دانلود پایان نامه

 پایان ‏نامه کارشناسی ‏ارشد در رشته ‏ی فرهنگ و زبان‏های باستانی

عنوان:

بررسی متن پهلوی ماه فروردین، روز خرداد

(حرف ‏نویسی، آوانویسی، ترجمه، یادداشت‏ ها، اسطوره ‏شناسی و واژه‏نامه ‏ی ریشه‏ شناختی)

استاد راهنما:

دکتر گلنار قلعه‏خانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد با موضوع اساطیری از جمله متونی است که از روزگاران گذشته از زبان فارسی میانه به جای مانده و به دوره‏ی پیش از اسلام برمی‏گردد. در این متن به رویدادهای مهم تاریخ اساطیری دین زردشت که در روز ششم از ماه فروردین اتفاق افتاده است می‏پردازد. از جمله ویژگی‏های این متن کوتاه بودن بیشتر بندهای آن می‏باشد که به صورت جمله‏های مستقل در عبارت خبری آمده است. زبان فارسی میانه و متن‏های بازمانده از آن از نظر مطالب مورد بحث و قواعد و دستور به بررسی دقیق نیاز دارد. بررسی، ترجمه و تجزیه و تحلیل متن‏های فارسی میانه و از جمله این متن نیازمند شناخت و آگاهی بسیار است. واژگان گنجینه‏ای گسترده و ناشناخته است و بررسی موشکافانه، ریشه‏شناختی، ترجمه و تجزیه و تحلیل در آن حس می‏شود، و همچنین از جهت شیوه‏ی آوانگاری نیز در خور بحث و توجه می‏باشد. نارسایی‏هایی در برخی از متن‏های پهلوی موجود است و کار پژوهشگر این زبان را دشوار می‏کند. در این تحقیق که به شیوه‏ی کتابخانه‏ای صورت گرفته است، متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد به دقت حرف‏نویسی، آوانویسی و ترجمه شده است و در ادامه‏ی ترجمه یادداشت‏های اسطوره‏شناختی و زبان‏شناختی ارائه شده است. در پایان با ارائه واژه‏نامه‏ای توصیفی، ریشه‏شناسی به بررسی دقیق ریشه‏ای و مفهوم واژگان این متن اسطوره‏ای پرداخته شده و سیر تحول واژگان را از آغاز تا به فارسی نو مورد مطالعه قرار داده است. امید است ارائه این تحقیق گامی نخست برای بررسی‏های بیشتر و موشکافانه‏تر در متون زبان فارسی میانه به شمار آید.
کلید واژه‏ها:رساله‏های کوچک تعلیمی، فروردین، خرداد، اسطوره و متون پهلوی.
فهرست

عنوان صفحه 
فصل اول: مقدمه  
1-1 کلیات 2
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-3 هدف تحقیق 6
1-4 پیشینه تحقیق 6
1-5 روش تحقیق 8
فصل دوم: معرفی متن پهلوی ماه فروردین روز خرداد  
2-1 محتوای متن 10
2-2 سبک نگارش متن 11
2-3 زمان تألیف متن 14
2-4 نسخه‏ها 14
فصل سوم: حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه و یادداشت‏ها  
3-1 حرف‏نویسی، آوانویسی، ترجمه 17
3-2 یادداشت‏ها 41
فصل چهارم: واژه‏نامه  
4-1 واژه‏نامه 135
فصل پنجم: نتیجه‏گیری  
5-1 نتیجه‏گیری 210
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 212
منابع انگلیسی 217

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید