دانلود پایان نامه

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مبانی فقهی مالکیت نظام حکومت اسلامی بر اموال عمومی

استاد راهنما:

دکتر قباد محمدی شیخی

استاد مشاور:

دکتر اردوان ارژنگ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- کلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش اصلی تحقیق 8

1-1-3- فرضیه های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 8

1-1-5- سوابق تحقیق 8

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

1-2- تعاریف 10

1-2-1- معنی و مفهوم گنج (کنز) و دفینه 10

1-2-2- انفال 15

1-2-3- فیء 16

1-2-4- معدن 17

1-2-5- اراضی مفتوح عنوه 18

فصل دوم: بررسی ثروت های عمومی از دیدگاه فقه امامیه

2- بررسی ثروت های عمومی از دیدگاه فقه امامیه 21

2-1- انواع مالکیت در اسلام و موارد آنها 21

2-2- موارد اموال شخصی 23

2-3- اموال شخصی عمومی 25

2-4- موارد اموال عمومی 26

2-5- موارد اموال دولتی و حکومتی 27

2-6- نتیجه فصل 30

فصل سوَم: بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه

3- بررسی مصادیق مالکیت اموال عمومی از منظر فقه امامیه 32

3-1- معدن 32

3-1-1- بیان دیدگاه های فقهای امامیه در خصوص معدن 35

3-1-2- انواع معادن از دیدگاه فقها 44

3-1-3- ضرورت طرح دیدگاه های حَقوقی درباره معادن 46

3-1-4- نظریات فقهی درباره ی مالکیَت معادن 47

3-1-5- راه های ثبوت حَق ویژه در معادن 63

3-2- سرزمین های مفتوح عنوه 65

3-2-1- اراضی مفتوح عنوه کدام زمین ها هستند و چه شرایطی دارند؟ 66

3-2-2- اراضی ارض سواد از دیدگاه فقهاء و تواریخ معتبر 70

3-2-3- سرزمین مکَه متعلَق به همه ی مسلمانان است. 74

3-2-4- احکام فقهی اراضی مفتوح عنوه 76

3-2-5- دیدگاه شیعه در مالکیَت اراضی مفتوح عنوه 79

3-3- اراضی موات 84

3-4- حکم املاک سلاطین در سرزمین های فتح شده 87

3-5- فیء 94

3-6- بیت المال 96

3-6-1- نظریات گوناگون در منابع بیت المال 97

3-7- نتیجه فصل 101

نتیجه گیری 103

پیشنهادات 103

فهرست منابع108

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید