دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A» رشته مدیریت دولتی
گرایش: تشکیلات و روش ها

موضوع:
بررسی رابطه کمال گرایی و  بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان).

استاد راهنما:
محمدعلی نشاط
استاد مشاور:
دکتر محمد ضیاءالدینی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین کمال گرایی و  بهداشت روان کارکنان با توجه به نقش میانجی عزت نفس سازمانی در کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان) می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی مرکز منطقه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه جنوب شرق (رفسنجان)  به تعداد 125تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران 95نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردید. در این تحقیق از سه پرسشنامه کمال گرایی، بهداشت روان و عزت نفس سازمانی استفاده گردیده است. روایی این پرسشنامه ها به ترتیب (84/0)، (92/0) و (959/0) و پایایی آن به ترتیب (87/0)، (94/0) و (898/0) بدست آمد. بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و t و از طریق نرم افزار spss و pls استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین کمال گرایی و بهداشت روان رابطه معنی دار وجود دارد، بین کمال گرایی و عزت نفس سازمانی رابطه وجود دارد، بین عزت نفس سازمانی و بهداشت روانی رابطه معنی دار وجود ندارد بنابراین بین کمال گرایی و بهداشت روان به طور غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی عزت نفس سازمانی رابطه وجود ندارد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.