دانلود پایان نامه

واحد اهـر

دانشکده­ی علوم پایه-گروه زمین شناسی

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد  «M.S.»

گرایش: زمین شناسی مهندسی

عنوان:

بررسی میزان اعتبار پارامترهای ژئوتکنیکی مسیر خط 2 قطار شهری تبریز 

استاد راهنما:

دکتـر قدرت برزگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
 در برنامه مطالعات ژئوتکنیک، شناسایی خصوصیات مهندسی خاک در اعماق مختلف با بهره گرفتن از آزمایش های صحرایی (برجا) و آزمایشگاهی انجام می گردد. در خاک های درشت دانه به دلیل دست خوردگی خاک در هنگام تهیه نمونه و ارسال آن به آزمایشگاه، از آزمایش های صحرایی استفاده می گردد. مطالعه ارتباط بین نتایج آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی و اعتبارسنجی آن ها می تواند میزان خطاهای موجود در روش های مختلف انجام آزمایش را مشخص ساخته و استفاده بهینه از نتایج به دست آمده برای شناسایی خواص مهندسی خاک و پارامترهای مختلف آن را فراهم سازد.
 در این تحقیق، نتایج آزمایش های مطالعات ژئوتکنیکی خط 2 متروی تبریز موردبررسی قرارگرفته است. از نتایج آزمایش سه محوری و همچنین آزمایش نفوذ استاندارد استفاده شده و رابطه تجربی برای برآورد مقاومت برشی زهکشی نشده خاک های ریزدانه بر اساس عدد نفوذ استاندارد ارائه گردیده است. در مرحله بعد از نتایج آزمایش تعیین سرعت موج برشی (Downhole) و عدد نفوذ استاندارد برای بررسی همبستگی بین این دو پارامتر استفاده شده و رابطه ای تجربی برای سرعت موج برشی بر پایه عدد نفوذ استاندارد برای خاک های ریزدانه و درشت دانه به صورت جداگانه ارائه شده است. همچنین با بهره گرفتن از داده های آزمایش مقاومت فشاری تک محوری و نفوذ استاندارد رابطه تجربی برای ارزیابی مدول الاستیسیته بر پایه نتایج آزمایش نفوذ استاندارد ارائه شده است. درنهایت رابطه بین نتایج آزمایش نفوذ استاندارد و برش مستقیم روی خاک های ماسه ای مسیر خط 2 متروی تبریز مورد ارزیابی قرارگرفته است.
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید