دانلود پایان نامه

 

 

 

 

 

جدول(2-4):برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385

بخش های اقتصادی تعداد شاغلان 10 ساله و بالاتر درصد
کشاورزی 172020 23.22
صنعت(ساخت) 100023 13.50
استخراج معدن 1401 0.19
سایر بخش ها 467278 63.08
جمع 740722 100

ماخذ: مرکز آمار ایران(سالنامه استان گیلان)

 

نمودار(2-3):برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385

 

با توجه به جدول فوق، بخش کشاورزی در استان گیلان 23.22 درصد شاغلان 10 ساله و بالاتر را به خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی با توجه به ویژگی هایی که دارد، نسبت به سایر بخش ها، مزیت نسبی بالاتری در ایجاد اشتغال دارد که عبارتند از:

سازگاری توسعه اشتغال کشاورزی با پراکندگی توزیع جمعیت روستایی.

اقتصادی تر بودن ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به صنعت

قابلیت ارتقای کیفی نظام تولید کشاورزی در سطح امکانات موجود کشور.

نیاز کمتر شاغلان کشاورزی به آموزش حرفه ای و تخصصی، نسبت به سایر حرفه ها.

قابلیت تکاثری کارآفرینی و اشتغال زایی در بخش کشاورزی

بنابراین، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی می تواند همچنان نقش ارزنده خود را در ایجاد اشتغال در کشور ایفا کند(هوشمند، 1380، 379).

 

2-3-4 امنیت غذایی و تامین غذا برای افراد جامعه:

یکی از نقش های مهم بخش کشاورزی در ایران و جهان، ایجاد امنیت غذایی است. امنیت غذایی با بقاء و ادامه حیات بشر ارتباط دارد. مطالعات تجربی نشان می دهند کاهش مواد غذایی موجب کاهش انگیزه اقتصادی و تجاری تولید محصولات کشاورزی می شود، اما تنها زمانی کاهش عملی تولید محصولات کشاورزی را به دنبال داشته است که انگیزه تولید چنین محصولاتی تنها اقتصادی و تجاری بوده باشد. جای شگفتی نیست که بیشترین افزایش تولید محصولات کشاورزی در مناطقی از جهان مانند چین و هند که بازار داخلی مواد غذایی آنها به طور نسبی از بازار جهانی مستقل بوده و قیمت کاهش مواد غذایی را تجربه کرده اند، مشاهده شده است. دلیل اصلی روند افزایش تولید سرانه محصولات کشاورزی در این مناطق، با وجود کاهش قیمت ها، اهمیت مساله غذا و نقش آن در حیات انسان ها است. این مقوله اساسی به محصولات کشاورزی، ماهیتی استراتژیک می بخشد.

اگر در جامعه ای امنیت غذایی وجود نداشته باشد و افراد آن دارای سوء تغذیه باشند، عملا، این موضوع سبب ناکارآمدی نیروی کار در سایر بخش های اقتصادی شده، به عنوان یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه اقتصادی محسوب می شود.با توجه به این مطالب می توان گفت بخش کشاورزی جایگاه ویژه ای در بقای یک جامعه انسانی دارد.

در جریان توسعه اقتصادی، تقاضا برای مواد غذایی به سبب رشد جمعیت و بیشتر شدن درآمد، افزایش می یابد.

کشاورزی باید بتواند غذای لازم برای جامعه را تولید کند، با توجه به این که ایران در چند دهه اخیر، از یک سو بالاترین نرخ رشد جمعیت را داشته، نرخ مهاجرت بالا بوده و شهرنشینی رشدی شتابان گرفت، و از دیگر سو نیز درآمد سرانه با نوساناتی همراه بوده، در نتیجه، تقاضا برای مواد غذایی افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد، برای آن که بخش کشاورزی بتواند به رشد فزاینده تقاضا برای مواد غذایی پاسخ دهد، باید به طور مستمر از رشدی حدودا 5 درصدی برخوردار باشد(عزیزی، 1386، 27).

 

فروش فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد در این لینک