دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

استاد راهنما:

دکتر احمد سنچولی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1بیان مسئله و سؤالات …………………………………………………………………………………………………………………………2
2-1 پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………4
3-1 ساختار پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
4-1 فرضیه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………..8
5-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………9
6-1 روش کار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9
7-1 تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید …………………………………………………………………………………10
8-1 تعریف زیبایی شناسی از دیدگاه اندیشمندان …………………………………………………………………………………13
فصل دوم: صنایع زیبایی آفرین لفظی در دیوان فیاض لاهیجی
 
تعریف صنایع لفظی ………………………………………………………………………………………………………………………………..17
الف- روش تکرار ……………………………………………………………………………………………………………………………………..18
1- تکرار واج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-1 همحروفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..21
2-1 همصدایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-  تکرار هجا …………………………………………………………………………………………………………………………………………25
3-  تکرار واژه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
1-3 جناس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
1-1-3 جناس تام …………………………………………………………………………………………………………………………………..29

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید