دانلود پایان نامه

دانشگاه علم و فرهنگ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسی

گرایش خانواده درمانی

عنوان:

بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و کمرویی نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مرادی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول:گستره مساله مورد بررسی
1-1-مقدمه……………………………………..8
1-2-بیان مساله………………………………..11
1-3-سوال های پژوهش…………………………….16
1-4-ضرورت پژوهش……………………………….16
1-5-اهداف پژوهش……………………………….18
1-6-فرضیه های پژوهش……………………………18
1-7-تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرهای پژوهش….19
 
فصل دوم: مرروی بر یافته های نظری و پژوهشی در قلمرو مساله مورد بررسی
2-1-خانواده و تعاملات آن………………………..22
2-2- موقعیت های ایجاد کننده آسیب نوجوانان…………26
2-2-1-دوره نوجوانی…………………………….31
2-3-کمرویی……………………………………34
2-3-1–تعریف کمرویی……………………………34
2-3-2-شیوع کمرویی……………………………..46
2-3-3-پیامدهای کمرویی………………………….48
2-3-4-پیوستار کمرویی…………………………..50
2-3-5-علل کمرویی……………………………..53
2-3-6-نظریه های کمرویی………………………..60
2-3-6-1-نظریه روان تحلیل گری……………………60
2-3-6-2-نظریه اریکسون…………………………60
2-3-6-3-نظریه اسنادی زیمباردو…………………..61
2-3-6-4-نظریه شناختی آرنولد باس…………………61
2-3-7-کمرویی و ویژگی های روانشناختی……………..62
2-3-8-ارتباط خانواده با ویژگی های روانشناختی……..64
 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1-طرح پژوهش………………………………..81
3-2-جامعه آماری………………………………81
3-3-گروه نمونه………………………………..81
3-4-روش نمونه گیری……………………………..81
3-5-ابزارهای پژوهش……………………………82
3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک……………….82
3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر…. ………..82
3-5-3–پرسش نامه کمرویی……………………….85
3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک……………………..85
3-5-5-پرسش نامه افسردگی بک…………………….86
3-6-روش اجرای آزمون ها………………………..88
3-7-شیوه تجزیه و تحلیل………………………….89
 
فصل چهارم:یافته های پژوهش
4-1-یافته های توصیفی………………………….91
4-2-یافته های استنباطی………………………..99
3-4-یافته­های جانبی……………………………102
 
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1-بحث در چهارچوب قرضیه های پژوهش……………..106
5-2-نتیجه گیری……………………………….110
5-3-محدودیت ها……………………………….110
5-5-پیشنهادها……………………………….111
منابع فارسی…………………………………113
منابع انگلیسی……………………………….115
پیوست ها……………………………………
چکیده:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید

 


دیدگاهتان را بنویسید