دانلود پایان نامه

دانشکده زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

عنوان:

بررسی ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم حالت

استاد راهنما:

دکتر علیرضا نبی لو

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

پرسش هاو فرضیات پژوهش: 2

پیشینه ی انجام کار: 3

نحوه ی تنظیم ونگارش پایان نامه. 4

1ـ طنز. 5

1ـ1ـ تعریف… 6

1ـ2ـ فلسفه ی خلق طنز. 7

1ـ3ـ هدف طنز. 9

1ـ4ـ موضوعات و شیوه های طنزپردازی.. 10

1ـ5ـ تاریخچه ی طنز. 14

1ـ6ـ طنز در ایران. 15

2ـ ابوالقاسم حالت… 19

3ـ ساختار زبانی.. 23

3ـ1ـ مباحث و مقولات بررسی شده 26

3ـ1ـ1ـ واژگان. 27

3ـ1ـ1ـ1ـ واژگان رسمی و معیار. 27

3ـ1ـ1ـ2ـ واژگان محاوره ای و عامیانه. 28

3ـ1ـ1ـ3ـ واژگان غیرفارسی.. 29

3ـ1ـ2ـ ترکیبات… 30

3ـ1ـ2ـ1ـ ترکیبات رسمی و نوشتاری.. 31

3ـ1ـ2ـ2ـ ترکیبات عامیانه و محاوره ای.. 31

3ـ1ـ3ـ افعال.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید