دانلود پایان نامه

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش برنامه ریزی درسی

عنوان:

بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

استاد راهنما:

دکتر فرهاد سراجی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
مقدمه……………. ..
1-1 بیان مساله. .
1-2 ضرورت انجام پژوهش
1-3 اهداف پژوهش… 7
1-4 سوال های و فرضیه های پژوهش… .
1-5 تعریف مفهومی اصطلاحات پژوهش… 8
1-6 تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 10
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش
2 مقدمه. 12
2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات… 12
2-2 تعامل در آموزش از راه دور. .
2-2-1 تعامل استاد – دانشجو……………………………………………………………………………………………….. 14
2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو……………………………………………………………………………………………… 14
2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا………………………………………………………………………………………………… 14
2-2-4 تعامل استاد – محتوا……………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-5تعامل استاد-استاد……………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-6تعامل محتوا-محتوا………………………………………………………………………………………………………. 15
2- 3 مراحل تکامل فناوری آموزشی.. …………16
2-3-1 فناوری توزیعی ………………………………………………………………………………………………………   16
2-3-2 فناوری اشتراکی…………………………………………………………………………………………………………..          16
2-3-3 فناوری تعاملی…………………………………………………………………………………………………………….         17
2-4 نظریه های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18
2-4-1 نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………          18
2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی…………………………………………………………………………………………………… 19
2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان……………………………………………………………………………………………………. 19
2-5 دسته بندی آموزش الکترونیکی.. 20
2-5-1 یادگیری شخصی………………………………………………………………………………………………………… 20
2-5-2 یادگیری جمعی……………………………………………………………………………………………………………         21
2-5-3 کلاس های مجازی………………………………………………………………………………………………………. 21
2-6 آموزش از راه دور. 21
2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور…………………………………………………………………………………………… 22
2-6-1-1 نسل اول………………………………………………………………………………………………………………..23
2-6-1-2 نسل دوم………………………………………………………………………………………………………………..24
2-6-1-3 نسل سوم……………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-4 نسل چهارم…………………………………………………………………………………………………………….24
2-6-1-5 نسل پنجم………………………………………………………………………………………………………………24
2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران………………………………………………………………………………  25
2-7 آموزش مجازی.. 25
2-7-1 شیوه های آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..  28
2-7-1-1 آموزش فاصله ای……………………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-2 آموزش الکترونی…………………………………………………………………………………………………….28
2-7-1-3 پخش شبکه ای تعاملی……………………………………………………………………………………………..28
2-7-1-4 پخش شبکه ای زنده…………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-5 همایش های روی خط……………………………………………………………………………………………..29
2-7-1-6 آموزش آن لاین………………………………………………………………………………………………………29
2-7-1-7 پخش شبکه ای……………………………………………………………………………………………………….29
2-7-1-8 هم اندیشی مجازی…………………………………………………………………………………………………29
2-7-2 عناصر آموزش مجازی………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-1 هدف های برنامه درسی…………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-2 فعالیت های یادگیری………………………………………………………………………………………………..30
2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری……………………………………………………………………………………………….31
2-7-2-4 محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………31
2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی…………………………………………………………………………32
2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی……………………………………………….33
2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری…………………………………………………………………………………………..35
2-7-2-6 نقش معلم در محیط های یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………..35
2-7-2-7 مهارت های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی………………………………………………………………….37
2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه……………………………………………………………………………………..40
2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه های مدیریت یادگیری…………………….40
2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه………………………………………………………………………41
2-7-2-7-4 مدیریت زمان……………………………………………………………………………………………………..41
2-7-2-7-5 مهارت های زبانی………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-6 مهارت های نوشتاری……………………………………………………………………………………………42
2-7-2-7-7 مهارت حل مساله………………………………………………………………………………………………..42
2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی…………………………………………………………………………………………..43
2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری……………………………………………………………………………………………….45
2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه های مطالعه و یادگیری………………………………………………….. 45
2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی……………………………………………………………………………………………..46
2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی…………………………………………………………………………………………….47
2-7-2-7-13 مسئولیت پذیری…………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-14 خودارزیابی………………………………………………………………………………………………………48
2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان…………………………………………………………..49
2-8 رضایت تحصیلی.. 50
2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده…………………………………………………………………………………………52
2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس…………………………………………………………………………………………..52
2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی……………………………………………………………………….52
2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی…………………………………………………………………………………..52
2-8-5 کیفیت فناوری…………………………………………………………………………………………………………….53
2-8-6 سودمندی سامانه…………………………………………………………………………………………………………53
2-8-7 سهولت استفاده از سامانه……………………………………………………………………………………………..53
2-8-8 تنوع در ارزیابی…………………………………………………………………………………………………………..53
2-9 پیشرفت تحصیلی.. .Error! Bookmark not defined.
2-10 ارزشیابی کیفیت دوره های یادگیری الکترونیکی.. Error! Bookmark not defined.
2-11 جایگاه مهارت های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه های مجازی.. 57
2-12 پیشینه پژوهش… 60
2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی…………………………………………………………………………………….60
2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی………………………………………………………………………………………63
2-13 جمع بندی.. 70
 
فصل سوم: روش پژوهش
3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ..73
3-1 روش پژوهش… 73
3-2 جامعه آماری پژوهش… 73
3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 74
3-4 روش های جمع آوری اطلاعات… 74
3-5 روایی و پایایی.. 75
3-6 روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 76
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1 توصیف یافته های پژوهش… 79
4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش: 81
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………91
5-1 بحث و بررسی یافته ها 92
5-2 نتیجه گیری.. ….100
5-3 پیشنهادها 101
5-3-1 پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………….101
5-3-2 پیشنهاد های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………102
5-4 محدودیت های پژوهش… 102
5-4-1 محدودیت های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………..102
5-4-2 محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………..103
6 فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………….104
 
فهرست جداول
جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس……………………………………79
جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده ها……………………..80
جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………81
جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با بهره گرفتن از آزمون t یکطرفه……………………………………………………………82
جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،………………………………………………………………………………………………83
جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون……………………………………………………………..84
جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………85
جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه های مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..87
جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه های مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی…………………………………………………………………8
چکیده:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید