دانلود پایان نامه

صفحه

عنوان
تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………. ب
تشکر و قدر دانی……………………………………………………………………………………………………ج
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..د
 
1- فصل اول : کلیات

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………3
 • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….4
 • تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………5
 • عملیاتی واژگان بکار رفته در تحقیق………………………………………………………………………9

2- فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………11
2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-2- تعریف سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………….12
2-1-3- تاریخچه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………..14
2-1-4- پیشینه آموزش سواد  اطلاعاتی در جهان……………………………………………………………….15

 • امریکا و اروپا………………………………………………………………………………………………………………………….15
 • انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………………………17
 • دانمارک و هلند……………………………………………………………………………………………………………………….17
 • آسیا و اقیانوسیه……………………………………………………………………………………………………………………….18
 • سنگاپور و مالزی……………………………………………………………………………………………………………………..18
 • چین و استرالیا…………………………………………………………………………………………………………………………19
 • آفریقا……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
 • عنوان

  صفحه

  یونسکو…………………………………………………………………………………………………………………………………..21

2-1-5- سواد اطلاعاتی در ایران………………………………………………………………………………………21
2-1-6- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی…………………………………………………………………………..23
2-1-7- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ……………………………………………………………………….25
 
2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی………………………………………………………………..34

 • مدل بروس……………………………………………………………………………………………………………………………..34
 • مدل شش مهارت بزرگ……………………………………………………………………………………………………………35
 • مدل جستجوی اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..36

2-1-10- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی…………………………………………….37
2-1-11- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری………………………………………………………………………..41
2-1-12- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی…………………………………………………………….41
2-1-13- پیشینه نظریه ای یادگیری………………………………………………………………………………….42
2-1-14- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری…………………………………………44
2-1-15- خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………………..46
2-1-15-1-تعریف خود-راهبری یادگیری………………………………………………………………………..47
2-1-15-2-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………46
2-1-15-1-ابعاد خود-راهبری یادگیری……………………………………………………………………………51
2-1-15-2- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی………………………………………………………..52
2-1-15-3- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ………………………………………………52
2-1-15-4- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ……………………………………………………..53
2-15-5- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند……………………………………….54
2-1-16- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی……………………………………………………54
2-1-17- رابطه مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ……………………………………….57
2-2- پیشینه تجربی ……………………………………………………………………………………………………….59
2-2-1- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………..59
2-2-2- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………..59
2-2-3- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………63

صفحه

عنوان

2-2-4- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی……………………………………………………………69
2-2-5- جدول خلاصه پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در تحقیق……………………………..72
3- فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..76
3-2- روش بررسی………………………………………………………………………………………………………..77
3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………..77
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………….77
3-5- روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….78
3-7- ابزار مورد استفاده و نحوه تعیین پایایی ……………………………………………………………………79
3-8- روایی و ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………….80
3-9- روشهای پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..81
3-10- روشها و فرمولهای اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها……………………………………..82
4- فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….83
4-2- تحلیل متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………83
4-3- تحلیل متغیر سن……………………………………………………………………………………………………85
4-4-  تحلیل متغیر معدل………………………………………………………………………………………………..85
4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری……………86
4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی………………………88
4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………90
4-7- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی…………………….92
4-8- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان…………………………………………………………………….94
4-9- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان……………………………………………………………………………….95
4-10- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات تحقیق)………………………………………………..96
5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه

عنوان

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………103
5-2- خلاصه پژوهش و تحلیل نتایج………………………………………………………………………………103
5-3- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  ………………………………………………………104
5-4- نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………111
5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………112
5-6- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی ………………………………………………………………………113
5-7- محدودیتها………………………………………………………………………………………………………….114
6- فهرست منابع ………………………………………………………………………………..115
6-1- منابع فارسی……………………………………………………………………………..115
6-2- منابع انگلیسی…………………………………………………………………………….124
 
7- پیوست ها
7-1- پرسشنامه سواد اطلاعاتی
7-2- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری
 
 
 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.


دیدگاهتان را بنویسید