دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی( M.A)

گرایش مدیریت آموزشی

عنوان:

بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت­مندی شغلی با انگیزه کارکنان مورد مطالعه: بانک­های دولتی در شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر فریبا حنیفی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….2
1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………4
1-3-اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………..7
1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….9
1-5-سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..9
1-6-تعریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………10
1-7-عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………10
1-7-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم- ادبیات تحقیق و پیشینه
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………….13
2-1-1-عوامل مؤثر بر رضایت شغلی…………………………………………………………………………16
2-1-2-عوامل شغلی………………………………………………………………………………………………..17

  • تنوع مهارت………………………………………………………………………………………………..17

2-معنی دار بودن مهارت و وظیفه………………………………………………………………………….17
3-اهمیت وظایف……………………………………………………………………………………………….17
4- استقلال و اختیار در کار………………………………………………………………………………….17
5- بازخورد…………………………………………………………………………………………………………18
6 – طراحی شغل…………………………………………………………………………………………………18
7-محتوی شغل و غنی سازی شغلی……………………………………………………………………….19
8-انگیزه های ارتقاء……………………………………………………………………………………………..20
2-1-2-عوامل سازمانی……………………………………………………………………………………….20
1 -حقوق و دستمزد…………………………………………………………………………………………….20
2- درجه رسمیت سازمان……………………………………………………………………………………..21
3-شرایط محیط کار……………………………………………………………………………………………21
4-زمان کاری شناور…………………………………………………………………………………………..22
5- همکاران………………………………………………………………………………………………………22
6- تجلی در کار…………………………………………………………………………………………………22
7-مشارکت…………………………………………………………………………………………………………23
2-1-3- ویژگی های فردی………………………………………………………………………………………..23
1- سن………………………………………………………………………………………………………………….. 23
2- سطح مهارت………………………………………………………………………………………………………24
3- سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………………………24
2-1-4-نظریه های رضایت شغلی……………………………………………………………………………24
2-1-4-1-نظریه ارزش……………………………………………………………………………………………24
2-1-4-2-نظریه اختلاف……………………………………………………………………………………….. 25
2-1-4-3-نظریه هالند……………………………………………………………………………………………..26
2-1-4-4-نظریه بریل………………………………………………………………………………………………26
2-1-4-5- نظریه نقشی……………………………………………………………………………………………26
2-1-5-سازگاری شغلی……………………………………………………………………………………………27
2-1-5-1-رابطه شخصیت متناسب با سازگاری شغلی…………………………………………………29
2-1-5-2-عوامل مؤثر در سازگاری شغلی…………………………………………………………………30
2-2-استرس شغلی………………………………………………………………………………………………….32
2-2-1-تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-1-آثارتنیدگی ……………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-2-میزان شیوع تنیدگی ………………………………………………………………………………….36
2-2-2-نظریه های تنیدگی شغلی ……………………………………………………………………………..37
2-2-1- واکنش عاطفی منفی…………………………………………………………………………………….37
2-2-2- نظریه عدم تناسب شخص – محیط………………………………………………………………..37
2-2-3- الگوی تنیدگی شغلی کوپر…………………………………………………………………………..37
2-2-4-عوامل استرس شغلی در محیط کار………………………………………………………………..37
2-2-4-1-ویژگی های نقش……………………………………………………………………………………38
2-2-4-2-ویژگی های شغل……………………………………………………………………………………39
2-2-4-3-روابط کار میان فردی……………………………………………………………………………….39
2-2-4-4-ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………39
2-2-5-راه ها و روش های مدیریت منابع انسانی………………………………………………………..40
2-2-5-1-فن آوری و خصوصیات مادی……………………………………………………………………40
2-3-انگیزش…………………………………………………………………………………………………………..40
2-3-1-رضایت شغلی و انگیزش……………………………………………………………………………….41
2-3-2-انگیزه شغلی…………………………………………………………………………………………………42
2-3-2-1-نظریه محرک و پاسخ………………………………………………………………………………..42
2-3-2-2-نظریه میزان سازگاری……………………………………………………………………………….42
2-3-2-3-تئوری انتظار…………………………………………………………………………………………….42
2-3-2-4-پاداش های درونی و بیرونی………………………………………………………………………43
2-3-2-5-پاداش های مشروط………………………………………………………………………………….43
2-3-2-6-تئوری تقویت رفتار…………………………………………………………………………………..44
2-3-2-7-طرح های انگیزش سازمانی……………………………………………………………………….44
2-3-3-عزت نفس سازمانی………………………………………………………………………………………45
2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..46
5-2-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….46
2-6-جمع بندی……………………………………………………………………………………………………..48
2-7-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..49
2-7-1-تحقیقات انجام شده درخارج از ایران…………………………………………………………….49
2-7-2-تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………51
فصل سوم-روش شناسی تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………58
3-1-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….58
3-2-جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………..58
3-3-روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………..59
3-4-ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………59
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………..60
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………62
4-1- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..63
4-2- اطلاعات تحلیلی……………………………………………………………………………………………..66
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….72
5-1-1- نتایج توصیفی…………………………………………………………………………………………….72
5-2-نتایج استنباطی…………………………………………………………………………………………………72
5-3-بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………..73
5-4-محدودیت ها و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………….75
5-5-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….76
5-6-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..78
منابع………………………………………………………………………………………………………………………81
فهرست جداول
جدول 3-1 توزیع فراوانی و درصدی جامعه……………………………………………………………….58
جدول 3-2 توزیع فراوانی و درصدی نمونه………………………………………………………………..59
جدول4-1: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………….63
جدول4-2 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سن………………………………….64
جدول4-3 : توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ……………………….65
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان بر حسب سمت شغلی ……………………..66
جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………..67
جدول 4-6 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-7 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………68
جدول 4-8 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………….69
جدول 4-9 نتایج آزمون ضریب همبستگی…………………………………………………………………70
جدول 4-10 نتایج آزمون ضریب همبستگی………………………………………………………………..70
فهرست نمودار
نمودار 2-1 …………………………………………………………………………………………………………..16
نمودار 2-2 …………………………………………………………………………………………………………..46
نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………63
نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………….64
نمودار4-3…………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار4-4……………………………………………………………………………………. ……………………..66
برای دانلود متن کامل پایان نامه کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید