دانلود پایان نامه

عنوان

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق 2

1-1 ) مقدمه 3

1-2 ) بیان مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4) هدف اصلی پژوهش 6

1-5) چارچوب نظری تحقیق 7

1-6 ) فرضیه های تحقیق 8

1-7 ) تعریف نظری  و عملیاتی تحقیق 8

1-8) قلمرو تحقیق 11

1-8-1 ) قلمرو موضوعی 11

1-8-2 ) قلمرو مکانی 11

1-8-3 ) قلمرو زمانی­ 11

فصل دوم : ادبیات موضوعی تحقیق 12

2-1) مقدمه­ 13

2-2 ) تجارت الکترونیک(EC) 14

2-3 ) تعاریف تجارت الکترونیک 14

2-3-1 ) خریدار و تامین کننده 16

2-3-2 ) فروشنده و خریدار 17

2-3-3 ) مصرف کننده و مصرف کننده 17

2-3-4 ) مصرف کننده و  فروشنده 18

2-4 ) تجارت الکترونیک در ایران 19

2-5 ) تعریف آمادگی الکترونیکی 22

2-6 ) مدلهای ملی ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی 32

2-7 ) مدلهای آمادگی الکترونیکی در سطح صنعت یا سازمانی 32

2-8 ) دلایل ارزیابی آمادگی الکترونیکی 33

2-9) ضرورت توسعه مدل جدید ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها 34

2-10) ابزارهای سنجش آمادگی الکترونیکی 35

2-11 ) زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات 37

2-12 ) قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی 40

2-13 ) سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 43

2-14 ) اندازه گیری تجارت الکترونیکی در ایران 46

2-15 )  پیـشـینه  تـحقـیق 48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق 54

3-1 ) مقدمه 55

3-2) روش تحقیق 56

3-3 ) روش اجرای تحقیق 56

3-4 ) جامعه و نمونه آماری 56

3-4-1)جامعه آماری و روش نمونه گیری 56

3-4-2) حجم نمونه 57

3-5) ابزار گردآوری داده ها 58

3-6 )روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-6-1) روایی 59

3-6-2) پایایی پرسشنامه 60

3-7 )روش تجزیه و تحلیل داده ها 61

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و اطلاعات 62

4-1) مقدمه 63

4-2)  تجزیه و تحلیل 63

4-2-1 )  توصیف متغیر های تحقیق 63

4-2-1-1)  جنسیت 63

4-2-1-2)  وضعیت پست سازمانی 65

4-2-1-3)  سن 66

4-2-1-4)  سطح تحصیلات 67

4-2-1-5) سابقه کار 68

4-2-1-6)  رشته تحصیلی 69

4-2-1-7) زیرساختاری ICT 70

4-2-1-8)  آمادگی زیرساختاری فنآوری اطلاعات 71

4-2-1-9)  آمادگی فرایندها 72

4-2-1-10)  سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 73

4-2-1-11)  آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات 74

4-2-1-12)  آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی 75

4-2-1-13)  قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی 76

4-2-1-14)  آمادگی مدیریتی 77

4-2-1-15)  آمادگی حقوقی-قانونی 78

4-2-1-16) آمادگی زیرساختاری تجارت الکترونیک 79

4-3 ) آزمون فرضیه های تحقیق 80

4-3-1 )   آزمون فرضیه اصلی اول 81

4-3-2)   آزمون فرضیه فرعی اول  82

4-3-3 )  آزمون فرضیه فرعی دوم 83

4-3-4 )   آزمون فرضیه اصلی دوم 84

4-3-5 )   آزمون فرضیه فرعی سوم 85

4-3-6 )   آزمون فرضیه فرعی چهارم 86

4-3-7 )   آزمون فرضیه اصلی سوم 87

4-3-8 )   آزمون فرضیه فرعی پنجم 88

4-3-9)   آزمون فرضیه فرعی ششم 89

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 9090

5-1 ) مقدمه 91

5-2 ) نتایج آمار توصیفی 91

5-3 ) نتایج آمار استنباطی 94

5-4 ) پیشنهادات و محدودیتهای تحقیق 97

5-4-1 ) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 97

5-4-2 ) محدودیت های تحقیق 100

5-4-3 ) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 100

منابع 102

پیوست ها 10

فهرست جداول

جدول (2-1) مدلهای تجارت الکترونیک 16

جدول (2-2)  معیارهای مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی در سطح ملی 30

جدول (2-3) معیارهای مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانی 31

جدول (2-4) ابزارهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی 36

جدول (2-5)  وضعیت موجود آمادگی فنی (زیرساخت های فنی، ارتباطی و مخابراتی) در ایران. 40

جدول (2-6)  وضعیت زیرساخت های حقوقی برای بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران 42

جدول (2-7 )  وضعیت عوامل فرهنگی و آموزشی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در ایران 45

جدول (3-1 ) جدول مورگان 57

جدول ( 3-2)  صفات طیف پاسخی پرسشنامه 58

جدول (3-3)  ترکیب سوالات پرسشنامه 59

جدول (3-4)  جدول پایایی مربوط به سوال های پرسشنامه 61

جدول ( 3-5 ) روش های آماری به کار گرفته شده به منظور آزمون فرضیه ها 61

جدول 4-1) جدول فراوانی جنسیت 64

جدول 4-2) جدول فراوانی وضعیت پست سازمانی 65

جدول 4-3) جدول فراوانی سن 66

جدول 4-4) جدول فراوانی سطح تحصیلات 67

جدول 4-5) جدول فراوانی سابقه کار 68

جدول 4-6) جدول فراوانی رشته تحصیلی 69

جدول 4-7) جدول توصیفی زیرساختاری ICT 70

جدول 4-8) جدول توصیفی آمادگی زیر ساختاری فنآوری اطلاعات 71

جدول 4-9) جدول توصیفی آمادگی فرایندها 72

جدول 4-10) جدول توصیفی سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی 73

جدول 4-11) جدول توصیفی آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات 74

جدول 4-12) جدول توصیفی آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی 75

جدول 4-13) جدول توصیفی قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی 76

جدول 4-14) جدول توصیفی آمادگی مدیریتی 77

جدول 4-15) جدول توصیفی آمادگی حقوقی- قانونی 78

جدول 4-16) جدول توصیفی آمادگی زیر ساختاری تجارت الکترونیک 79

جدول 4-17) جدول آزمون t آمادگی زیر ساختاری ICT در بانک ملی 81

جدول 4-18) جدول آمادگی زیر ساخت فاوا در بانک ملی 82

جدول 4-19 ) جدول آزمون t   آمادگی فرآیند های  فاوا در بانک ملی وجود دارد. 83

جدول 4-20) جدول آزمون t قابلیت دسترسی به فناوری های اطلاعات و ارتباطی در  بانک ملی 84

جدول 4-21 ) جدول آزمون t  آمادگی مدیریتی در بانک ملی 85

جدول 4-22 ) جدول آزمون  t آمادگی حقوقی-  قانونی در بانک ملی 86

جدول 4- 23 ) جدول آزمون t سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی در بانک ملی 87

جدول 4-24 ) جدول آزمون t آمادگی استراتژی و سیاستهای فن آوری اطلاعات در بانک ملی 88

جدول 4-25 ) جدول آزمون آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی در بانک ملی 89

جدول (5- 1) آزمون میانگین یک جامعه 93

جدول (5 – 2)  رتبه بندی متغیر ها بر اساس میانگین 94

فهرست نمودار ها

نمودار (2-1)  ابعاد و مولفه های شاخص آمادگی شبکه یی…. 28

نمودار (4-1) نمودار ستونی جنسیت………………….. 64

نمودار 4-2) نمودار ستونی وضعیت پست سازمانی………… 65

نمودار 4-3) نمودار ستونی سن……………………… 66

نمودار 4-4) نمودار ستونی تحصیلات………………….. 67

نمودار 4-5) نمودار ستونی سابقه کار……………….. 68

نمودار 4-6) نمودار ستونی رشته تحصیلی……………… 69

نمودار 4-7) نمودار هیستوگرام زیرساختاری ICT………… 70

نمودار 4-8) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری فنآوری اطلاعات 71

نمودار 4-9) نمودار هیستوگرام آمادگی فرایندها………. 72

نمودار 4-10 ) نمودار هیستوگرام سواد اطلاعاتی و مهارت منابع انسانی……………………………………………… 73

نمودار 4-11) نمودار هیستوگرام آمادگی استراتژی و سیاست های فنآوری اطلاعات………………………………………… 74

نمودار 4-12) نمودار هیستوگرام آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی………………………………………… 75

نمودار 4-13) نمودار هیستوگرام قابلیت دسترسی به فعالیتهای اطلاعات و ارتباطی……………………………………… 76

نمودار 4-14) نمودار هیستوگرام آمادگی مدیریتی………. 77

نمودار 4-15) نمودار هیستوگرام آمادگی حقوقی-قانونی….. 78

نمودار 4-16) نمودار هیستوگرام آمادگی زیر ساختاری تجارت الکترونیک……………………………………………… 79

 

چکیده

محققان بر این باورند که ما اکنون در عصر اطلاعات زندگی می کنیم، عصری که در آن دانش و اطلاعات ضرورتی اجتناب ناپذیر به حساب می آیند، دلیل پیدایش این عصر، فناوری های جدیدی است که تحت عنوان فناوری ارتباطات و اطلاعات  )فاوا(  شناخته می شوند  با ظهور این فناوریها و توسعه کاربرد آن ها، سازمان ها و جوامع با ترسیم چشم اندازی روشن از اهداف آینده و تجزیه و تحلیل شرایط کنونی به برنامه ریزی برای ایجاد تغییرات ساختاری و به کاربری فاوا [1] برای افزایش کارایی و رفاه شهروندان روی آورده اند. جوامع و سازمان های امروزی برای رویارویی بهتر با جامعه اطلاعاتی و استفاده بهینه از فناوری جدید، نیاز دارند تا به تحلیل شرایط و ارزیابی وضعیت موجود خویش در ارتباط با کاربرد فاوا پرداخته و این تحلیل را مبنای برنامه ریزی برای نیل به وضعیت مطلوب قرار دهند. آمادگی الکترونیکی و ابزارهای سنجش آن این فرصت را در اختیار سیاستگذاران سطوح خرد و کلان قرار می دهد تا نقاط ضعف و قوت سازمان ها و جوامع خویش را شناخته و زمینه پذیرش این فناوریها را فراهم کنند. آمادگی الکترونیک به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل محیطی، فرصتها و تهدیدهای محیط را شناسایی کرده و با بیان نقاط ضعف و قوت جوامع و سازمانها، الگویی از میزان آمادگی الکترونیک آنها ارائه می نماید . بررسی میزان آمادگی الکترونیکی  بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان هدف اصلی پژوهش می باشد. این پژوهش براساس طرح تحقیق از نوع توصیفی و براساس هدف از نوع کاربردی است. جامعه آماری خبرگان یعنی افرادی هستند که اطلاعات کافی و لازم را در زمینه فعالیت های بانک در مسائل تجارت الکترونیک و در نهایت امر آمادگی الکترونیکی دارند، افرادی که در اداره انفورماتیک سرپرستی امور شعب بانک ملی مشغول به کار هستند و همچنین رؤسا و معاونین شعب درجه 1 و درجه 2 و درجه 3 در شهر رشت در نظر گرفته شده اند، که در مجموع جامعه  80 نفر بوده و با روش غیر احتمالی در دسترس تعداد 76 عدد پرسشنامه ای که شامل 30 سوال بود توزیع شد که از این بین 68 پرسشنامه قابل استفاده بوده است . جهت تجزیه و تحلیل ، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که متغییر های تحقیق در بانک ملی از آمادگی مناسبی برخوردار است و تنها متغیر آمادگی منابع انسانی (کارکنان) و فرهنگی پس از تجزیه و تحلیل نشان داد که آمادگی لازم را دارا نمی باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی بر اساس نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارایه شده است.

کلید واژه : فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، مدل آمادگی الکترونیکی ، بانکداری الکترونیکی

این پایان نامه از روی سایت حذف شده است