دانلود پایان نامه

(واحد دامغان)

 پایان نامه کارشناسی ارشد

فقه و حقوق

 عنوان:

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

 استاد راهنما :

دکتر محمدحسن (سعید) حسنی

 استاد داوران:

دکتر پریمی ، دکتر اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

چکیده. 1
الف) بیان موضوع. 2
ب) ضرورت تحقیق. 2
پ) پیشینه تحقیق. 3
ت) سوالات تحقیق. 3
ث)فرضیه های تحقیق. 4
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق. 4
د) روش تحقیق. 4
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق. 5
بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6
فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7
مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7
گفتار اول: تعریف زندان. 7
بند اول: تعریف لغوی. 7
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10
گفتار دوم: اقسام زندان. 10
بند اول: زندان احتیاطی:. 11
بند دوم: زندان اکتشافی. 11
بند سوم: زندان حقوقی:. 12
بندچهارم: زندان جنایی:. 12
مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13
گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13
گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15
گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18
فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19
مبحث اول: مبانی نقلی. 19
گفتار اول: آیات الهی. 19
بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19
بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24
بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29
بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31
گفتار دوم: سنت. 34
گفتار سوم: اجماع. 37
مبحث دوم: مبانی عقلی. 38
گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38
گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39
بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43
فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44
مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44
گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51
گفتار پنجم: حبس تروریست. 52
گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53
گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59
گفتار اول: حبس سارق. 59
بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62
بند دوم: حبس نباش. 63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65
گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66
فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68
گفتار اول: حبس مرتد. 68
گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74
گفتار اول: حبس محارب. 74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75
نتیجه و پیشنهادها. 78
الف) نتایج. 78
ب: پیشنهادها. 79
فهرست منابع. 83
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

 پایان نامه کارشناسی ارشد

فقه و حقوق

 عنوان:

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

 استاد راهنما :

دکتر محمدحسن (سعید) حسنی

 استاد داوران:

دکتر پریمی ، دکتر اسماعیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

چکیده. 1
الف) بیان موضوع. 2
ب) ضرورت تحقیق. 2
پ) پیشینه تحقیق. 3
ت) سوالات تحقیق. 3
ث)فرضیه های تحقیق. 4
ج)اهداف و کاربردهای تحقیق. 4
د) روش تحقیق. 4
هـ) معرفی پلان ساختار تحقیق. 5
بخش نخست: ماهیت و مبانی زندان در حقوق اسلامی. 6
فصل نخست: مفهوم و سابقه زندان در اسلام. 7
مبحث اول: تعریف و اقسام زندان. 7
گفتار اول: تعریف زندان. 7
بند اول: تعریف لغوی. 7
بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10
گفتار دوم: اقسام زندان. 10
بند اول: زندان احتیاطی:. 11
بند دوم: زندان اکتشافی. 11
بند سوم: زندان حقوقی:. 12
بندچهارم: زندان جنایی:. 12
مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13
گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13
گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15
گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18
فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19
مبحث اول: مبانی نقلی. 19
گفتار اول: آیات الهی. 19
بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19
بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24
بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29
بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31
گفتار دوم: سنت. 34
گفتار سوم: اجماع. 37
مبحث دوم: مبانی عقلی. 38
گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38
گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39
بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43
فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44
مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44
گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44
گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46
گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48
گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51
گفتار پنجم: حبس تروریست. 52
گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53
گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59
گفتار اول: حبس سارق. 59
بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62
بند دوم: حبس نباش. 63
گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65
گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66
فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68
مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68
گفتار اول: حبس مرتد. 68
گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73
مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74
گفتار اول: حبس محارب. 74
گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75
نتیجه و پیشنهادها. 78
الف) نتایج. 78
ب: پیشنهادها. 79
فهرست منابع. 83
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید