دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش بینی کننده ی اختلالات شخصیت و اختلالات خلقی در اقدام به خودکشی در مراجعین بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید همزه صدیق

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1مقدمه. 2
1-2بیان مساله. 3
1-3ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7
1-4اهداف پژوهش… 11
1-5فرضیه های پژوهش… 11
1-6متغیرهای پژوهش… 12
1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 12
1-6-2-اختلالات خلقی.. 12
1-6-3-اختلالات شخصیت.. 13
1-6-4-اقدام به خودکشی.. 14
1-2مقدمه. 16
2-2تعریف خودکشی و افکار خودکشی.. 16
2-3اقدام به خودکشی.. 17
2-4عوامل خطر در خودکشی کامل.. 18
2-5علایم هشداردهنده خودکشی.. 18
2-6نشانه­های مرتبط با خودکشی.. 19
2-7انگیره برای خودکشی.. 20
2-8علل خودکشی.. 21
2-9علل خودکشی در ایران. 23
2-10نظریه­های خودکشی.. 24
2-10-1-نظریه اشنایدمن.. 24
2-10-2-نظریه فروید. 25
2-10-3-کارن هورنای.. 26
2-10-4-دیدگاه جامعه شناسی.. 27
2-11اختلالات شخصیت.. 28
2-11-1-گروه اول (A) 29
2-11-2گروه دوم (B) 34
2-11-3-سومین گروه  (C) 40
2-12اختلالات شخصیت و خودکشی.. 43
2-13اختـلالات خلقـی یا عاطفـی.. 44
2-13-1-اختلالات افسردگی.. 46
2-13-2-اختلالات دوقطبی(شیدایی- افسردگی) 47
2-14رابطه اختلالات شخصیتی با اقدام به خودکشی.. 49
2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 50
2-15-1تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور. 50
2-15-2-تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 54
2-16مدل تحقیق.. 57
3-1مقدمه. 59
3-2روش  تحقیق.. 59
3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 59
3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 60
3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 60
3-6روش تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) 62
3-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 63
4-1مقدمه. 65
2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 65
4-2-1-جنسیت.. 65
4-2-2-وضعیت تأهل. 66
4-2-3-تحصیلات.. 67
4-2-4-سن.. 68
4-3یافته­های توصیفی.. 69
4-4تحلیل استنباطی.. 70
4-4-1-اختلالات شخصیت.. 70
4-4-2-آماره های طبقه بندی.. 74
4-4-3-برآوردهای پارامتر. 76
4-4-4-جدول طبقه بندی.. 77
5-1مقدمه. 80
5-2بحث و نتیجه گیری.. 80
5-3جمع­بندی.. 84
5-4محدودیت های تحقیق.. 85
5-5پیشنهادات کاربردی.. 85
5-6پیشنهادات پژوهشی.. 85
منابع و مأخذ. 87
پیوست.. 93
فهرست جداول
جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 65
جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 66
جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 67
جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 68
جدول ‏4‑5: داده های توصیفی برای اختلالات شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 70
جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 71
جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 72
جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 73
جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 73
جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 73
جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 74
جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 75
جدول ‏4‑13: نتایج آزمون نسبت درست نمایی  مربوط به برازش مدل و میزان واریانس تبیین شده توسط مدل. 76
جدول ‏4‑14: برآورد پارامترها 76
جدول ‏4‑15: جدول طبقه بندی.. 78
فهرست اشکال
شکل ‏2‑1: نمودار طبقه بندی اختلالات خلقی.. 46
شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57
شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 66
شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 67
شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 68
شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 6
چکیده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید