دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز
دانشکده­ی ادبیات و زبانهای خارجی
پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی
زبانشناسی، گرایش آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
عنوان پایان نامه:
بررسی ساختار واجی و تحلیل معنایی بیست سوره­ی پایانی قرآن کریم، در قالب نظریه­ی سیستمی _ نقشی هلیدی
 
استاد راهنما:
آ قای دکتر مهرزاد منصوری
استاد مشاور:
آقای دکتر جلال رحیمیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
 
یافته­های زبانشناسی نوین، قرآن را به عنوان یک گفتمان فراانسانی، از منظری متفاوت بررسی کرده و تفسیر آن را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. دستاوردهای این علم، در حوزه­های متفاوت معنایی و آوایی می­تواند، به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر قرآن به کار گرفته­شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه­ی تفسیر متفاوتی در پرتو نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، در زمینه­ی معنایی و ویژگی های آوایی و هجایی در حوزه­ی بافتار موسیقی 20 سوره­ی پایانی قرآن کریم است، و به نوعی به بررسی همکنشی و تعامل معناشناسی و واج شناسی در راستای القای بهتر پیام می پردازد. نتیجه­ی بررسی­ها به دستاوردهای مهمی منتهی شده است. از جمله اینکه ویژگی های موسیقایی قرآن، مستقل از معنای آن عمل نمی کند و در حقیقت ابزاری است در خدمت انتقال پیام گوینده به مخاطب. همچنین نتایج نشان می دهد، که در تفسیر قرآن، می توان روش­های جدید زبانشناختی را برای گره گشایی و روشنگری هر چه بیشتر مفاهیم و معانی قرآنی به کار گرفت و دیدگاهی نوین را در تفسیر قرآن مطرح کرد.
واژگان کلیدی: قرآن و زبانشناسی، تفسیر زبانشناختی، زبان شناسی نقش گرا، نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، بسامد­های آوایی و هجایی، نظم آهنگ و موسیقی قرآن، سوره­های پایانی جزء سی ام.
 
فهرست مطالب
 
 عنوان                                                                                                                          صفحه                          
فصل اول : مقدمه. 1
1-1- مقدمه. 2
1- 2 – کلیات.. 2
1-2-  1- زبان قرآن و زبانشناسی جدید. 3
1-2-2- زبان عربی.. 5
1-2- 3- تحلیل گفتمان. 7
1-2- 4 –  متن.. 9
1-2- 5-  موسیقی درونی و نظم آهنگ… 10
1-3- هدف پژوهش… 11
1-4-  اهمیت پژوهش… 12
1-5- سؤالات پژوهش… 13
فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش… 14
2  – 1 – مقدمه. 15
2- 2-  زبانشناسی و دیدگاه ها 15
2 – 2- 1-  زبان. 17
2- 2- 2- تحلیل متن و گفتمان. 19
2 – 2- 3- نظریۀ سیستمی- نقشی هلیدی.. 20
2-2-4-  آواشناسی و واجشناسی.. 24
2 – 3- قرآن و دیدگاه ها 27

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید