دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد( M.A ) رشته روانشناسی بالینی

موضوع:

بررسی نقش پیش بینی کننده ی ویژگی های شخصیتی در اقدام به خودکشی در مراجعین اورژانس بیمارستان های شهرستان بندرعباس

استاد راهنما :

دکتر سید حمزه صدیق

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1مقدمه. 1
1-2بیان مساله. 2
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7
1-3-1اهداف پژوهش… 9
1-3-2-اهداف کلی: 9
1-4سوالات و فرضیه های پژوهش… 10
1-4-1-سوال های تحقیق: 10
1-5فرضیه‏های تحقیق: 10
1-6متغیرهای تحقیق.. 10
1-6-1-تعریف مفهومی و عملیاتی.. 11
1-6-2-تعریف مفهومی ویژگی های شخصیتی.. 11
2-1مقدمه. 14
2-2تعریف خودکشی.. 15
2-3افکار خودکشی.. 17
2-4اقدام به خودکشی.. 18
2-5تاریخچه مربوط به خودکشی.. 19
2-6نشانه های هشدار دهنده در خودکشی.. 21
2-7علل خودکشی.. 22
2-8علل خودکشی در ایران. 25
2-نظریه­ های خودکشی.. 26
2-9-1-نظریه­ های روان تحلیلگری.. 26
2-9-2-نظریه رفتاری.. 27
2-9-3-نظریه شناختی.. 27
2-9-4-نظریه یادگیری.. 28
2-9-5-نظریه جامعه شناختی.. 28
2-10شخصیت.. 30
2-11اصطلاحات معادل شخصیت.. 32
2-2دیدگاه هایی درباره شخصیت.. 33
2-12-1-دیدگاه روانکاوی.. 33
2-12-2-دیدگاه پدیدارشناختی.. 34
2-12-3-رویکرد شناختی.. 36
2-12-4-دیدگاه انسان گرایی.. 36
2-12-5دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری.. 37
2-12-6-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 38
2-12-7-دیدگاه پردازش اطلاعات.. 38
2-12-8-دیدگاه صفات.. 39
2-13مدل پنج عاملی شخصیت.. 40
2-13-1-پیشینه تاریخی مدل پنج عاملی شخصیت.. 40
2-13-2-چشم اندازی نظری به الگوی پنج عاملی.. 44
2-13-3-ابعاد شخصیت در الگوی پنج عاملی.. 45
2-14پیشینه شناسی عاملها در سایر الگوهای شخصیت.. 53
2-15پیشینه­ی پژوهشی.. 54
2-15-1-پیشینه­ی خارجی.. 54
2-15-2-پیشینه­ی داخلی.. 55
2-16مدل تحقیق.. 57
3-1مقدمه. 58
3-2روش و طرح تحقیق.. 58
3-3جامعه آماری و حجم نمونه. 58
3-4روش جمع­آوری اطلاعات.. 58
3-5ابزار گردآوری اطلاعات.. 59
3-5-1-پرسشنامه شخصیتی نئو ( NEO-FFI) 59
3-6روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 60
4-1مقدمه. 61
2-4بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 61
4-2-1-جنسیت.. 61
4-2-2-وضعیت تأهل. 62
4-2-3-تحصیلات.. 63
4-2-4-سن.. 64
4-3یافته­های توصیفی.. 65
4-4تحلیل استنباطی.. 66
4-5آماره های طبقه بندی.. 69
5-1مقدمه. 71
5-2بحث و نتیجه گیری.. 71
5-3جمع­بندی.. 75
5-4محدودیتهای پژوهش… 75
5-5پیشنهادات کاربردی.. 76
5-6پیشنهادات پژوهشی.. 77
منابع .……………………………………………………………………………………………………………………………78
پیوست……………………………………………………………………………………….. 87
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………. 90
فهرست جداول
جدول ‏2‑1: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: برونگرایی.. 46
جدول ‏2‑2: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: سازگاری.. 47
جدول ‏2‑3: مقیاسها، جنبه ها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر:وظیفهشناسی.. 49
جدول ‏2‑4: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: روانرنجورخویی.. 51
جدول ‏2‑5: مقیاسها، جنبهها و همبستههای سیاهه صفات نئو پی آی آر: گشودگی.. 52
جدول ‏3‑1: پایایی مقیاس NEO-FFI در مطالعات مختلف… 59
جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 61
جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 62
جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 63
جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 64
جدول ‏4‑5: داده های توصیفی برای ویژگیهای شخصیتی در در دو گروه اقدام کننده به خودکشی و عادی.. 65
جدول ‏4‑6: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 66
جدول ‏4‑7: نتایج آزمون برابری میانگین گروه ها 67
جدول ‏4‑8: ارزش ویژه و همبستگی متعارف.. 67
جدول ‏4‑9: آزمون تابع با لامبدای ویلکز. 68
جدول ‏4‑10: ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 68
جدول ‏4‑11: ضرایب ساختاری برای متغیرهای موجود در تابع تشخیص…. 69
جدول ‏4‑12: جدول طبقه بندی گروه ها 70
فهرست اشکال
شکل ‏2‑2: مدل مفهومی تحقیق. 57
شکل ‏4‑1: درصد فراوانی مربوط به جنسیت.. 62
شکل ‏4‑2: درصد فراوانی مربوط به وضعیت تأهل. 63
شکل ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات.. 64
شکل ‏4‑4: درصد فراوانی افراد اقدام کننده به خودکشی بر حسب سن.. 65
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید