دانلود پایان نامه

واحد رشت

 دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

پایان نامۀ تحصیلی جهت اخذ درجۀ کارشناسی ارشد

رشتۀ زبان و ادبیات فارسی

 عنوان:

بررسی ساختار بینامتنی تذکرهالاولیای عطار

استاد راهنما:

دکتر پروین تاج بخش

 استاد مشاور:

دکتر جهاندوست سبزعلی­پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چکیده.1
فصل اوّل. 2
کلیات تحقیق.. 2
1ـ1ـ مقدمه. 3
1ـ2ـ پرسش های تحقیقی.. 6
1ـ3ـ فرضیه­های تحقیق.. 6
1ـ4ـ بیان و ضرورت مسئله. 6
1ـ5ـ اهداف تحقیق.. 7
1ـ6ـ روش تحقیق.. 7
1ـ7ـ پیشینۀ تحقیق.. 8
فصل دوم….9
زمینه­های تاریخی نثر تذکرهالاولیاء
2ـ 1ـ چیستی و تکامل نثر. 11
2ـ2ـ تصوف و نثر عرفانی: 17
2ـ2ـ1ـ درون­مایه­های نثرعرفانی.. 19
2ـ2ـ2ـ تذکره ها 20
2ـ3ـ زندگی عطار. 23
2ـ3ـ1ـ آثار عطار. 25
2ـ3ـ2ـ تذکرهالاولیاء. 26
       2ـ3ـ2ـ1ـ تبارشناسی تذکره الاولیاء..27
2ـ4ـ عطار مؤلف… 28
فصل سوم. 31
بررسی گفتمان عرفانی و مبانی نظری بینامتنیت… 31
3 ـ1 ـ افسانۀ تحول گفتمانی عطار. 32
3ـ2ـ فراروایت چیست؟. 33
3ـ3ـ گفتمان چیست؟. 35
3ـ3ـ1ـ بیان ناپذیری تجربه در گفتمان عرفانی.. 38
3ـ3ـ2ـ گفتمان و استعاره 39
3ـ3ـ3ـ استعاره های گفتمانی تذکره الاولیاء. 41
3ـ3ـ4ـ گفتگومندی گفتمانی.. 43
3ـ 4ـ باختین و نظریۀ گفتگومندی (dialogim) 45
3ـ5ـ نظریۀ بینامتنیت… 47
3ـ5ـ1ـ کاربردهای مفهومی بینامتنیت… 49
3ـ5ـ2ـ نسبت متون با یکدیگر. 49
3ـ5ـ4ـ بینامتنیت و نظریۀ ژرارژنت… 50
فصل چهارم. 53

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید