دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج
دانشکده الهیات ، گروه معارف
 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: فقه و مبانی حقوق   
 
عنوان:
بررسی فقهی و حقوقی نماء و منافع در بیع از نظر فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
استاد راهنما :
دکتر محمد باقر عامری نیا
 
استاد مشاور :
 دکتر یونس نیک اندیش
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
چکیده:.. 1
فصل اول: کلیات
1- کلیات پژوهش.. 3
1-1- مقدمه.. 3
1- 2- بیان مساله تحقیق.. 5
1- 3- معرفی  کلی جایگاه فقهی نماء در بیع.. 9
1-4- اهداف تحقیق.. 15
1-5-  فرضیات تحقیق.. 15
1-6- روش تحقیق.. 16
1-7- پیشینه تحقیق.. 16
1-8- تعاریف پژوهش.. 20
1-9-معاوضی بودن بیع.. 21
1-10- لزوم عقد بیع:.. 21
1-11- آثار بیع.. 22
1-12- معرفی اجمالی انواع نماء در اصطلاح فقهی.. 24
1-12-1- نماء  متصل.. 24
1-12-2-  نماء منفصل.. 24
1-12-3- نماء بیع مال مشترک.. 25
1-12-4- نماء بیع  مغصوب.. 26
1-12-5- نماء بیع موهوب.. 28
1-12-7- نماء بیع مال رهن.. 30
1-12-8- نماء  بیع لقطه.. 31
1-12-9- نماء مبیع.. 33
1-12-10- نماء بیع شرط.. 34
1-12-11- نماء بیع فضولی.. 34
1-12-12- نماء بیع معاطاتی.. 37
1-12-13- نماء بیع قبل از قبض.. 38
1-12-14- نماء مبیع معیوب.. 40
1-12-15- نماء مبیع نزد مفلس.. 41
1-12-16- نماء  مبیع مشفوع.. 42
1-12-17-  نماء متصل موقوف.. 43
1-12-18- نماء از عین در بیع.. 46
1-13- نماء  و ثمره.. 46
فصل دوم: نماء و منافع از نظر فقه اسلامی
2- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی.. 50
2-1- ضمان نماء در فقه امامیه.. 50
2-1-1- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه.. 53
2-1-1-1- قاعده ی علی الید.. 54
2-2- ضمان نماء در فقه اهل سنت.. 60
فصل سوم: نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نماء وثمن در حقوق مدنی ایران
3- نماء ومنافع ومسئولیت متعاملین نسبت به نمائ وثمن در حقوق مدنی ایران   65
3-1-  موارد مسولیت متعاملین نسبت به نماء(نماء ثمن، نماء مبیع)   65
3-2- تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن.. 69
3-3- جبران خسارات وارده.. 73
3-3-1-  امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده.. 73
3-3-2- مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده.. 76
3-3- 3-تلف نماء حاصل از مبیع.. 77
3-4- ضمان نماء و منافع در حقوق مدنی ایران.. 78
فصل چهارم: دیدگاه های فقهی
4-دیدگاه های فقهی.. 83
4-1- بررسی دیدگاه های فقهی در مورد ضمان معاوضی مبیع.. 83
4-2- تلف مبیع قبل از قبض.. 85
4-2-1- ادله حکم  تلف مبیع قبل از قبض.. 86
4-2-2- جریان قاعده در سایر معاوضات.. 88
4-2-3- اسقاط ضمان معاوضی.. 91
4-2-4- ضمان درک.. 93
4-2-5- مسئولیت.. 94
4-2-6- بررسی وضعیت نماءات و تلف آن.. 96
4-2-7-آثار تلف مبیع قبل از تسلیم.. 97
نتیجه گیری.. 99
پیشنهادات.. 103
منابع.. 104
برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید 


دیدگاهتان را بنویسید