دانلود پایان نامه

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

دکتر سید باقر حسینی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی معماری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
آنچه باید امروزه در ارتقاء کیفیت روستاهای کشورمان مدنظر قرار گیرد ، تعیین نوع مداخله مناسب روستایی بر اساس ویژگیها و پتانسیلهای روستا و همچنین استفاده مناسب از این پتانسیلها جهت افزایش کیفیت و هویت روستای موردنظر می باشد .
بافتهای تاریخی روستای کندر یکی از محدودهای خاصی است که هم ماهیت مرکزیت دارد و هم ماهیت تاریخی و مذهبی ، همچنین وجود عناصر طبیعی و تاریخی ، همجوار با یکدیگر در این محدوده ویژگی بخصوصی را به محدوده مذکور داده است که با استفاده مطلوب از پتانسیلهای بیان شده می تواند نقش مهمی در هویت روستای کندر ایفا نماید .
در این پژوهش سعی شده است که با بهره گرفتن از روش توصیفی ـ تحلیلی ، از جاذبه های طبیعی مسیر قدیم روستای کندر جهت ایجاد ارتباط مطلوب بین عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقویت عملکرد مسیر ارتباطی روستا و در نتیجه استخوانبندی تاریخی روستا بهره گرفته شود .
بدین منظور جهت باز زنده سازی محدوده امام زاده قدیمی روستای کندر جایگاه عناصر شاخص مذکور، بررسی شده و معیارهای ساماندهی جهت ارتقاء کیفیت بافت تاریخی لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحی محدوده تعیین شده ، استفاده شده است .
واژگان کلیدی : بافت تاریخی ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان بندی روستا ، باززنده سازی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                             صفحه
فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. 1
1 ـ 1 بیان مسئله   ……………………………………………………………………………………………………. 2
1 ـ 2 اهمیت و ضرورت مسئله ………………………………………………………………………………………….. 3
1 ـ 3 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….    3
1 ـ 4 سوالات اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 4
1 ـ 5 قلمرو تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………. 4
1 ـ 6 روند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 5
1 ـ 7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 5
فصل دوم : ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6
2 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 7
2 ـ 2 باز زنده سازی روستایی …………………………………………………………………………………………………………. 8
2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 8
2 ـ 2 ـ 2 باز زنده سازی در بافت های با ارزش روستایی …………………………………………………………………… 8
2 ـ 2 ـ 3 حفاظت و باز زنده سازی اماکن و بافت های با ارزش روستایی ……………………………………………. 9
2 ـ 2 ـ 4 تحولات اقتصادی دهه هشتاد و آغاز رویکرد بازآفرینی ………………………………………………………. 10
2 ـ 2 ـ 5 مداخله در بافت روستایی …………………………………………………………………………………… 10
2 ـ 2 ـ 6 تعریف باز زنده سازی مناطق روستایی ……………………………………………………………………………… 11
2 ـ 2 ـ 7 سطوح عملیاتی پروژه باز زنده سازی ………………………………………………………………………………… 12
2 ـ 2 ـ 8 روند عملیات باز زنده سازی ……………………………………………………………………………………………… 12
2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 درک ابعاد خاص فرسودگی ………………………………………………………………………………………….. 13
2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 شناسایی منابع موجود ……………………………………………………………………………………… 14
2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 حس مکان کالبدی ……………………………………………………………………………………………. 14
2 ـ 2 ـ 8 ـ 4 حس مکان کارکردی …………………………………………………………………………………………. 14
2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 مدیریت عملیات باز زنده سازی ……………………………………………………………………………………. 15
2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ابعاد کلیدی مدیریت فضاهای عمومی در عملیات باز زنده سازی ………………………………. 16
ـ تنظیم کارکردها و میزان تأثیر آنها بر هم ……………………………………………………………………………………….. 16
ـ برنامه حمایتی فیزیکی ، جریان های حمایتی ( ابقاء نگاه داشتن ) ………………………………………………………. 17
ـ سرمایه گذاری (سرمایه های جدید و منابع متداوم ) در فضاهای عمومی …………………………………………….. 17
ـ تناسب و هم پایگی و هماهنگی مداخله ………………………………………………………………………………… 17
ـ مدلهای مدیریت فضاهای عمومی …………………………………………………………………………………….. 18
2 ـ 2 ـ 8 باز زنده سازی موفق ………………………………………………………………………………………………. 20
2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 باز زنده سازی کالبدی ………………………………………………………………………………………… 20
2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 باز زنده سازی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………… 20
2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 باز زنده سازی اجتماعی ……………………………………………………………………………………………… 20
2 ـ 2 ـ 10 اصول بازآفرینی و باز زنده سازی موفق ………………………………………………………………………….. 21
2 ـ 2 ـ 10 ـ 1 اصل اول : بهبود تنوع کاربری (فعالیت ) ………………………………………………………………….. 21
2 ـ 2 ـ 10 ـ 2 اصل دوم : تشویق فشردگی ………………………………………………………………………………………. 23
2 ـ 2 ـ 10 ـ 3 اصل سوم : ایجاد تراکم توسعه …………………………………………………………………………………. 23
2 ـ 2 ـ 10 ـ 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسی …………………………………………………………………… 24
2 ـ 2 ـ 10 ـ 5 اصل پنجم : آفرینش پیوندهای عملکردی …………………………………………………………………….. 25
2 ـ 2 ـ 10 ـ 6 اصل ششم : ساختن یک سامانه هویتی مثبت ………………………………………………………………. 25
2 ـ 3 ورودی و مسیرارتباطی شهر………………………………………………………………………………. 30
2 ـ 3 ـ 1 اجزاء ورودی و مسیرهای دسترسی بناهای سنتی ایران …………………………………………………….. 31
2 ـ 3 ـ 2 اصول ترکیب کالبدی ورودی بناهای سنتی ایران ……………………………………………………………….. 32
2 ـ 3 ـ 3 ورودی در بافت های قدیم ایران ………………………………………………………………………………………… 33
2 ـ 3 ـ 4 مرکزیت فضاهای جمعی ………………………………………………………………………………………………….. 36
2 ـ 3 ـ 5 معیارهای کیفیت فضایی …………………………………………………………………………………………………… 39
1 ـ 4 ارتباط بین عناصر روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 42
2 ـ 4 ـ 1 مفهوم ارتباط ……………………………………………………………………………………………………. 42
2 ـ 4 ـ 2 تاریخچه بحث ارتباط در طراحی « در مقیاس گسترده » …………………………………………………….. 43
2 ـ 4 ـ 3 مقایسه مفهوم ارتباط (ایران و غرب ) ……………………………………………………………………………….. 45
2 ـ 4 ـ 4 کل و جزء                         ………………………………………………………………………………………47
2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 بکارگیری مباحث کل و جزء در آثار نظریه پردازان ………………………………………………………. 47
2 ـ 4 ـ 5 نشانه های طبیعی و مصنوع ……………………………………………………………………………….. 52
2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 ترکیب و ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی ……………………………………………………………… 52
2 ـ 4 ـ 6 محیط طبیعی و توسعه پایدار روستایی ………………………………………………………………………………. 52
2 ـ 4 ـ 6 ـ 1 ارتباط میان رودخانه و روستا …………………………………………………………………………………….. 54
طراحی الهامی و اکولوژیکی ……………………………………………………………………………………………………………. 56
2 ـ 5 جمع بندی     ………………………………………………………………………………………………………….. 56
فصل سوم : روش تحقیق (تجربیات ایران و جهان ) ………………………………………………. 61
3 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 62
3 ـ 2 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 62
3 ـ 3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….   62
3 ـ 4 تجربیات مشابه (نمونه های ساختاری گذشته در خارج از ایران )………………………………………………. 63
3 ـ 4 ـ 1 ساختار طراحی شهر رم ……………………………………………………………………………….. 63
3 ـ 4 ـ 2 ارتباط بین عناصر مصنوع و طبیعی در پیازادل پوپولودرم …………………………………………………. 65
3 ـ 4 ـ 3 ساختار طراحی شهری پاریس …………………………………………………………………………. 67
3 ـ 4 ـ 3 ـ 1 ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع در شهر پاریس ………………………………………………………….. 70
3 ـ 4 ـ 4 پیازادلاسینیوریا (میدان قرون وسطایی ) در فلورانس ایتالیا ………………………………………………… 72
3 ـ 4 ـ 5 پروجا ، شهرک قرون وسطی بر فراز تپه های اومبریان ……………………………………………………….. 74
3 ـ 4 ـ 6 میدان سن مارکو در ونیز ایتالیا ………………………………………………………………………………… 76
3 ـ 4 ـ 7 مجرای فضای گرنیوج ………………………………………………………………………………………………. 79
3 ـ 5 نمونه های ساختاری گذشته (ایران ) ……………………………………………………………………………… 81
3 ـ 5 ـ 1 ساختار طراحی شهر اصفهان در دوره 2صفویه………………………………………………………………….. 81
3 ـ 5 ـ 1 ـ 1 مادی ها در دوران صفویه …………………………………………………………………………………………… 84
3 ـ 5 ـ 1 ـ 2 چهارباغ و باغات صفوی ( ارتباط با طبیعت ) …………………………………………………………….. 85
3 ـ 6 نمونه های ساختاری معاصر ( در خارج از ایران ) ………………………………………………………………….. 87
3 ـ 6 ـ 1 باز زنده سازی مرکز شهری ملبورن ………………………………………………………………………………….. 87
3 ـ 6 ـ 1 ـ 1 استراتژی پلان سال 1985 شهر ملبورن ……………………………………………………………………… 90
3 ـ 6 ـ 2 بررسی موردی لبه شمالی شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مرکزی شهر و رودخانه یارا …………… 91
3 ـ 6 ـ 3 اتصال زمینهایی پارکلند به شرق محدوده مرکزی شهر ـ حذف موانع شهری ………………………… 94
3 ـ 7 جمع بندی     …………………………………………………………………………………………………. 100
فصل چهارم : شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه ……………………………………………… 104
4 ـ 1 شناخت و تحلیل محدوده ………………………………………………………………………………….. 105
4 ـ 1 ـ 1 محدوده حوزه نفوذ طراحی ……………………………………………………………………… 105
4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………… 106
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 تاریخچه شهر کرج …………………………………………………………………………… 106
4 ـ 1 ـ 2 روستای کندر …………………………………………………………………………………….. 107
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 شرایط فرهنگی ……………………………………………………………………………… 108
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 شرایط اقتصادی ……………………………………………………………………………… 108
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ویژگیهای اقلیمی ( آب و هوایی ) ………………………………………………………… 110
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 توپوگرافی ……………………………………………………………………………. 110
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 شرایط آب و هوایی …………………………………………………………………… 111
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3 دمای هوا ……………………………………………………………………………………. 111
4 ـ 1 ـ2 ـ 3 ـ 4 رطوبت نسبی ………………………………………………………………………………….. 112
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 جریان های هوایی ………………………………………………………………………………. 112
4 ـ 1 ـ 3 ساختار فضایی محدوده ………………………………………………………………………………… 113
4 ـ 1 ـ 4 موقعیت عمومی محدوده حوزه نفوذ در شبکه دسترسی های شهری و منطقه ای ……………………….. 113
4 ـ 1 ـ 5 برداشت جهت حرکت معابر …………………………………………………………………………….. 113
4 ـ 1 ـ 6 برداشت اطلاعات کلی حمل و نقل عمومی …………………………………………………………. 116
4 ـ 1 ـ 7 شناخت نقاط و محورهای فعالیتی در محدوده حوزه نفوذ طرح ……………………………………………… 121
4 ـ 2 محدوده طراحی ……………………………………………………………………………………………………….. 125
4 ـ 2 ـ 1 عناصر تاریخی کندر …………………………………………………………………………………………….. 127
4 ـ 3 تحلیل یکپارچه                         ……………………………………………………………………………………129
4 ـ 3 ـ 1 قوتها ……………………………………………………………………………………………………. 129
4 ـ 3 ـ 2 فرصتها  ……………………………………………………………………………………….. 129
4 ـ 3 ـ 3 ضعفها   …………………………………………………………………………………………….. 129
4 ـ 3 ـ 4 تهدیدها   ………………………………………………………………………………………. 130
فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………….. 131
5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 132
5 ـ 2 چشم انداز ………………………………………………………………………………………………….. 132
5 ـ 3 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………..   132
5 ـ 4 راهبردها …………………………………………………………………………………………………………… 132
5 ـ 5 ضوابط اجرایی                         …………………………………………………………………….133
5 ـ 5 ـ 1 اقلیم ، توپوگرافی و عوامل طبیعی ……………………………………………………………………. 133
5 ـ 5 ـ 2 دید و منظر ……………………………………………………………………………………………….      133
5 ـ 5 ـ 3 امنیت ……………………………………………………………………………………………………. 135
5 ـ 5 ـ 4 مدیریت روستایی …………………………………………………………………………………….. 135
5 ـ 5 ـ 5 دسترسی و پارکینگ ………………………………………………………………………………….. 136
فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………….. 138
6- طراحی محدوده…………………………………………………………………………………………………. 139
6 ـ 1 آلترناتیو پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 140
6 ـ 2 طرح نهایی   ……………………………………………………………………………………………… 142
6 ـ 3 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… 167
منابع و مراجع    …………………………………………………………………………………………….. 138
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید