیات.. 2
1-1-1-بیان مسئله. 2
1-1-1-1-تعریف لغوی سبک­شناسی.. 3
1-1-1-2-انواع مفهوم سبک… 3
1-1-1-3-تقسیم بندی سبک… 3
1-1-1-4-انواع سبک نو. 4
1-1-2-سؤالات اصلی پژوهش… 5
1-1-3-پیشینه­ی تحقیق.. 5
1-1-4- اهداف پژوهش… 6
1-2-بخش دوم: چشم اندازی به زندگانی علیرضا قزوه 7
1-2-1-معرفی علیرضا قزوه 7
1-2-2-زندگی ادبی.. 7
1-2-3-آثار 7
1-2-4-مسؤولیت ها 8
1-2-5-جوایز. 8
فصل دوم: مبانی نظری
2-1-بخش اول: سبک­شناسی.. 10
2-2-بخش دوم: نگاهی به ادبیات دفاع مقدس، شعر اعتراض و ادبیات مقاومت و پایداری.. 11
2-2-1-ادبیات دفاع مقدس… 12
2-2-2-شعر اعتراض… 13
2-2-3-ادبیات مقاومت و پایداری.. 13
فصل سوم: بحث و بررسی
3-1-بخش اول: سبک­شناسی آثار منثور علیرضا قزوه 16
3-1-1-سبک­شناسی داستان. 16
3-1-2-بررسی ویژگی­های زبانی، ادبی، فکری دو اثر منثور علیرضا قزوه 16
3-1-2-1-ویژگی زبانی.. 16
3-1-2-2-ویژگی­های ادبی.. 19
3-1-2-3-ویژگی فکری.. 22
3-2-بخش دوم: سبک­شناسی آثار منظوم علیرضا قزوه 24
3-2-2-ویژگی زبانی آثار منظوم علیرضا قزوه 24
3-2-2-1-استفاده فراوان از لغات و اصطلاحات عربی.. 25
3-2-2-2-استفاده فراوان از اسم­های اساطیری و تاریخی.. 27
3-2-2-3-تکرار کلمات.. 28
3-2-2-4-استفاده زیاد از کلماتی چون: شهید و شهادت، خون و سنگ،  صبح و شب.. 30
3-2-2-5-آوردن نام ماه­های قمری.. 31
3-2-2-6-استفاده از آواها و صداها 32
3-2-2-7-آوردن نام­های ائمه و پیامبران. 33
3-2-2-8-کاربرد فراوان واژگان می و عشق و مست.. 34
3-2-2-9-آوردن نام­های فرنگی.. 35
3-2-3-ویژگی های ادبی آثار منظوم علیرضا قزوه 37
3-2-3-1-تشبیه. 37
3-2-3-2-تشخیص… 39
3-2-3-3-تلمیح.. 41
3-2-3-4-واج­آرایی.. 43
3-2-3-5-مراعات نظیر. 45
3-2-3-7-تضاد و طباق.. 46
3-2-3-8-حس­آمیزی.. 47
3-2-1-ویژگی های فکری علیرضا قزوه 48
3-2-1-1-علیرضا قزوه و ادبیات دفاع مقدس… 48
3-2-1-2-علیرضا قزوه و اشعار آیینی و مذهبی.. 60
3-2-1-3-علیرضا قزوه و نهضت عاشورایی.. 62
3-2-1-4-علیرضا قزوه و شعر اعتراض… 69
3-2-1-5-علیرضا قزوه و ادبیات مقاومت و پایداری.. 78
فصل چهارم: نتیجه­گیری
نتیجه گیری.. 86
فهرست منابع و مآخذ. 89
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 


دیدگاهتان را بنویسید