دانلود پایان نامه

دانشگاه مازندران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا پیروز

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
1-1.  تعریف مسأله …………………………………………………………………………………..10
1-2. چارچوب محتوایی ………………………………………………………………………….. 11
1-3.  پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………. 14
1-4. پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………. 16
1-5. حدود پژوهش ………………………………………………………………………………….. 17
1-6. اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………. 17
1-7. روش پژوهش ………………………………………………………………………………….. 17
فصل دوم: کلیات
2-1. لوسین گلدمن و روش تحقیق او …………………………………………………………. 19
2-1-1. روش دیالکتیکی ……………………………………………………………………. 19
2-1-1-1. کلیت ………………………………………………………………….. 22
2-1-1-1-1. دریافت و تشریح ………………………………………………… 22
2-1-1-1-1-1. ساختار معنادار ………………………………………………… 23
2-1-1-1-1-2. جهان نگری ……………………………………………………. 25
2-1-1-1-1-3. طبقه ی اجتماعی …………………………………………….. 27
2-1-1-1-1-4. انعکاس طبقه ی اجتماعی بر متن اثر ………………….. 28
2-1-2. نویسنده و اثر ادبی …………………………………………………………… 28
2-1-2-1.  نویسنده ……………………………………………………………… 28
2-1-2-2. اثر ادبی و ارزش آن ………………………………………………. 29
یادداشت ها …………………………………………………………………………………………….. 30
فصل سوم: صادق هدایت ؛ آثار و زمانه ی او
3-1. آثار هدایت ………………………………………………………………………………………. 33
3-2. وضعیت اجتماعی عصر رضا شاه ………………………………………………………… 34
3-3. بوف کور …………………………………………………………………………………………. 36
فصل چهارم: بررسی اثر
4-1. شرحی از بوف کور ……………………………………………………………………………. 40
4- 1-1. ارتباط دو بخش …………………………………………………………………….. 40
4-1-2. بخش یک ؛ زندگی درونی ………………………………………………………. 40
4-1-2. بخش دو؛ زندگی واقعی …………………………………………………………. 46
4-1-3. مفهوم کلی اثر ……………………………………………………………………….. 59
4-1-4. بوف کور ؛ روان داستان ………………………………………………………….. 61
4-2. بررسی اثر بر اساس الگوی گلدمن ………………………………………………………. 62
4-2-1. اجزای ساختار معنادار …………………………………………………………….. 62
4-2-2. ساختار معنادار(کلیت منسجم) …………………………………………………. 64
4-2-3. جهان نگری ………………………………………………………………………….. 64
4-2-4. طبقه ی اجتماعی …………………………………………………………………… 64
4-2-4-1. بررسی وضعیت جامعه شناختی نویسنده ………………….65
4-2-4-1-1. انقلاب مشروطه …………………………………………………. 65
4-2-4-1-1-1. تحلیل وضعیت آشفتگی و هرج و مرج …………….. 67


دیدگاهتان را بنویسید